Osnova témat

 • O kurzu - základní informace, organizace

  Vítejte v kurzu Úvod do akademické práce, který má být jakousi branou do vysokoškolského studia společenských věd!

  V kurzu se budeme věnovat řadě obecných akademických dovedností, které potřebujete pro úspěšné studium (nejen) na Institutech sociologických a politologických studií. Využijete je v mnoha dalších kurzech, při psaní seminárních prací, čtení povinné četby, ale budeme se věnovat i obecnějším aspektům "přežití na VŠ". Pro některé z vás, zvlášť pokud už máte nějakou vysokoškolskou zkušenost, bude asi něco opakováním, ale aspoň si zde ověříte, že umíte vše, co se očekává.

  Kontakt na garantku a hlavní vyučující: Magdalena Mouralová

  Kontakt na výukové asistenty: Lucie Lemonová, Jan Hlaváč

  Termíny plánovaných setkání (může být upravováno)

  30. 9. 2021

  11:00 - 12:20

  Úvodní hodina prezenčně i online (https://cesnet.zoom.us/j/94362541258)

  Základní představení kurzu (najdete i v sylabu a Moodle) a zodpovězení dotazů k organizaci kurzu, studijním povinnostem.

  Nesestříhaný a neupravovaný záznam úvodní hodiny najdete zde

  7. 10. 2021

  11:00 - 12:20

  Studium na vysoké škole a jeho specifika, očekávání od VŠ studia a od kurzu, základní akademické dovednosti - prezenčně i online (https://cesnet.zoom.us/j/94362541258)

  14. 10. 11.00-12:00, prezenčně

  21. 10. 11.00-12:00, prezenčně

  15. 10. 8:15 - 9:15 online v zoom

  22. 10. 8:15 - 9:15 online v zoom 

  Seminář 1 prezenčně nebo online (https://cesnet.zoom.us/j/94362541258), každý se účastní jednoho termínu, zapisování na semináře zde 

  4. 11. 2021

  Webinář v zoom (https://cesnet.zoom.us/j/94362541258) - zacházení se zdroji, citace, plagiátorství

  11. 11. 11.00-12:00, prezenčně

  18. 11. 11.00-12:00, prezenčně

  12. 11. 8:15 - 9:15 online v zoom

  19. 11. 8:15 - 9:15 online v zoom

  Seminář 2 v Zoom nebo prezenčně; každý se účastní jednoho termínu, přihlášení na termíny zde

  2. 12. 2021

  10. 12. 2020

  14:00 - 15:20

  Webinář v zoom (https://cesnet.zoom.us/j/94362541258) s možností prezenční přítomnosti k aktivitám rozšiřujícím studium – výjezdy, pomvěd, výuková asistence, studentské spolky a aktivity

  16. 12. 2020

  14:00 - 15:20

  Skupinová konzultace v zoom (https://cesnet.zoom.us/j/94362541258k ukončování kurzu

  Odkaz na kurz v SIS

 • A - Povinné aktivity

  Povinných aktivit v kurzu je 13, jejich časová náročnost je ale velmi různá - vstupní test je na pár desítek minut, napsaní eseje třeba na 15 hodin. Splněné aktivity budete mít zaškrtnuté fajfkou vpravo, takže by mělo být dobře přehledné, kolik vám toho v kurzu ještě zbývá. Pokud se domníváte, že máte splněno, ale není to vyznačeno ani po týdnu, zkontrolujte si ještě jednou zadání a případně se ozvěte. Ideálně přes fórum (aktivita B1), protože to může být relevantní i pro někoho dalšího.

  • Zobrazit Vytvořit pokusy: 1

   Vyplňte prosím vstupní test/dotazník. Nebojte se, nebude nijak hodnocen, slouží ke zmapování vašich potřeb (primárně pro nás) a pro zjišťování vašeho učebního pokroku (pro nás, ale hlavně pro vás). Odpovídejte tedy pokud možno z patra a bez vyhledávání správných odpovědí. Vůbec nevadí, když někde odpovíte špatně nebo třeba nebudete vůbec vědět, na co se vás ptáme. Klidně napište u takové otázky do odpovědního pole třeba "netuším". 

