Modul elektronické výuky pro kurz Psychologie virtuálního světa. Studenti zde naleznou studijní opory a prostředí, v němž budou zadávány a odevzdávány úkoly.

Předmět Psychologie virtuálního světa seznamuje s velmi mladou disciplínou aplikované psychologie (90. léta 20. století), která je v evropském kulturním prostředí nazývána jako kyberpsychologie. Kurz usiluje o vztažení poznatků tohoto oboru studia do kontextu výchovy, vzdělávání a volnočasových aktivit současné mládeže, umožňuje studentům seznámit a zamyslet se nad aktuálními trendy v kontextu výkonu jejich budoucí učitelské profese. Předmět kopíruje strukturu témat zahraničních učebnic a kurzů s obohacením o koncepci prolínání herně-virtuálních prostředí s realitou, které reprezentují fenomény jako gamifikace, hraní digitálních her, expanze zábavního softwaru do vzdělávací oblasti (edutainment, serious gaming), sociálně sítě s herními prvky atd.

V kurzu Spolupráce učitele a asistenta pedagoga, který je realizován jako součást projektu „Podpora pregraduálního vzdělávání na PedF UK“ (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006965), si studenti učitelství v rámci speciálně-pedagogického modulu zvýší znalosti o možnostech společné organizace individualizované práce žáků se SVP pedagogem a asistentem pedagoga s ohledem na specifika vzdělávacích potřeb žáků v základní škole a v rámci psychologického modulu si prakticky vyzkouší, jak s asistentem pedagoga ve vyučovací hodině komunikovat a spolupracovat.