Cíle kurzu - kompetence

Kurz by vám měl pomoci: 

1)     základně se orientovat ve vysokoškolském prostředí, tj. abyste

 • věděli o existenci základních studijních předpisů;
 • orientovali se v akademickém roce;
 • uměli řešit základní studijní situace, vědět, na koho se obrátit v případě problémů;
 • byli základně akademicky a sociálně integrováni;
 • přemýšleli o svém studiu, vlastním stylu psaní, učení, organizace práce.

2)      zvládnout kriticky myslet a kriticky pracovat s textem, tj. abyste

 • kriticky vyhodnocovali informace, uvědomovali si kontext zdrojů;
 • základně analyzovali text;
 • uměli shrnout hlavní myšlenky textu;
 • identifikovali teze a podpůrné argumenty v textu;
 • zhodnotili argumentační sílu různých argumentů,
 • rozpoznali argumentační fauly a chyby.

3)   umět vyhledávat odborné zdroje a korektně s nimi pracovat, tj. abyste

 • vyhledali odborné zdroje;
 • zhodnotili relevanci zdrojů pro výzkumnou úlohu;
 • věděli, proč vůbec se zdroji pracovat a proč je nutné to dělat korektně;
 • rozlišovali přímou citaci, parafrázi a souhrn a vědět, kdy je použít;
 • uměli vytvořit korektní bibliografický záznam;
 • chápali podstatu plagiátorství a měli základní návyky pro jeho předcházení.

4)     umět vytvořit jednoduchý odborný text, tj. abyste

 • v krátkém textu udrželi jasnou argumentační linkou;
 • konfrontovali argument a protiargument;
 • podkládali argumenty zdroji;
 • korektně zacházeli se zdroji, odkazovali na ně a správně je citovali;
 • korektně parafrázovali cizí myšlenky;
 • psali texty splňující základní formální pravidla odborného textu.

Naposledy změněno: Čtvrtek, 24. září 2020, 15.20