Anotace

Cíl předmětu: Studenti si osvojí didaktické postupy vedoucí k rozvoji komunikační kompetence žáka základní a střední školy na základě uvědomělého osvojení jazykových jevů a za zohlednění žákovy prekonceptuální výbavy. Obsahem budou jednotlivé jazykové kompetence, usouvztažněné v komplexní řečové činnosti, na něž bude kladen provořadý důraz, stejně jako na didaktickou zručnost rozvíjet u žáků schopnost funkční komunikace v jednotlivých komunikačních sférách. Metodicky se bude vycházet z poznatků činnostního učení, prvků konstruktivismu a kognitivně-komunikačního přístupu, výuka bude využívat i současných trendů didaktických kazuistik a východisek transdisciplinární didaktiky.

Témata

1. Pravopisná kompetence
2. Foneticko-fonologická kompetence
3. Morfologická kompetence
4. Lexikální kompetence
5. Slovotvorná kompetence
6. Syntaktická kompetence
7. Stylistická kompetence
8. Komplexní receptivní a produktivní jazykové činnosti