Weekly outline

 • General

  Anotace

  Bakalářský seminář připravuje studenty třetích ročníků na úspěšné zvládnutí obhajob jejich závěrečných prací. Základní koncepcí kurzu je prezentace výzkumného designu a dosavadního postupu v řešení otázek bakalářské práce. Zpětnou vazbu k pracím poskytuje jednak vyučující, ale z větší části je důraz kladen na aktivitu studentů a vzájemnou reflexi zkoumaných výzkumných témat a problémů, s nimiž se studenti setkávají. Předmět také zahrnuje seznámení s požadavky na bakalářské práce, a to v kontextu specifických nároků katedry psychologie i širších formálních požadavků zakotvených v Opatření děkana č. 37/2017. Dále je rovněž upozorňováno na nejčastější úskalí a nedostatky vytýkané při obhajobách i v písemných posudcích oponentů či vedoucích prací.

  Cíle

  Osvojení základních požadavků úspěšného zpracování a obhajoby bakalářské práce.

  Nácvik prezentace výzkumného designu a zjištění.

  Možnost zisku zpětné vazby ohledně probíhajícího zpracování bakalářské práce.


  Literatura

  Opatření děkana č. 37/2017. O podrobnostech pro závěrečné práce.

  Požadavky ke zpracování bakalářské vyvěšené na webu katedry.


  Sylabus

  Úvodní část

  1 Seznámení s koncepcí, smyslem kurzu a požadavky k zápočtu

  2 Vytvoření harmonogramu s daty prezentace jednotlivých studentů

  3 Představení kritérii hodnocení baklářských prací a základních dokumentů s požadavky

  3.1 Kritéria hodnocení celkového charakteru bakalářských prací:
  Ucelenost
  Originalita
  Rozsah materiálu
  Adekvátnost a hloubka analytických postupů
  Ukotvenost a reflexe ve vztahu k dosavadnímu poznání

  3.2 Kritéria pro hodnocení průběhu obhajoby
  Prezentace
  Reakce na připomínky
  Kvalita diskuze

  4 Projekt práce
  Studentovi slouží k promyšlení struktury a cílů budoucí práce, vyučujícímu k jejich posouzení. Projekt má standardně 1 stranu a obsahuje cíl práce, výzkumné otázky, abstrakt práce (10-15 řádků) - co nejvýstižnější shrnutí obsahu budoucí práce (vyhněte se nic neříkajícím obecným formulacím) a dále seznam zdrojů, se kterými student zamýšlí pracovat (vč. zdrojů již prostudovaných)
  Součástí projektu je časový plán - správné načasování rešerší, četby literatury, sepsání a korektur bakalářské práce.

  5 Formální úprava
  viz Opatření děkana č. 8/2015 a Opatření děkana č. 12/2017 příloha č. 1

  Rady a doporučení týkající se zpracování v MS Word
  - Práce se styly
  - Vytváření obsahu a seznamu použité literatury za pomoci automatických funkcí
  - Navržení grafů za asistence funkce SmartArt a seskupování tvarů
  - Automatické vs manuální číslování tabulek a grafů
  - Vložení konce oddílu a nastavení samostatného číslování stránek
  - Globální opravy a editace
  - Úprava a přehlednost textu
  - Použití MS Office jako nástroje kvalitativní analýzy dat, ukázky kódování

   

  Seminární část (počínaje druhým setkáním) 

  Prezentace projektů jednotlivých studentů


  Podmínky zakončení předmětu
  1. Docházka alespoň 8x - vyžaduje se aktivní účast - podněty a připomínky k prezentovaným pracím.
  2. Referovat o své bakalářské práci. Pokud se někdo ve svém termínu nebude moci dostavit, sám si sežene náhradníka.