   Bez vyplnění dotazníku se Vám nezveřejní další aktivity v kurzu.

  • Elektronická publikace s dobrým vysvětlením a velmi podrobnými návody na citování různých typů dokumentů. Doplňkový zdroj pro všechny, kteří tápou v citování.

  • Podklad pro e-learning k prostudování. Modul bude doplněn testem k ověření osvojení pravidel psaní odborných textů.

   1. Najděte odborný text  (český, anglický) na téma relevantní pro studovaný obor (veřejná/sociální politika, sociologie, politologie, demografie).
    • Rozsah textu musí být minimálně 15 normostran.
    • Musí se jednat o článek z odborného recenzovaného časopisu nebo o kapitolu z odborné knihy, nikoliv však učebnice.
    • Text může být součástí doporučené literatury na jiný předmět v rámci studia nebo může být přípravou na psaní seminární práce na jiný kurz. Nemělo by se ale jednat o povinnou četbu, jen i četbu doplňkovou.
   2. Dříve než začnete text důkladně číst, doporučujeme jej vložit do sdílené tabulky. Předejte tak problémům, pokud byste si vybrali nevhodný text (vyučující budou databázi průběžně prohlížet a texty "schvalovat") či text, s kterým již pracuje více vašich spolužáků. Připomínáme, že se jedná o individuální úkol, pracujte samostatně a dodržujte pravidla akademické etiky.
   3. Text důkladně přečtěte a vytvořte z něj konspekt. Ten by měl obsahovat:
    • kompletní bibliografické údaje o textu,
    • parafrázi hlavních myšlenek textu (vlastními slovy),
    • shrnutí základních argumentů, o něž se opírají tyto myšlenky,
    • výběr klíčových termínů a formulací (přímá citace s korektním odlišením a uvedením odkazu),
    • vlastní reflexi textu (jak se Vám text líbil, co je v něm pro Vás zajímavé, v čem Vás inspiroval, jak se má k jiným textům a informacím, co by s ní šlo dělat dále),
    • rozsah konspektu by měl být 2000 až 5000 znaků.
  • Do sdílené tabulky zaneste údaje o vybraném textu. Díky.

  • Vyberte si den a čas prvního semináře. Seminář bude trvat 60 minut a bude se odehrávat buď prezenčně ve čtvrtek od 11 h nebo v pátek dálkově v Zoom ve skupinách po 25 lidech. Nejpozději 24 h před seminářem je nutné odevzdat podklad. 

  • Pro inspiraci se můžete podívat na ukázkové řešení (otázka 5 z ukázky není letos zadána).

  • Zapište se do jedné ze skupin na druhý seminář. Uspořádání bude podobné jako u prvního semináře. Bude trvat 60 minut a bude v přibližně dvacetičlenných skupinách. 24 hodin před seminářem je třeba odevzdat podklad.

  • V rámci aktivity jsou odevzdávány různé verze eseje a je k ním poskytována zpětná vazba.

   1) odevzdání první verze eseje k formální kontrole spolužákem

   2) kontrola formální stránky eseje spolužáka/čky

   3) odevzdání formálně zkontrolované (příp. opravené) verze eseje k věcné zpětné vazbě

   4) poskytnutí zpětné vazby k argumentační lince od spolužáka/ů (paralelně poskytuje zpětnou vazbu též vyučující)

   5) odevzdání přepracované finální verze eseje s vypořádanými připomínkami spolužáků a vyučujících

   Esej by měla splňovat tyto požadavky:

