Topic outline

 • Představení kurzu

  Cílem předmětu je hlubší seznámení s vybranými oblastmi sociálně-psychologického teoretizování a výzkumu. Navazuje na základní poznatky ze sociální psychologie, které si studenti a studentky osvojí v kurzu Sociální psychologie 1.

  Témata:

  1. postoje, stereotypy – explicitní a implicitní, aktivace
  2. sociální stratifikace, nerovnost, diskriminace, moc
  3. afiliace, přátelské a romantické vztahy, agrese a násilí v individuálních a ve skupinových vztazích vztazích
  4. hodnotová orientace – struktura hodnot, zdroje hodnot, vztah hodnot, postojů a chování, kultura a hodnoty
  5. kvalita života – individuální versus skupinová versus společenská perspektiva, zdroje, měření, well-being a spokojenost

  -------------------------------------

  Ukončení kurzu

  K ukončení kurzu je třeba splnit následující podmínky:

  1. účast na seminářích (tolerována je jedna absence)
  2. vypracování skupinového úkolu a jeho prezentace na semináři 27. dubna a 4. května
  3. vypracování 4 dílčích seminárních úkolů; jejich zadání je uvedeno níže (šedé bloky u čtyř témat); odevzdání písemného výstupu v Moodlu na začátku zkouškového období, resp. týden před termínem vaší zkoušky
  • Úkol 1: obsah stereotypů (rozhovor o sociálních kategoriích a rozbor odpovědí k jedné vybrané kategorii)
  • Úkol 2: rozhovor se studentem/studentkou z USA o stereotypech v americké společnosti a psychologických konsekvencích
  • Úkol 3: rozhovor o partnerském vztahu
  • Úkol 4: hodnoty
  4. ústní zkouška
  ---------------------------------------
   
  Předmět je ukončen zkouškou. K připuštění ke zkoušce je nutné mít splněnou docházku a seminární úkoly.
  Zkouška bude mít ústní formu. Ústní zkouška bude probíhat v termínech vypsaných v SISu, a to buď prezenčně, nebo distančně (viz poznámka u příslušných termínů). Zkouška jedné osoby bude trvat cca 20 minut. Na začátku si osoba vylosuje sadu tří otázek, k nimž se bude zkouška vztahovat.
  1) Implicitní stereotypy; partnerské vztahy; Rockeachova teorie hodnot
  2) Model obsahu stereotypů; přátelské vztahy; Schwarzova teorie hodnot
  3) Komplementární a ambivalentní stereotypy; well-being; agrese ve vztazích
  4) Postoje; ospravedlňování systému; vývoj interpersonálních vztahů
  5) Rovnost versus diskriminace; reciprocita ve vztazích; teorie sebekategorizace
  6) Metody měření postojů a stereotypů; afiliace; Hofstedeova teorie hodnot
  7) Teorie odůvodněného chování; dehumanizace; Ingelhartova teorie hodnot
  8) Změna postojů; menšinový stres; kvalita života
  9) Utváření a aktivace postojů; intimita ve vztazích; materialismus
  10) Ohrožení stereotypem; měření kvality života; meziskupinová agrese
 • Stereotypy

  ÚKOL PRO SEMINÁŘ (1. písemný úkol)

  Vyplňte dotazník o stereotypech k vybraným profesním kategoriím (viz níže).

  Do 9. března získejte a zaznamenejte představy vybraných sociálních kategorií od 5 osob ve svém okolí. Vyplňte je do dotazníku (viz níže).

  Souhrnný soubor se získanými představami bude zveřejněn 9. března v Moodlu. Ve dvojicích si zvolíte jednu sociální kategorii a provedete rozbor odpovědí. Výsledky shrnete v písemném textu, který vložíte do Moodlu do 23. března (rozsah cca 1 normostrana). Inspirovat se můžete následujícími otázkami: 

  • Jaké jsou sdílené atributy dané sociální kategorie napříč individuálními odpověďmi?
  • Vztahují se tyto atributy k dimenzi vřelosti a/nebo k dimenzi kompetencí?
  • Obsahují získané popisy známky dehumanizace či infrahumanizace?
  • Uvažujte o legitimizační funkci stereotypu.
  • Existují v získaných popisech rozdíly mezi ženskou a mužskou variantou? Pokud ano, odkazují k mocenské a/nebo vztahové dimenzi?
 • Sociální stratifikace

  ÚKOL PRO SEMINÁŘ (2. úkol)

  Ve dvojicích veďte stručný rozhovor se studentem/studentkou z USA o sociální stratifikaci tamní společnosti a možných psychologických konsekvencích. Rozhovor může být zaměřen na obsah stereotypu jedné vybrané sociální kategorie (ideálně té, kterou jste zpracovávali v rámci úkolu č. 1), případně na jiné aspekty stereotypů. Proveďte srovnání s českou společností. Výsledky předneste na semináři 20. dubna, následně odejvzdejte do Moodlu (termín odevzdání: začátek zkouškového období, resp. týden před termínem zkoušky).

 • Afiliace, vztahy, přátelské a romantické vztahy, agrese

  ÚKOL PRO SEMINÁŘ (3. úkol)

  Proveďte rozhovor o romantickém vztahu, připravte rozbor svých zjištění ve vztahu k typologii R. Sternberga. Písemný záznam následně odevzdejte do Moodlu (termín odevzdání: začátek zkouškového období, resp. týden před termínem vaší zkoušky). Podrobnější instrukce níže. Úkol se bude pravděpodobně probírat na semináři 6./13. dubna

 • Hodnoty

  ÚKOL PRO SEMINÁŘ (4. úkol)

  Udělejte si následující aktivitu k identifikaci osobních hodnot.

  Osobní hodnoty

  1. Napište si přibližně 20 různých hodnot (významných témat), které vnímáte, že se nějak vyskytují ve vašem životě.
  2. Představte si, že se poloviny z nich musíte vzdát. Takže, 10 hodnot vyškrtněte.
  3. Ze zbylých 10 položek vyřaďte po další úvaze ještě 5. Zbude vám 5 hodnot.
  4. Těchto 5 hodnot seřaďte podle pořadí důležitosti.
  5. Odpovězte si na otázky: Jak jste se při identifikaci, zařazování, pojmenovávání a vyřazování hodnot cítili? Jak snadné to bylo? Nakolik se hodnoty z finálního seznamu projevují ve vašem každodenním životě? Připomeňte si konkrétní situace z posledních dnů, které demonstrují významnost daných hodnot. Jak konzistentní hodnoty ve finálním seznamu jsou, jakých oblastí se týkají? Jak konzistentní s hodnotami je vaše chování?

  Vyplňte si dotazník SVS 57 (viz příloha). Ve wordovské verzi je na poslední stránce uvedeno přiřazení položek k hodnotám. Cílem je, abyste nahlédli do logické struktury přístupu Schwartze, o němž následně budu v přednášce hovořit.

  Porovnejte si výsledky v dotazníku SVS s výsledným seznamem předcházející aktivity.

  Úkol udělejte do 20. dubna. Stručně shrňte svá zjištění v písemném textu (1/2-1 normostrana) a odevzdejte ho níže (termín odevzdání: začátek zkouškového období, resp. týden před termínem vaší zkoušky).

 • Kvalita života

  ÚKOLY PRO SEMINÁŘ (bez písemného výstupu)

  1)  Vyzkoušejte si dotazníky kvality života (Moodle).
  2) Zamyslete se nad vztahem těchto nástrojů a nástrojů na měření hodnot.
  3) Jak souvisí kvalita života s psychologickou praxí?