Weekly outline

 • Úvod do problematiky - sluchové postižení (3 hodiny)

  V přiložené prezentaci najdete základní informace týkající se problematiky sluchového postižení a základních kompenzačních pomůcek. Je vhodné mít na paměti velkou heterogenitu osob se sluchovým postižením a z toho plynoucí odlišná komunikační specifika. V průběhu kurzu společně projedeme potřebné informace.

 • Sluchové postižení - komunikační specifika (3 hodiny)

  Komunikační specifika osob se sluchovým postižením představují širokou oblast navzájem se ovlivňujících jevů. Přiložená prezentace Vám ozřejmí základní a stěžejní informace k této problematice. Zaměřuje se také na oblast znalosti českého jazyka u neslyšících, což je téma, se kterým se setkáte ještě v dokumentu Základní poznatky komunikace s osobou se SP na VŠ.

 • Sluchové postižení v dospělém věku (2 hodiny)

  Sluchové postižení u dospělých osob (tedy i studentů VŠ) vykazuje určitá specifika. V přiložené prezentaci najdete základní informace týkající se právě tohoto věkového období - včetně problemstiky SP vzniklého v dospělém věku.

 • Systém poradenských služeb na VŠ (2 hodiny)

  Systém poradenských služeb pro studenty a uchazeče se specifickými potřebami vychází na UK z opatření rektora 23/2017 a je poskytován v součinosti s provednou funkční diagnostikou. U osob se sluchovým postižením oddělujeme dvě kategorie - B1 jako uživatele mluveného jazyka (v mluvené i psané formě) a B2 jako uživatele znakového jazyka. V prezenční části kurzu si tyto dvě kategorie podrobněji projdeme a charakterizujeme. Opatření rektora můžete najít zde: https://centrumcarolina.cuni.cz/CC-21-version1-or_23_2017_ssp.pdf

  V rámci působnosti celé UK je možno se obrátit na univerzitní centrum Carolina, které také zprostředkovává potřebnou pomoc a podporu. Na nabídku Centra se můžete podívat zde: https://centrumcarolina.cuni.cz/CC-13.html

  V rámci Pedagogické fakulty rovněž funguje poradna pro studenty se speciálními potřebami, na kterou je možné se obrátit. Najdete zde také jména jednotlivých kontaktních pracovníků, kteří se věnuji jednotlivým specifickým potřebám. Pod Poradnu spadá také postkytování psychologických služeb a konzultací. Stránky Poradny najdete zde: https://pages.pedf.cuni.cz/poradna/

  V přiloženém dokumentu najdete vysvětlenou oblast organizačních a servisních opatření, která jsou studentům se specifickými potřebami poskytovány. Jedná se o dokument MŠMT, se kterým pracujeme i dále v textu a je v celém znění vyhledatelný na webu (odkaz viz niže).

 • Specifika studentů se SP (3 hodiny)

  Studenti se sluchovým postižením musí na vysoké škole překonávat větší množství překážek. Studium na UK Vám také může přiblížit např. dokument Televizního klubu neslyšících, který se na dva tyto studenty zaměřuje. Najdete ho zde: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096066178-televizni-klub-neslysicich/220562221800016/

  (V rámci tohoto pořadu můžete nalézt i další zajímavé díly s probíranou tématikou.)

  Zkušenosti ukazují, že pro studenty se sluchovým postižením je v prostředí VŠ obtížné zéjména:

  pro uživatele mluveného jazyka:

   - zvládat náročné poslechové situace (semináře, přednášky, hromadné aktivity, diskuze) a odnášet si z nich relavantní množství informací

   - porozumět mluvenému slovu a zároveň si psát poznámky

   - v některých případech i zvládnutí běžných individuálních rozhovorů a konzultací

   - případná nutnost telefonických hovorů (ne vždy)

   - ústní zkoušky a zejména pak SZZ mohou vyvolát větší míru stresu pramenící z náročné poslechové situace

   - plnohodnotné zapojení do skupinové práce

  pro uživatele znakového jazyka:

    - orientace v písemných, odborných a studijních materiálech

   - výuka je pro tyto studenty vedená v cizím jazyce, který je odlišný od jejich mateřského jazyka, z toho plyne zvýšená náročnost studia

   - písemné a odborné studijní vyjadřování v pasné češtině je pro ně náročné

   - "běžná" slovní komunikace je pro ně mnohdy nedostupná, je nutné počítat s tlumočníkem znakového jazyka

   - orientace ve fakultních a vysokoškolkých záležitostech a povinnostech, pramenící z informačního deficitu (může nastat i u skupiny uživatelé mluveného jazyka, ale spíše v menší míře)

   - riziko vydělení ze studijního kolektivu, zapříčněné odlišným způsobem komunikace a sluchovým deficitem

   - plnohodnotné zapojení do skupinové práce

   - v mnoha případech potřeba zvýšené časové dotace na práci s písemným textem (čtení i psaní), zvýšené organizační nároky na výuku a konzultace

 • Modifikace při studiu - SP (2 hodiny)

  Následující přiložené materiály Vám nastíní možnosti modifikace studia pro studenty a uchazeče se sluchovým postižením. V přiloženém souboru najdete ukázku formuláře využívaného při funkční diagnostice.

  Dále je přiložen přehled týkající se specifických potřeb, organizačních a servisních záležitostí (tj. tabulkový přehled jednotlivých možností poskytované podpory u různých specifických potřeb), jehož autorem je MŠMT. Dokument je v celém znění možno nalézt zde: https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/pravidla-pro-poskytovani-prispevku-a-dotaci-verejnym-vysokym-7

 • Úvod do problematiky - narušená komunikační schopnost

 • Evaluační dotazník (5 hodin)

 • Literatura

  Surdopedická literatura:

  Jedná se o literaturu detailněji zaměřenou na oblast sluchového postižení a rozšiřující poznatky ucelenějším způsobem.

  HÁDKOVÁ, Kateřina. Člověk se sluchovým postižením. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016. ISBN 978-80-7290-619-2.

  HORÁKOVÁ, Radka. Sluchové postižení: úvod do surdopedie. Praha: Portál, 2012. ISBN 9788026200840.

  HUDÁKOVÁ, Andrea. Ve světě sluchového postižení: informační a vzdělávací publikace (nejen) pro zdravotnický personál o životě a potřebách neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých lidí a lidí s kochleárním implantátem. Praha: Středisko rané péče Tamtam, 2005. ISBN 8086792277.

  KRAHULCOVÁ, Beáta. Komunikační systémy sluchově postižených. Praha: Beakra, 2014. ISBN 9788090386327.

  LANGER, Jiří. Znakové systémy v komunikaci neslyšících. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. ISBN 978-80-244-3746-0.

  LANGER, Jiří. Znakové systémy v komunikaci neslyšících. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, 105 s. ISBN 978-80-244-3746-0.

  SKÁKALOVÁ, Tereza. Sluchová vada a její sociální dopady v dospělém věku. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016. Recenzované monografie. ISBN 9788074356285.