Vzdělávací program Kariérový poradce / kariérová poradkyně je určen odborníkům ze sféry pedagogiky, psychologie, sociální práce a příbuzných oborů, kteří realizují nebo chtějí realizovat aktivity kariérového poradenství ve školním prostředí nebo v oblasti celoživotního učení. Cílem vzdělávacího programu je nabídnout komplexní vhled do problematiky kariérového poradenství v kontextu vzdělávání. Účastníci budou seznámeni s terminologií a základním ukotvením kariérového poradenství a jeho proměnami v průběhu jeho stoleté historie. Obsah kurzu se také zaměřuje na profesní rozvoj kariérových poradců a na to, jaké kompetence by měl kariérový poradce ovládat. Předmětem je také popis funkce diagnostiky v kontextu komplexního procesu kariérového poradenství a rozvoj dovedností vedení poradenského rozhovoru se zaměřením na identifikaci motivace klienta, jeho předpokladů a schopností s ohledem na prostředí, v němž se klient pohybuje. Řešeny budou také moderní trendy v hledání práce ze strany jednotlivců a práce s daty z trhu práce a moderními nástroji sebeprezentace. V neposlední řadě bude na kariérové poradenství nahlíženo jako na nástroj veřejných politik. Vzdělávací program je zakončen kvalifikační zkouškou podle NSK.