Volitelný kurz. Aktivní účast na konferenci "Pomoc rodinám - Vztahy v rodině" dne 17. 4. 2010 na PedF UK, raport z konference pro pracovní kolegy nebo článek pro odborný časopis.

Posláním studijního předmětu Základy počítačové gramotnosti II. je vybavit studenty, kteří jsou již mírně nebo středně pokročilí ve využívání počítače, širší způsobilostí pro efektivní práci s informacemi s využitím základních aplikačních programů v rámci jejich studia na vysoké škole.

Cílem studijního předmětu je prohloubit příslušné vědomosti a uživatelské dovednosti týkající se práce s osobním počítačem a tyto rozšířit a orientovat na proces získávání, zpracování a prezentace informací. Obsahově se předmět zaměřuje zejména na ovládnutí softwarových nástrojů, resp. aplikací pro práci s textovými a grafickými údaji, především pak pro pokročilou tvorbu textových dokumentů včetně integrace grafických prvků a na zpracování číselných údajů prostřednictvím tabulkových kalkulátorů, včetně tvorby grafů a základů statistického zpracování dat. Dále je orientován na prohloubení vědomostí a dovedností v oblasti funkcí počítačových sítí s důrazem na využití uvedených prostředků při vyhledávání či získávání informací, přenos údajů mezi aplikacemi a možnosti realizace dokumentů v rámci vlastní práce studenta.

Kurz je zaměřen na přípravu studentů na jejich vstup do učitelské praxe v oblasti vyučování matematiky. Studentům jsou ilustrována různá netradiční matematická prostředí, ve kterých rozvíjejí nejen své matematické schopnosti při řešení úloh, ale rozvíjejí didaktické schopnosti při formulování nových úloh, predikování míry obtížnosti úloh pro žáky, vytváření kaskád úloh a nových úlohových prostředí.