Topic outline

 • Představení kurzu

  Cílem předmětu je hlubší seznámení s vybranými oblastmi sociálně-psychologického teoretizování a výzkumu. Navazuje na základní poznatky ze sociální psychologie, které si studenti a studentky osvojí v kurzu Sociální psychologie 1.

  Témata:

  1.stereotypy – explicitní a implicitní, aktivace, předsudky, změny, funkce, vztah k sociální stratifikaci, násilí
  2.afiliace, přátelské a romantické vztahy, agrese a násilí ve vztazích
  3.hodnotová orientace – struktura hodnot, zdroje hodnot, vztah hodnot, postojů a chování, kultura a hodnoty
  4.kvalita života – individuální versus skupinová versus společenská perspektiva, zdroje, měření, well-being a spokojenost

  K ukončení kurzu je třeba splnit následující podmínky:

  1.účast na seminářích (tolerována je jedna nezdůvodněná absence)
  2.vypracování skupinového úkolu a jeho prezentace na závěrečném semináři
  3.vypracování 3 dílčích seminárních úkolů
  4.ústní zkouška (kolokvium)
  23. dubna se nebude konat přednáška, ale jako celý kurz se zúčastníme katedrového kola Studentských psychologických dnů.
 • Stereotypy

  Zadání samostudia za zrušenou výuku 12. března:

  Zkuste si vyplnit dotazník stereotypů o vybraných profesních kategoriích.

  Přečtěte si následující dva články - Haslam (2006) a Fiske et al. (2002).

  Získejte a zaznamenejte představy vybraných sociálních kategorií od pěti osob ve svém okolí.

  ___________________________________________________________________________

  Zadání pro on-line setkání 6.4./9.4.:

  1) Poslechněte si přednášku.

  2) Projděte si prezentaci.

  3) Připravte se na úkoly zadané v prezentaci: 1) Vyzkoušejte si test implicitních postojů, 2) Přečtěte a promyslete si otázky na posledním slidu.

  4) Projděte si popisy sociálních kategorií v souboru Stereotypy_Představy_Data. Excel obsahuje čtyři listy s představami zadaných sociálních kategorií, které jste shromáždili. Projděte si popisy uvedené alespoň k jedné sociální kategorii v ženské a mužské variantě (tj. jeden list). Zkuste odpovědět na následující tři otázky:

  - Jaké jsou sdílené atributy dané sociální kategorie napříč individuálními odpověďmi?

  - Vztahují se tyto atributy k dimenzi vřelosti a/nebo k dimenzi kompetencí? 

  - Obsahují získané popisy známky dehumanizace či infrahumanizace?

  - Uvažujte o legitimizační funkci stereotypu.

  - Existují v získaných popisech rozdíly mezi ženskou a mužskou variantou? Pokud ano, odkazují k mocenské a/nebo vztahové dimenzi?

  Obdobné otázky jste si již kladli na základě popisů od "vašich" pěti osob a poznatků ze čtených článků. Ve většině případů jste při odevzdávání popisů správně naznačili aplikaci modelu obsahu stereotypů a konceptu dehumanizace (tam, kde se aplikace s daty zcela míjela, jsem autora/autorku upozornila). Nyní si otázky položte znovu - více strukturovaně a při prostudování více než 100 odpovědí k jedné sociální kategorii. Odpovědi budeme diskutovat na setkání 6.4./9.4.

  Někteří z vás odevzdali popisy emailem. V případě, že se popisy vztahovaly k zadaným sociálním kategoriím, byly zahrnuty do tabulky. V případě, že jste nenásledovali instrukce a zadávali odlišné sociální kategorie, vaše popisy nebyly zahrnuty.

 • Hodnoty

  ÚKOLY PRO SEMINÁŘ

  1) Udělejte si následující aktivitu k identifikaci osobních hodnot.

  Osobní hodnoty

  1. Napište si přibližně 20 různých hodnot (významných témat), které vnímáte, že se nějak vyskytují ve vašem životě.
  2. Představte si, že se poloviny z nich musíte vzdát. Takže, 10 hodnot vyškrtněte.
  3. Ze zbylých 10 položek vyřaďte po další úvaze ještě 5. Zbude vám 5 hodnot.
  4. Těchto 5 hodnot seřaďte podle pořadí důležitosti.
  5. Odpovězte si na otázky: Jak jste se při identifikaci, zařazování, pojmenovávání a vyřazování hodnot cítili? Jak snadné to bylo? Nakolik se hodnoty z finálního seznamu projevují ve vašem každodenním životě? Připomeňte si konkrétní situace z posledních dnů, které demonstrují významnost daných hodnot. Jak konzistentní hodnoty ve finálním seznamu jsou, jakých oblastí se týkají? Jak konzistentní s hodnotami je vaše chování?

  2) Požádejte 1-2 lidi ve vašem okolí o realizaci stejné aktivity. Sdílejte své odpovědi na otázky v bodě 5, případně i výsledný seznam. Dospěli jste ke shodám či rozdílům? Bylo to (shody/rozdíly) pro vás překvapující?

  3) Vyplňte si dotazník SVS 57 (viz příloha). Ve wordovské verzi je na poslední stránce uvedeno přiřazení položek k hodnotám. Cílem je, abyste nahlédli do logické struktury přístupu Schwartze, o němž následně budu v přednášce hovořit. Porovnejte si výsledky v dotazníku SVS s výsledným seznamem předcházející aktivity.

 • Kvalita života

  ÚKOLY PRO SEMINÁŘ

  1)  Vyzkoušejte si dotazníky kvality života (Moodle).
  2) Zamyslete se nad vztahem těchto nástrojů a nástrojů na měření hodnot.
  3) Jak souvisí kvalita života s psychologickou praxí?