Sylabus kurzu

1.Teorie komunikace rodiny a školy. Odlišné socializační funkce školy a rodiny, propojení, vliv na zapojení do společnosti a dospělost.

 

2. Jak přichází učitel do kontaktu s rodiči: maily, žákovská knížka, telefonáty, práce s kazuistikami.

Studenti si připraví předem požadavky/očekávání v oblasti spolupráce s rodiči. Srovnání po reálné praxi ve škole

 

3. Formy komunikace – popis, formy, její funkce, kritická místa, pravidla

-          Přímá komunikace (třídní schůzky, rada rodičů)

-          Nepřímá komunikace (písemná, elektronická, přes děti jako media)

Vs.

-          Hromadné kontakty

-          Individuální

 

Studium školní dokumentace

Tematické setkání se zástupcem vedení školy, výchovným poradcem, třídním učitelem

 

a)      Třídní schůzka – funkce, kritická místa, struktura setkání, pravidla, její možná inovace

           Popis a analýza videa

           Reálná návštěva třídní schůzky ve skupině – atmosféra, sledování obsahu, verbální a         neverbální stránky projevu učitele, zapojení rodičů, charakter komunikace, analytický rozbor.

Práce s připraveným materiálem (protokol pozorování, záznamy o třídní schůzce ad.)

b)      Rada rodičů – funkce, fungování, úkoly, kritická místa

 

c)      Individuální kontakty

 

Pravidla komunikace s rodiči (viz materiál)

 

4.  Méně běžné formy komunikace s rodiči

 

5. Rodina ve škole – problémy, se kterými se setkává škola a učitel. Rozbor kazuistik (viz materiály ke kazuistikám

 - zápis a přijímací řízení do školy

-          nesouhlas s hodnocením žáka,

-          absence,

-          ničení majetku,

-          sociální problémy,

-          nevhodné chování.

 

6. Komunikační dovednosti, motivační rozhovor s rodiči – nácvik komunikace (viz materiál k motivačnímu rozhovoru)

 

7. Rešerše vybraných odborných textů

Modul elektronické výuky pro kurz Psychologie virtuálního světa. Studenti zde naleznou studijní opory a prostředí, v němž budou zadávány a odevzdávány úkoly.

Předmět Psychologie virtuálního světa seznamuje s velmi mladou disciplínou aplikované psychologie (90. léta 20. století), která je v evropském kulturním prostředí nazývána jako kyberpsychologie. Kurz usiluje o vztažení poznatků tohoto oboru studia do kontextu výchovy, vzdělávání a volnočasových aktivit současné mládeže, umožňuje studentům seznámit a zamyslet se nad aktuálními trendy v kontextu výkonu jejich budoucí učitelské profese. Předmět kopíruje strukturu témat zahraničních učebnic a kurzů s obohacením o koncepci prolínání herně-virtuálních prostředí s realitou, které reprezentují fenomény jako gamifikace, hraní digitálních her, expanze zábavního softwaru do vzdělávací oblasti (edutainment, serious gaming), sociálně sítě s herními prvky atd.

V kurzu Spolupráce učitele a asistenta pedagoga, který je realizován jako součást projektu „Podpora pregraduálního vzdělávání na PedF UK“ (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006965), si studenti učitelství v rámci speciálně-pedagogického modulu zvýší znalosti o možnostech společné organizace individualizované práce žáků se SVP pedagogem a asistentem pedagoga s ohledem na specifika vzdělávacích potřeb žáků v základní škole a v rámci psychologického modulu si prakticky vyzkouší, jak s asistentem pedagoga ve vyučovací hodině komunikovat a spolupracovat.