Informace o zpracování a ochraně osobních údajů na Univerzitě Karlově

v návaznosti na e-learningovou platformu Moodle

Preambule

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen „GDPR“), Univerzita Karlova informuje, v návaznosti na agendu e-learningové platformy Moodle, subjekty údajů o podmínkách, za jakých jsou zpracovávány osobních údaje.

Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208, ID schránky: piyj9b4 (dále jen „Univerzita Karlova“ nebo „UK“). Univerzita Karlova je veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění. V rámci svého poslání UK svobodně a samostatně uskutečňuje vzdělávací a v souvislosti s ní vědeckou, výzkumnou, vývojovou, inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost a s nimi související činnosti. Univerzita Karlova také rozvíjí mezinárodní a evropskou spolupráci.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřenkyní pro ochranu osobních údajů Univerzity Karlovy je Mgr. Petra Kubáčová, gdpr@cuni.cz, telefon: +420771232578. Na pověřenkyni se můžete obrátit v případě, že budete mít jakékoli dotazy či požadavky ke zpracování a ochraně Vašich osobních údajů.

Zásady pro zpracování osobních údajů na UK

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v nezbytně nutném rozsahu vzhledem k danému účelu zpracování. Osobní údaje chráníme v souladu s platnými právními předpisy a zásadami vyplývajícími z GDPR, a to zásadou zákonnosti, korektnosti a transparentnosti, účelového omezení, minimalizace údajů, přesnosti, omezeného uložení, integrity a důvěrnosti, odpovědnosti. Bližší vysvětlení k zásadám zpracování lze nalézt v obecné informaci o zpracování a ochraně osobních údajů na Univerzitě Karlově, která je dostupná zde. Zásady a pravidla při zpracování osobních údajů na Univerzitě Karlově upravuje také Opatření rektora č. 16/2018 – Zásady a pravidla ochrany osobních údajů.

Kategorie osob, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány a pro které účely

V rámci agendy e-learningu na platformě Moodle Univerzita Karlova zpracovává osobní údaje následujících subjektů údajů, a to pro uvedené účely:

a) osoba v pracovněprávním vztahu s UK
výuka na UK, provoz IT infrastruktury, statistické účely, úprava uživatelského profilu
b) student UK
studium na UK, provoz IT infrastruktury, statistické účely, úprava uživatelského profilu
c) účastník krátkodobého studijního pobytu na UK 1
výuka na UK, provoz IT infrastruktury, statistické účely, úprava uživatelského profilu
d) účastník přijímacího řízení na UK
konání přijímacího řízení na UK, provoz IT infrastruktury, statistické účely, úprava uživatelského profilu
e) registrovaný uživatel bez vztahu k UK
poskytování veřejných online vzdělávacích kurzů, hostování online kurzů, provoz IT infrastruktury, statistické účely, úprava uživatelského profilu

Účely zpracování osobních údajů

Čí osobní údaje jsou zpracovávány?
Studentů UK, účastníků krátkodobého studijního pobytu na UK
Jaké osobní údaje jsou zpracovávány?
Identifikační osobní údaje (jméno, příjmení, titul, e-mailová adresa a identifikační číslo osoby) a studijní údaje (záznamy o studiu a studijních aktivitách, studijní výsledky)
Jaký je právní titul pro zpracování těchto údajů?
Student UK – Plnění právních povinností vycházejících především ze zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů. Účelem takového zpracování je poskytování výuky na UK
Účastník krátkodobého studijního pobytu na UK – Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, kterou uzavírá vysílaný student s UK
Po jakou dobu jsou osobní údaje uchovávány?
Po dobu 5 let podle skartačního a archivačního řádu, pokud právní předpis nestanoví jinak

Čí osobní údaje jsou zpracovávány?
Osob v pracovněprávním vztahu s UK
Jaké osobní údaje jsou zpracovávány?
Identifikační osobní údaje (jméno, příjmení, titul, e-mailová adresa a identifikační číslo osoby)
Jaký je právní titul pro zpracování těchto údajů?
Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, kterou může být pracovní smlouva nebo dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr mezi vyučujícím a UK
Po jakou dobu jsou osobní údaje uchovávány?
Po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu, kterou vyžadují právní předpisy

