Modul elektronické výuky pro kurz Psychologie virtuálního světa. Studenti zde naleznou studijní opory a prostředí, v němž budou zadávány a odevzdávány úkoly.

Předmět Žáci a virtuální svět seznamuje s velmi mladou disciplínou aplikované psychologie (90. léta 20. století), která je v evropském kulturním prostředí nazývána jako kyberpsychologie. Kurz usiluje o vztažení poznatků tohoto oboru studia do kontextu výchovy, vzdělávání a volnočasových aktivit současné mládeže, umožňuje studentům seznámit a zamyslet se nad aktuálními trendy v kontextu výkonu jejich budoucí učitelské profese. Předmět kopíruje strukturu témat zahraničních učebnic a kurzů s obohacením o koncepci prolínání herně-virtuálních prostředí s realitou, které reprezentují fenomény jako gamifikace, hraní digitálních her, expanze zábavního softwaru do vzdělávací oblasti (edutainment, serious gaming), sociálně sítě s herními prvky atd.

Cílem kurzu je poskytnout základní přehled o psychologii jako vědecké disciplíně a o klíčových konceptech obecné, vývojové a sociální psychologie. Důraz je kladen na souvislosti mezi představovanými teoriemi a koncepty, na porozumění komplexnosti lidské osobnosti a kontinuity vývoje. Prostřednictvím seminářů bude velký prostor věnován aplikaci psychologické perspektivy pro porozumění a řešení reálných pedagogických situací. Kurz je realizován prostřednictvím přednášky a semináře, kdy seminář probíhá v malých skupinách a přednáška společně pro všechny skupiny. Těžiště kurzu tvoří komplexní seminární úkoly vycházejících ze školních situací, které studenti plní v malých skupinách. Každá skupina připraví rozbor situace za použití psychologických konceptů představených v přednášce a dostudovaných v rámci samostudia. Skupinové úkoly budou prezentovány a diskutovány na seminářích. Kurz bude seznamovat s následujícími tématy z obecné, vývojové a sociální psychologie. Témata jsou představena s odlišením toho, zda budou explicitně vykládány v přednáškové části kurzu, nebo zda se u nich předpokládá samostudium s oporou ve studijních materiálech.

Předmět přinese základní teoretické a praktické znalosti efektivní komunikace ve školním prostředí.

Komunikace a pedagogická komunikace

Zásady efektivní komunikace ve školním prostředí

Různé typy komunikace školních aktérů mezi sebou

Kritická místa komunikace ve škole

Nácvik základních komunikačních dovedností, umění zpětné vazby

Cílem kurzu je poskytnout základní přehled o psychologii jako vědecké disciplíně a o klíčových konceptech obecné, vývojové a sociální psychologie. Důraz je kladen na souvislosti mezi představovanými teoriemi a koncepty, na porozumění komplexnosti lidské osobnosti a kontinuity vývoje. Prostřednictvím seminářů bude velký prostor věnován aplikaci psychologické perspektivy pro porozumění a řešení reálných pedagogických situací. Kurz je realizován prostřednictvím přednášky a semináře, kdy seminář probíhá v malých skupinách a přednáška společně pro všechny skupiny. Těžiště kurzu tvoří komplexní seminární úkoly vycházejících ze školních situací, které studenti plní v malých skupinách. Každá skupina připraví rozbor situace za použití psychologických konceptů představených v přednášce a dostudovaných v rámci samostudia. Skupinové úkoly budou prezentovány a diskutovány na seminářích. Kurz bude seznamovat s následujícími tématy z obecné, vývojové a sociální psychologie. Témata jsou představena s odlišením toho, zda budou explicitně vykládány v přednáškové části kurzu, nebo zda se u nich předpokládá samostudium s oporou ve studijních materiálech.

Sylabus kurzu

1.Teorie komunikace rodiny a školy. Odlišné socializační funkce školy a rodiny, propojení, vliv na zapojení do společnosti a dospělost.

 

2. Jak přichází učitel do kontaktu s rodiči: maily, žákovská knížka, telefonáty, práce s kazuistikami.

Studenti si připraví předem požadavky/očekávání v oblasti spolupráce s rodiči. Srovnání po reálné praxi ve škole

 

3. Formy komunikace – popis, formy, její funkce, kritická místa, pravidla

-          Přímá komunikace (třídní schůzky, rada rodičů)

-          Nepřímá komunikace (písemná, elektronická, přes děti jako media)

Vs.

-          Hromadné kontakty

-          Individuální

 

Studium školní dokumentace

Tematické setkání se zástupcem vedení školy, výchovným poradcem, třídním učitelem

 

a)      Třídní schůzka – funkce, kritická místa, struktura setkání, pravidla, její možná inovace

           Popis a analýza videa

           Reálná návštěva třídní schůzky ve skupině – atmosféra, sledování obsahu, verbální a         neverbální stránky projevu učitele, zapojení rodičů, charakter komunikace, analytický rozbor.

Práce s připraveným materiálem (protokol pozorování, záznamy o třídní schůzce ad.)

b)      Rada rodičů – funkce, fungování, úkoly, kritická místa

 

c)      Individuální kontakty

 

Pravidla komunikace s rodiči (viz materiál)

 

4.  Méně běžné formy komunikace s rodiči

 

5. Rodina ve škole – problémy, se kterými se setkává škola a učitel. Rozbor kazuistik (viz materiály ke kazuistikám

 - zápis a přijímací řízení do školy

-          nesouhlas s hodnocením žáka,

-          absence,

-          ničení majetku,

-          sociální problémy,

-          nevhodné chování.

 

6. Komunikační dovednosti, motivační rozhovor s rodiči – nácvik komunikace (viz materiál k motivačnímu rozhovoru)

 

7. Rešerše vybraných odborných textů

Modul elektronické výuky pro kurz Psychologie virtuálního světa. Studenti zde naleznou studijní opory a prostředí, v němž budou zadávány a odevzdávány úkoly.

Předmět Psychologie virtuálního světa seznamuje s velmi mladou disciplínou aplikované psychologie (90. léta 20. století), která je v evropském kulturním prostředí nazývána jako kyberpsychologie. Kurz usiluje o vztažení poznatků tohoto oboru studia do kontextu výchovy, vzdělávání a volnočasových aktivit současné mládeže, umožňuje studentům seznámit a zamyslet se nad aktuálními trendy v kontextu výkonu jejich budoucí učitelské profese. Předmět kopíruje strukturu témat zahraničních učebnic a kurzů s obohacením o koncepci prolínání herně-virtuálních prostředí s realitou, které reprezentují fenomény jako gamifikace, hraní digitálních her, expanze zábavního softwaru do vzdělávací oblasti (edutainment, serious gaming), sociálně sítě s herními prvky atd.

V kurzu Spolupráce učitele a asistenta pedagoga, který je realizován jako součást projektu „Podpora pregraduálního vzdělávání na PedF UK“ (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006965), si studenti učitelství v rámci speciálně-pedagogického modulu zvýší znalosti o možnostech společné organizace individualizované práce žáků se SVP pedagogem a asistentem pedagoga s ohledem na specifika vzdělávacích potřeb žáků v základní škole a v rámci psychologického modulu si prakticky vyzkouší, jak s asistentem pedagoga ve vyučovací hodině komunikovat a spolupracovat.