Tématické okruhy:
1. Liberální teologie
1.1. Sekulární teologie
1.1.1. Role Dietricha Bonhoeffera, Rudolfa Bultmanna a dalších významných teologů pro vývoj sekulárních teologií ve 20. století
1.1.2. Radikální teologie/Teologie smrti Boha
1.1.3. Sekulární teologické proudy 20. století
1.1.4. České sekulární myšlení - diskuze mezi marxisty a křesťany
1.2. Sekulární teologie v 21. století
1.2.1. The Jesus Seminar
1.2.2. Ježíš pro sekularisty
1.2.3. Fenomén ateistické teologie (Klaas Hendrikse)
1.3. Procesuální teologie
1.4. Teologie budoucnosti (W. Pannenberg, J. Moltmann, J. B. Metz, M. Volf)
2. Teologie osvobození
2.1. Latinsko-americká teologie osvobození
2.2. Feminismus a feministické teologie
2.3. Black Theology (afroamerická a africká BT)
2.4. Queer Theology
2.5. Další proudy teologiee osvobození
3. Proudy evangelikální teologie
4. Postmoderní teologie
4.1. Postliberální teologie
4.2. Postevangelikální teologie

Studenti se podle Tillichovy metody korelace učí hledat souvislosti mezi normativní biblickou výpovědí a aktuálním filozofickým diskurzem. Přednášky nejprve sledují filozofické vlivy osvícenství, Kantovy a Hegelovy filozofie, která převládala u nekatolických západních církví až do dvacátých let minulého století, a to s ukázkami tohoto působení na vybraných světových i regionálních teolozích. Pozvolný rozklad metafyziky, ve které mohly být reflexe zmíněných filozofů ještě přeměněny na srozumitelnou zvěst, přivedl ke slovu existenciální filozofii a filozofii dialogu. Právě těmto tématům je v přednáškách věnována hlavní pozornost. Impuls těchto filozofických proudů trvá do současnosti a svou teologickou odezvu nalezl zejména v kontinentální Evropě, zčásti i v anglofonních oblastech. V CČSH získal svou tvář zejména v biblickém personalismu. Závěr přednášek bude věnován vybraným teologicko-filozofickým tématům současnosti.