Čí osobní údaje jsou zpracovávány?
Účastníků přijímacího řízení na UK
Jaké osobní údaje jsou zpracovávány?
Identifikační osobní údaje (jméno, příjmení, titul, e-mailová adresa a identifikační číslo osoby) a studijní údaje (výsledky přijímacího řízení)
Jaký je právní titul pro zpracování těchto údajů?
Plnění právních povinností vycházejících především ze zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů
Po jakou dobu jsou osobní údaje uchovávány?
Po dobu 5 let podle skartačního a archivačního řádu, pokud právní předpis nestanoví jinak

Čí osobní údaje jsou zpracovávány?
Registrovaných uživatelů bez vztahu k UK, studentů UK (pokud se kurzu účastní mimo svůj studijní obor)
Jaké osobní údaje jsou zpracovávány?
Identifikační osobní údaje (jméno, příjmení, e-mailová adresa, uživatelské jméno)
Jaký je právní titul pro zpracování těchto údajů?
Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy. Bez těchto osobních údajů by nebylo možné uzavřít smlouvu o poskytování služeb v rámci e-learningu
Po jakou dobu jsou osobní údaje uchovávány?
Zpracování osobních údajů probíhá po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu 3 let od ukončení poskytování služeb, pokud právní předpis nestanoví jinak

Čí osobní údaje jsou zpracovávány?
Registrovaných uživatelů mimo UK
Jaké osobní údaje jsou zpracovávány?
Identifikační osobní údaje (jméno, příjmení, e-mailová adresa, uživatelské jméno)
Jaký je právní titul pro zpracování těchto údajů?
Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy. Bez těchto osobních údajů by nebylo možné uzavřít smlouvu o poskytování služeb v rámci e-learningu a hostování kurzů
Po jakou dobu jsou osobní údaje uchovávány?
Zpracování osobních údajů probíhá po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu 3 let od ukončení poskytování služeb, pokud právní předpis nestanoví jinak

Čí osobní údaje jsou zpracovávány?
Všech kategorií subjektů údajů
Jaké osobní údaje jsou zpracovávány?
Provozní a lokalizační údaje (poloha a časové pásmo uživatele, IP adresa, čas posledního přihlášení)
Jaký je právní titul pro zpracování těchto údajů?
Ke zpracování dochází na základě oprávněného zájmu, přičemž se jedná o nezbytné zpracování osobních údajů pro technický provoz platformy Moodle. Účelem takového zpracování je průběžné zlepšování technické stránky platformy a poskytování technické podpory uživatelům
Po jakou dobu jsou osobní údaje uchovávány?
Uchování těchto osobních údajů probíhá pouze po dobu nezbytně nutnou, přičemž maximálně se může jednat o dobu 2 měsíců

Čí osobní údaje jsou zpracovávány?
Všech kategorií subjektů údajů
Jaké osobní údaje jsou zpracovávány?
Statistické údaje o návštěvnosti a úspěšnosti jednotlivých kurzů, údaje o návštěvnosti jednotlivých modulů platformy Moodle či údaje o zemi, ze které je subjekt údajů přihlášen
Jaký je právní titul pro zpracování těchto údajů?
Ke zpracování dochází na základě oprávněného zájmu, přičemž se jedná o zpracování osobních údajů pro účely vývoje platformy a zkvalitnění nabídky kurzů na platformě Moodle
Po jakou dobu jsou osobní údaje uchovávány?
Uchování těchto osobních údajů probíhá pouze po dobu nezbytně nutnou

Čí osobní údaje jsou zpracovávány?
Všech kategorií subjektů údajů
Jaké osobní údaje jsou zpracovávány?
Profilová fotografie, koníčky, dovednosti
Jaký je právní titul pro zpracování těchto údajů?
Ke zpracování dochází na základě smlouvy, přičemž správce údajů si vyhrazuje možnost odmítnout vložení osobních údajů na profil, pokud by jejich zveřejnění bylo v rozporu s právními předpisy či právy třetích osob
Po jakou dobu jsou osobní údaje uchovávány?
Zpracování osobních údajů probíhá po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu 3 let od ukončení poskytování služeb, pokud právní předpis nestanoví jinak

Čí osobní údaje jsou zpracovávány?
Účastníků kurzů financovaných nebo spolufinancovaných z veřejných rozpočtů, u kterých je nezbytné doložit splnění podmínek
Jaké osobní údaje jsou zpracovávány?
Identifikační osobní údaje (jméno, příjmení)
Jaký je právní titul pro zpracování těchto údajů?
Ke zpracování dochází na základě plnění právních povinnosti UK jakožto příjemce finanční podpory
Po jakou dobu jsou osobní údaje uchovávány?
Zpracování osobních údajů probíhá pouze po dobu nezbytně nutnou pro plnění právních povinností

Předávání osobních údajů

Univerzita Karlova v rámci agendy e-learningu na platformě Moodle nepředává Vaše osobní údaje, s výjimkou zvláštního zpracování údajů pro účely plnění povinností stanovených podmínkami poskytovatele financí, kdy mohou být údaje předávány kontrolním orgánům veřejné správy či EU.

