Přednáška a semináře představují uvedení do problematiky počítačem podporovaného překladu a seznámení s programy, které se pro zefektivnění překladatelského procesu nejčastěji používají. Je zde vysvětlen princip fungování těchto systémů všeobecně, a těch nejrozšířenějších (SDL Trados, MemSource) zvláště. Dále je ozřejmeno využití nástrojů při zpracování překladového projektu a nastíněna správa terminologie.

Přednáška/seminář představuje uvedení do problematiky počítačem podporovaného překladu a seznámení s programy, které se pro zefektivnění překladatelského procesu nejčastěji používají. Je zde vysvětlen princip fungování těchto systémů všeobecně, a těch nejrozšířenějších (SDL Trados, Wordfast, MemSource) zvláště. Dále je ozřejměno využití nástrojů při zpracování překladového projektu a nastíněna správa terminologie.

Cílem jednosemestrálního předmětu, navazujícího na předmět Teorie překladu I, je procvičovat teoreticky nastíněné modely translatologické analýzy při aplikaci na výchozí a cílové texty při současném modelování konkrétních překladových situací. Studující si osvojí schopnost identifikovat místa v překladovém textu, která jsou z hlediska translatologické analýzy významná, jakož i schopnost odborně fundovaně, terminologicky přiléhavě pojednávat o textové dvojici a zvolených překladatelských strategiích či postupech. V semináři se pracuje s autentickými texty, které lze použít pro popis či odborné hodnocení kvality překladu. Analyzují a hodnotí se překlady neliterárních i literárních textů, různých typů a funkčních stylů; studující aplikují lingvistické, kulturně historické i obecně teoretické poznatky, získané v průběhu studia. Cílem předmětu je připravit je pro samostatnou odbornou kriticko-hodnotící práci.