   • věnovat se tématu relevantnímu pro veřejnou/sociální politiku, sociologii, politologii či demografii;
   • mít stanovenou jasnou tezi nebo otázku;
   • předložit alespoň tři argumenty podporující, rozvíjející, doplňující, problematizující či vyvracející tezi nebo tři různé odpovědi na stanovenou otázku, které se opírají o odborné zdroje;
   • obsahovat úvod, diskusi/syntézu argumentů/odpovědí a závěr, v němž vyjádříte vlastní stanovisko;
   • být členěna do odstavců, z nichž každý odpovídá jedné základní myšlence;
   • obsahovat název, jméno autora, účel a datum vzniku dokumentu, seznam použitých zdrojů, čísla stránek;
   • vycházet alespoň ze tří odborných zdrojů (odborné články, odborné knihy, výzkumné zprávy ad.), z nichž je alespoň jeden anglický;
   • zdroje citovat korektně, úplně a jednotně, ideálně dle normy ISO 690 a užívat harvardský styl (příp. styl poznámek pod čarou);
   • obsahovat alespoň jednu parafrázi;
   • používat odborný styl (bez expresivních výrazů, obraznosti), odborné termíny a gramaticky správnou češtinou;
   • provazovat jednotlivé věty a odstavce;
   • být jednotně zfromátován, bez základních typografických chyb;
   • být odevzdán včas a v čitelném formátu.
  • Získat nějakou známku

   Test je není hodnocen, ale slouží pro zmapování toho, co už víte a umíte (a případně i toho, kde máte ještě mezery). Uvítáme, když budete odpovídat z patra a bez vyhledávání odpovědí. Poskytne to více informací i vám samotným.

 • B - Doplňkové aktivity

  Doplňkové aktivity (B) vás mají podpořit v zapojení do vysokoškolského života a v lepším zvládání studia. Pro absolvování kurzu je nutné splnit alespoň tři z nich, nicméně vřele doporučujeme jich splnit více - snažili jsme se, aby byly zajímavé a užitečné a mnohé z nich zvládnete do půl hodiny.

  Další doplňkové aktivity mohou být přidávány i v průběhu semestru, pokud se vyskytne nějaká potřeba nebo příležitost.

  Při problematickém plnění povinných částí kurzu (A) může být jednotlivým studujícím navýšen počet doplňkových aktivit nutných k absolvování kurzu nebo zadána konkrétní doplňková aktivita jako náhradní povinnost. Nicméně toto není nijak nárokovatelné, základem je dobře plnit povinnosti A.

  Aktivity je možno plnit do 31. ledna, není-li u aktivity uvedeno jinak.

  • Vytvořit příspěvky ve fóru: 1 Získat nějakou známku

   Fórum je pro vás. Můžete zakládat nová vlákna, odpovídat, komentovat.

   Pro splnění aktivity je třeba, aby byl váš příspěvek uznán vyučujícími jako smysluplný, relevantní a užitečný i pro ostatní.

  • Zobrazit Vytvořit příspěvky ve fóru: 1

   Představte se stručně spolužákům/čkám a vyučujícím. Napište nám, co vás zajímá a baví, proč jste se rozhodla pro dané studium, co od něj očekáváte a co byste chtěl/a dělat v budoucnu. Bude také skvělé, když si k profilu v Moodle nahrajete fotku, ať se lépe poznáváme.

   Po odeslání odpovědi uvidíte i odpovědi ostatních. 

  • Zobrazit Získat nějakou známku

   Doplňte pojmy a zjistěte, jak dobře se orientujete na vysoké škole.

  • Zobrazit Vytvořit odpověď

   Udělejte si test učebních stylů dostupný na adrese https://www.webtools.ncsu.edu/learningstyles/

   Napište stručnou reflexi jako online text přímo k úkolu (orientačně 200 slov). Reflektujte, jak se vám test dělal, co vám vyšlo a zda vás to překvapilo, co z toho pro vás plyne.

  • Vytvořit příspěvky ve fóru: 1 Získat nějakou známku

   Přečetli jste zajímavý článek, studii, knihu relevantní pro studovaný obor? Doporučte ji ostatním. Stručně shrňte obsah (cíle, hlavní závěry a způsob, jak se k nim autoři dobrali) a zdůvodněte, čím vás text zaujal a proč jej ostatním doporučujete. Příspěvek by měl obsahovat odkaz na text a kompletní bibliografický záznam. Těším se na vaše tipy!

  • Zaznamenávejte si, kdy vám jde a nejde práce do školy (čtení, učení, psaní).

