Problematika náboženství a souvisejících fenoménů představuje zásadní předmět zájmu antropologie od jejího ustanovení jako sociálně vědního oboru. Antropologie náboženství se stala důležitým polem pro vedení teoretických debat i vznik empirických studií formujících celý obor. Tento kurz se zaměřuje právě na uzlové body a kritické výzvy antropologického zkoumání náboženství. V jeho rámci bude podrobně rozebíráno, z jakých teoretických pozic jsou náboženské fenomény definovány, jaké koncepty jsou uplatňovány při jejich analýze a jaké kritiky je rámují (např. C. Geertz, T. Asad, T. Csordas). Pozornost bude věnovaná nejen klasickým tématům jako je víra, rituál, magie a šamanismus, ale i tématům, které jsou aktualizovány proměnami současného světa (morálka, uzdravování, sekularismus, násilí). Cílem tohoto kurzu je též zprostředkovat vhled do různorodých (nejen exotických) terénů, ve kterých se antropologie náboženství pohybuje, a to prostřednictvím konkrétních etnografických studií.
Zakotvená teorie je metoda výzkumu, která v sociologii dlouho udávala představu o tom, jak by měl vypadat rigorózní kvalitativní výzkum. Od konce 60. let 20. století prošla zajímavým vývojem od klasické verze po konstruktivistickou variantu ZT, přičemž dnes se stále používají a publikují všechny varianty, na jejichž rozvoji se donedávna podíleli též sami ikoničtí zakladatelé (Barney Glaser, 1930-2022, a Anselm Strauss, 1916-1996). Cílem předmětu je pomoci studujícím, aby si vyzkoušeli analytické postupy ZT – otevřené kódování, analytické poznámkování, teoretické vzorkování a rozvíjení vztahů mezi kategoriemi. Výsledkem by mělo být osvojení si terminologie ZT a porozumění otevřenému analytickému postupu ZT, který vede ke konceptualizaci a vytváření teorie.

Výuka má podobu seminářů. Studenti a studentky se na každý seminář připraví skrze četba a dále formou menších úkolů, např. analýza menšího úseku dat, čtení úryvku teoreticky zcitlivujícího textu, vytvoření analytické poznámky, nebo čtení a poznámkování pracovních výstupů ostatních spolu-studujících. Základní metodou výuky je zkoušení, uvažování, psaní a dělání chyb… Účastníci pracují se společnými daty (přepisy rozhovorů poskytnuté vyučující). Je možné domluvit se také na analýze vlastních dat účastníků (musí však být připraveni je sdílet částečně s ostatními a data proto musí být anonymizovaná). Při analýze z pedagogických důvodů vystačíme s metodou tužka – papír, ale pokud je někdo zvyklý pracovat v Atlas.ti, je to možné.
Předmět nabídne pokrytí základních otázek kvalitativní metodologie, jako jsou logika a cíl kvalitativních výzkumných strategií; etika výzkumu; logika a způsoby tvorby vzorku / výběru případu / terénu; zdroje dat a základní techniky tvorby dat (rozhovory, pozorování), základní analytické postupy (zejm. segmenace a kódování; Atlas.ti), principy interpretace a možnosti zobecnění; vybrané výzkumné designy (např. etnografie, narativní přístupy, diskurzivní přístupy, nevtíravé výzkumné přístupy atp.). Součastí přednášek budou ukázky aplikací jednotlivých postupů na vybraných výzkumných projektech.