Jednosemestrální předmět odborného překladu textů s hospodářskou, právní, technickou a přírodovědnou tematikou v žánrovém rozsahu od popularizačních textů k vědeckému stylu (zprávy, interní sdělení, příručky, návody, smlouvy, recenze, anotace, odborné články, výňatky z monografií). Směr překladu do češtiny. Předmět tematicky navazuje na Překlad odborných textů I a II a dále seznamuje s tématy novými (technické a přírodovědné texty). Rozvíjí překladatelskou i komunikační kompetenci, překladatelské techniky, etiku a profesionální postup s využitím IT. Vzhledem k vysokému stupni konvenčnosti formy je důraz kladen na osvojování terminologie a textových šablon. Cílem předmětu je kromě komunikační kompetence v dané oblasti vybavit studenta specifickými strategiemi nutnými pro profesionální výkon při překladu z těchto oborů podle požadavků trhu (vyhledávání srovnatelných dokumentů v cílovém jazyce, využití terminologických databází a zdrojů věcných informací).
Jednosemestrální předmět odborného překladu specializovaných, žánrově rozmanitých textů z oblasti ekonomie, hospodářství, obchodu, správy a práva. Předmět rozvíjí překladatelskou i komunikační kompetenci, překladatelské techniky a metody, překladatelskou etiku a profesionální postup s využitím IT. Vzhledem k vysokému stupni konvenčnosti formy je důraz kladen na osvojování terminologie a textových šablon. U každého oboru/žánru jsou studenti vedeni k práci s paralelními analogickými texty a dokumenty v cílovém jazyce, terminologickými databázemi a spolehlivými zdroji věcných informací. Směr překladu – z ruského jazyka do češtiny.

Přehled témat:
- Překlad textů z oblasti ekonomie: výroční zpráva, účetní výkaz, odborné články o akciích a bankách.
- Překlad textů z oblasti práva a justice: smlouvy a dohody, plné moci, soudní rozhodnutí.
- Překlad textů z oblasti státní správy: úřední dokumenty, vyhlášky.
- Překlad technického textu: návod.
- Překlad textu z oblasti neziskového sektoru: výroční zpráva apod.
Jednosemestrální předmět učí překladatelským dovednostem na základě znalostí a schopností získaných v předchozích předmětech. Překladové texty jsou „obecné“, žánrově pestré, jejich náročnost se zvyšuje; tento předmět je věnován překladům směrem do češtiny. Student si osvojí metody, strategie a techniky překladu v aplikaci na různé žánrově-stylistické útvary na pozadí dnešních překladatelských norem obou jazykově-kulturních prostředí a s ohledem na funkci překladového textu. Přístup je funkčně strukturalistický a komunikační, výuka vychází z dosavadních teoretických a didaktických poznatků a zkušeností. Student rovněž získá další teoretické poznatky z oblasti translatologie a schopnost jejich aplikace na překlad, čímž si buduje nástroje pro překladatelskou reflexi, která je nezbytnou součástí kognitivních procesů začínajícího překladatele přispívajících k vytváření algoritmů typologického řešení překladatelských problémů. Součástí semináře je dále získání schopnosti efektivně pracovat s překladatelskými pomůckami (včetně IT), získání profesionálních návyků, osvojení profesionálního postupu a internalizace profesionálních etických norem.
Jednosemestrální předmět navazuje na českou stylistiku a lexikologii a rozvíjí kontrastivní, funkční pohled na slovní zásobu a oba stylistické systémy, jejich stratifikaci, konvence úzu jazykových prostředků, mikro- a makrostylistickou výstavbu žánrově-stylistických útvarů psaného i mluveného projevu s ohledem na oboustranný převod i faktor interference.