Předmět se zaměřuje na osvojení teoretických základů kvalitativní metodologie. V přednáškové části bude studentům představena: historie vývoje kvalitativního přístupu a jeho školy, ideové zakotvení kvalitativního paradigmatu, typy výzkumných plánů, metody výběru souboru, sběru a zpracování kvalitativních dat, aktuální trendy v oblasti. Seminární část předkládá cvičení a konkrétní ukázky metod. Cílem kurzu je navázat na pojmovou základnu předmětu Vědecký výzkum v psychologii s ambicí u studentů hlouběji rozvinout pochopení teoretických fundamentů a různorodosti kvalitativního přístupu. Předmět je rovněž spíše teoretickým úvodem, na který navazují praktičtěji orientované kurzy Psychologický výzkum I a II.

Bakalářský seminář připravuje studenty třetích ročníků na úspěšné zvládnutí obhajob jejich závěrečných prací. Základní koncepcí kurzu je prezentace výzkumného designu a dosavadního postupu v řešení otázek bakalářské práce. Zpětnou vazbu k pracím poskytuje jednak vyučující, ale z větší části je důraz kladen na aktivitu studentů a vzájemnou reflexi zkoumaných výzkumných témat a problémů, s nimiž se studenti setkávají. Předmět také zahrnuje seznámení s požadavky na bakalářské práce, a to v kontextu specifických nároků katedry psychologie i širších formálních požadavků zakotvených v Opatření děkana č. 37/2017. Dále je rovněž upozorňováno na nejčastější úskalí a nedostatky vytýkané při obhajobách i v písemných posudcích oponentů či vedoucích prací.

Cílem předmětu je prohloubení teoretického rozhledu v průřezovém tématu hry se zaměřením na vývojově aktuální formu tzv. počítačových nebo digitálních her. Smyslem kurzu je poukázat na integrální roli hry v psychologickém bádání, terapii i v širší kultuře. Mezi sekundární cíle patří prezentace návaznosti tradičních herních forem na současný trend přechodu do virtuálních prostředí a získání zprostředkované i přímé zkušenosti s daným odvětvím. Toho je dosahováno jednak v seminářové části (úryvky z dokumentárních snímků, produkty aktuálních hráčských subkultur a diskuse o nich) a zároveň i prostřednictvím zápočtové práce.

Cílem předmětu je hlubší seznámení s vybranými oblastmi sociálně-psychologického teoretizování a výzkumu. Navazuje na základní poznatky ze sociální psychologie, které si studenti a studentky osvojí v kurzu Sociální psychologie 1.

Témata:

1.stereotypy – explicitní a implicitní, automatická aktivace, předsudky, postoje
2.moc, diskriminace a nerovnost – sociální stratifikace, hierarchie sociálních kategorií
3.afiliace, přátelské a romantické vztahy
4.hodnotová orientace – struktura hodnot, zdroje hodnot, vztah hodnot, postojů a chování
5.kvalita života – individuální versus skupinová versus společenská perspektiva, zdroje, měření

K ukončení kurzu je třeba splnit následující podmínky:

1.účast na seminářích (tolerována je jedna nezdůvodněná absence) - vzhledem k nestandardnímu průběhu semestru není zohledňováno
2.vypracování skupinového úkolu a jeho prezentace na závěrečném semináři
3.vypracování dílčích seminárních úkolů
4.ústní zkouška (kolokvium)