Transferring personal data

As part of the e-learning agenda on the Moodle platform, Charles University does not transfer your personal data, with the exception of special data processing for the purpose of fulfilling the obligations set out in the terms and conditions of the financial provider. In such cases, the data may be transferred to public administration or EU authorities.

Doba uchování osobních údajů

Univerzita Karlova uchovává Vaše osobní údaje po dobu nezbytně nutnou ve vztahu k danému účelu zpracování osobních údajů a v souladu s platným Spisovým řádem UK jsou pak skartovány nebo archivovány. Osobní údaje, které zpracováváme s Vaším souhlasem, uchováváme pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen. Bližší informace o délce uchování údajů jsou uvedeny u jednotlivých účelů zpracování.

Duration for storing personal data

Charles University stores your personal data for the period absolutely necessary in relation to the specified purpose of personal data processing, and in accordance with the applicable Record Management Rules of CU, they are then destroyed or archived. We only store personal data that we process with your consent for the duration of the purpose for which consent was granted. More detailed information on the duration of data storage is provided for the individual purposes of processing.

Práva subjektů údajů

Při zpracování osobních údajů ze strany UK máte jakožto subjekt údajů právo na:

 • Informace o zpracování
 • Přístup k Vašim osobním údajům
 • Opravu a doplnění
 • Výmaz (právo „být zapomenut“)
 • Omezení zpracování
 • Přenositelnost údajů
 • Vznesení námitky
 • Přezkum automatizovaného rozhodnutí
 • Stížnost či ochranu
 • Odvolat souhlas v případě, kdy je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu; zákonnost zpracování před odvoláním souhlasu není odvoláním dotčena

Bližší vysvětlení k právům subjektů údajů při zpracování osobních údajů lze nalézt v obecné informaci o zpracování a ochraně osobních údajů na Univerzitě Karlově, která je dostupná zde

Uplatnění práv subjektů údajů

Pro uplatnění Vašich práv při zpracování osobních údajů kontaktujte Univerzitu Karlovu zasláním žádosti datovou schránkou (ID datové schránky: piyj9b4), e-mailem na pověřence pro ochranu osobních údajů gdpr@cuni.cz nebo osobním či elektronickým podáním pověřenci pro ochranu osobních údajů prostřednictvím podatelny Univerzity Karlovy. Více informací ke způsobu podání je uvedeno na internetové stránce https://cuni.cz/UK-655.html.Před zpracováním žádosti má Univerzita Karlova právo a povinnost ověřit identitu žadatele.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost na zpracování osobních údajů dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, web: https://uoou.gov.cz/

Cookies

Soubory cookies jsou velmi malé textové soubory, které se ukládají do vašeho zařízení při navštěvování webových stránek. Na platformě Moodle užíváme pouze technické cookies, které jsou nezbytné pro hladký chod webových stránek. Jiné soubory cookies, pro které by byl nutný Váš souhlas na platformě Moodle neužíváme. Na platformě Moodle jsou využívány následující cookies:

Při zpracování osobních údajů ze strany UK máte jakožto subjekt údajů právo na:

 • MoodleSession: Tento soubor cookies je užíván, aby zajistil kontinuitu, a tedy abyste zůstali přihlášeni při procházení stránek. Když se odhlásíte nebo zavřete prohlížeč, tento soubor cookies bude zničen
 • MOODLEID: Tento soubor cookies si pamatuje Vaše uživatelské jméno v prohlížeči pro účely zjednodušení přihlašování. Doba uložení tohoto souboru cookies ve Vašem počítači jsou 2 měsíce.
1 These are participants in student mobility programmes, such as Erasmus+ programmes, mobility based on inter-university agreements, or participants in 4EU+ virtual mobility.