Vzdělávací kurz „Specifické poruchy učení u vysokoškolských studentů“ je určený pro pracovníky (vyučující) na vysokých školách. Frekventanti tohoto kurzu budou vedeni k hlubšímu porozumění symptomů specifických poruch učení v dospělém věku a vzdělávacích potřeb u studentů, kteří mají tyto obtíže. 

Účastníci budou vybaveni příslušnými znalostmi a dovednostmi pro nastavení efektivní

spolupráce a efektivní výuky u studentů s specifickou poruchou učení. Nabízený kurz je rozdělen do dvou částí. První bude věnována představení konceptu specifických poruch učení, ve světle nejnovějších vědeckých poznatků budou představeny hlavní charakteristiky a zakládající příčiny specifických poruch učení. V tomto bloku si účastníci kurzu osvojí základní terminologii problematiky specifických poruch učení a seznámí se obecnou podobou modifikací při studiu na vysoké škole u této skupiny studentů. Představíme činnost „Akademické poradny“, která působí na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a slouží k podpoře studentů se specifickými vzdělávacími potřebami a a jejich pedagogů. 

V druhé části budeme reflektovat vlastní pedagogickou praxi a postupy, které využíváme v práci se studenty. Budeme mít možnost diskutovat jednotlivé kazuistiky, které přinesou lektorky. Seznámíme se s podobou posudků tzv. funkčních diagnostik a doporučeními pro vzdělávání, která jsou navrhována jednotlivým studentům. Konkrétně budou diskutována témata, která zvažujeme ve výuce studentů se specifickou vzdělávací potřebou: vedení přednášek a seminářů, komunikace se studenty, nastavení pravidel a kontrol průběžného i závěrečného plnění studijních povinností, organizace studia.

Získané znalosti a dovednosti usnadní účastníkům realizaci doporučených modifikací výuky a tvorbě opatření pro zlepšení podmínek vzdělávání studentů se specifickými poruchami učení, a to s přihlédnutím ke specifikům konkrétního studijního oboru či předmětu.

Prezentovaný kurz provádí účastníky problematikou potřeb a specifik studentů se sluchovým postižením a narušenou komunikační schopností při studiu na vysoké škole.

Kurz se věnuje tématu vysokoškolského studia studentů s tělesným a zrakovým postižením, přináší pohled do jejich celkové situace, cílí na jejich dosavadní studijní zkušenosti a motivaci. Účastníci budou mít možnost doplnit si informace o využitelných studijních strategiích, dozví se, jak konkrétně mohou pracovat s učebními materiály, o možnosti využívat elektronické pomůcky a další. Dále se účastníci naučí orientovat ve specifikách studia, zejména využívat možné strategie k identifikaci náročných situací a jejich řešení. V kurzu je zároveň z několika různých úhlů pohledu pohlíženo na člověka s tělesným a zrakovým postižením jako na osobu očekávající připravenost vysoké školy a jejích zaměstnanců na možné specifické potřeby studentů. Dále je cílem modifikovat očekávání studentů, která mají při vstupu na Univerzitu, a jejichž konflikt s realitou může být zdrojem nepochopení nebo nespokojenosti. Kromě odstraňování bariér, které se vybaví při definování potřeb osob s tělesným a zrakovým postižením jako první, vysoké školy studentům se znevýhodněním nabízí stejné možnosti a šance jako studentům bez postižení v knihovnách, na kolejích, v menze, při sportu nebo při hledání zahraniční praxe či stáže.

Název projektu: ESF pro VŠ II na UK

Kurz se věnuje tématu vysokoškolského studia studentů s tělesným a kombinovaným postižením. Posluchači mají možnost doplnit si informace o diagnózách, které se v prostředí vysoké školy objevují nejčastěji, zároveň si své poznatky utřídí a upřesní. Absolvent se bude orientovat ve specificích studia, kurz mu ale zároveň přináší pohled do celkové životní situace těchto studentů, jejich dosavadní studijní zkušenosti, motivaci a specifika. Z několika různých úhlů pohledu je pohlíženo na člověka s tělesným postižením jako na osobu očekávající připravenost vysoké školy a jejích zaměstnanců na možné specifické potřeby. Samotní studenti by ale na druhou stranu měli mít při vstupu na univerzitu reálná očekávání, jejichž konflikt s realitou může být zdrojem nepochopení nebo nespokojenosti. Kromě bezbariérového přístupu, který se vybaví při definování potřeb osob s tělesným postižením jako první, by totiž vysoké školy měly handicapovaným studentům nabídnout stejné možnosti a šance jako studentům bez postižení v knihovnách, na kolejích, v menze, při sportu nebo při hledání zahraniční praxe či stáže.