Kurz seznamuje studenty s vývojem a hlavními teologickými proudy a jejich představiteli na konci 20. a v prvních dvou desetiletí 21. století. Kurz poskytuje zejména přehledové znalosti. Po absolvování kurzu je student schopen rozlišovat mezi podstatnými a nepodstatnými, vlivnými a méně vlivnými teologiemi, dokáže analyzovat vliv specifických proudů filozofie na teologii a jak se tento vliv promítá do života církví, které se těmito teologiemi identifikují, je schopen určit a charakterizovat konzervativní a progresivní prvky v současném církevním myšlení.
Studenti se podle Tillichovy metody korelace učí hledat souvislosti mezi normativní biblickou výpovědí a aktuálním filozofickým diskurzem. Přednášky nejprve sledují filozofické vlivy osvícenství, Kantovy a Hegelovy filozofie, která převládala u nekatolických západních církví až do dvacátých let minulého století, a to s ukázkami tohoto působení na vybraných světových i regionálních teolozích. Pozvolný rozklad metafyziky, ve které mohly být reflexe zmíněných filozofů ještě přeměněny na srozumitelnou zvěst, přivedl ke slovu existenciální filozofii a filozofii dialogu. Právě těmto tématům je v přednáškách věnována hlavní pozornost. Impuls těchto filozofických proudů trvá do současnosti a svou teologickou odezvu nalezl zejména v kontinentální Evropě, zčásti i v anglofonních oblastech. V CČSH získal svou tvář zejména v biblickém personalismu. Závěr přednášek bude věnován vybraným teologicko-filozofickým tématům současnosti.