Účelem předmětu je uvést studenty do základů oboru katechetika. Budou představeny: teologické základy a východiska, místo katechetiky mezi pastorálními obory a vztah k nim, principy katecheze a vybraná témata úzce související s pastorační praxí (modely katecheze, proces vyzrávání víry, specifika katecheze pro různé věkové a sociální skupiny).

Přehled témat kurzu:

1. Katechetika: teologická východiska, současná témata oboru

2. Katecheze v procesu evangelizace

3. Identita katecheze: služba Božímu slova, výchova ve víře, katecheze ve společenství církve; principy

4. Úkoly katecheze

5. Katecheze v praxi: modely katecheze a jejich uplatnění

6. Proces vyzrávání víry a z toho vycházející principy

7. Specifika katecheze pro jednotlivé věkové a sociální skupiny účastníků

8. Osobnost a role katechety