Účelem předmětu je poskytnutí podpory studentům ve zpracování a úspěšném obhájení diplomové práce. Toho je dosahováno obsahem seminářů, na nichž studenti prezentují návrhy svých diplomových prací a jsou upozorňováni na nejčastější úskalí. Před každým seminářem studenti odevzdávají část svého postupně budovaného výzkumného projektu do Moodle kurzu, kde také komentují návrhy dalších studujících a učí se posuzovat kvalitu badatelských návrhů. Kurz je zaměřen na motivování studentů k průběžné práci na výzkumném projektu, na posílení reflexe prvotních kroků ve stanovení tématu a návrhu postupu. Toho je docilováno snahou o individuální přístup, předložením zpětné vazby a podnětů od vyučujícího a dalších kolegů ve studiu. Zakončení předmětu rovněž vede studenty k vytvoření draftu, který se jim zhodnotí při sepisování vlastní diplomové práce. Členění předmětu: Na prvním semináři se studenti seznámí s koncepcí kurzu, požadavky k zápočtu a s Kritérii hodnocení diplomových prací (viz níže). Během dalších setkání je seminář organizován tak, že všichni studenti během semináře prezentují části dokumentace svého výzkumného projektu diplomové práce. Téma setkání je vždy ustanoveno v souladu s vybranou kapitolou uvedenou v sylabu. Kritéria hodnocení diplomových prací na katedře psychologie 1. K obhajobě studenti předkládají materiálovou práci (text) - zprávu o svém bádání ve vybraném tématu.