   Každý má svoji stránku, na níž může průběžně přidávat záznamy. U každého záznamu napište datum, co jste dělali, jak vám to šlo a jaké byly okolnosti. Smyslem deníku je, abyste si uvědomili, které věci vám v práci pomáhají a které spíše brání a uměli si lépe nastavit podmínky tak, aby vám práce šla.

   Činnost si můžete označit jako splněnou, pokud budete mít alespoň 7 záznamů z různých dnů. Aby to mělo smysl, vyzkoušejte různá nastavení (pracujte sami, s někým, doma, v knihovně, v kavárně, ráno, večer...) .

  • Vytvořit příspěvky ve fóru: 1 Získat nějakou známku

   Sociální a akademická integrace je jedním z faktorů, který výrazně ovlivňuje studijní úspěšnost. Místo razítek se pochlubte do fóra aktivitami, které integraci podporují. Tedy např.

   • účastí na nějaké studentské akci, např. Miroslavy, Politologického klubu či jiné studentské organizace,
   • účastí na osobní (individuální) konzultaci u někoho z vyučujících (i dálkové),
   • účastí ve volbách do akademického senátu ,
   • účastí na odborné akci nad rámec výuky, např. na besedě, konferenci, kulatém stolu, webináři apod. (i online)
   • účastí na politické, dobrovolnické či jiné činnosti vysokoškoláků,
   • společnou návštěvou hospody, kavárny, výletem apod. s nějakými spolužáky,
   • pokud jste se spolužáky vedli zapálenou diskusi o nějakém odborném tématu,
   • pokud jste se se spolužáky společně učili,
   • jiné podobné aktivity podporující sociální a akademickou integraci.

   U aktivit prosím dejte odkaz (je-li to možné) a napište dvě věty o tom, jaké to bylo. Pro splnění aktivity je potřeba popsat 5 podobných aktivit (od začátku semestru do konce ledna).

  • Koukněte se na záznam přednášky M. Vraného a O. Havlíčka z cyklu Večery na FF UK a zodpovězte následující tři otázky.

   1. Co Vás zaujalo či překvapilo? Napište alespoň 3 body.
   2. Co jste se v přednášce naučil/a, co si z ní odnášíte do dalšího (nejen akademického) života a je pro Vás užitečné? Napište alespoň 2 body.
   3. Je něco, co byste ohledně přednášky chtěli vzkázat spolužákům nebo vyučující?

  • Vytvořit příspěvky ve fóru: 1 Získat nějakou známku

   Vaše studium je regulováno řadou předpisů. Projděte si některé z nich a do fóra napište tři informace, které vás v nich zaujaly nebo překvapily nebo je záhodno na ně upozornit spolužáky, kteří o nich pravděpodobně nevědí. U informace odkazujte na konkrétní místo v dokumentech. Samozřejmě se také ptejte, pokud něčemu nerozumíte.

   Snažte se neopakovat postřehy předchůdců, tj. kdo aktivitu udělá dříve, má to snazší.

   Důležité dokumenty:

  • Každý z vás může požádat své spolužáky o pomoc s jazykovou korekturou a nahrát sem pracovní verzi svého textu (ať už na tento či jiný předmět) v editovatelném formátu. 

   Kdokoliv jiný se může přihlásit ke korekturám (odpovědí ve fóru), text pečlivě projít a v režimu změn opravit jazyk (pravopis, slovník, větnou skladbu). Dokument se zaznamenanými změnami do 48 hodin od přihlášení ke korekturám zase nahrát do fóra. 

   Aktivita je splněna po nahrání opraveného textu.

   Využití jazykové korektury doporučujeme zejména všem studujícím, jejichž mateřštinou není čeština (ale přesto v ní mají napsat text), nicméně mohou o ni zažádat i rodilí mluvčí, kteří vědí, že čeština není jejich silnou stránkou. Případné korektory/ky však prosím, aby přednostně odbavovali práce nerodilých mluvčí.

  • Zobrazit Vytvořit odpověď
   Popište, jak probíhal váš semestr v hybridním režimu. Co pro vás bylo těžké, co se vám líbilo, o vás štvalo? Jak jste se cítili, z čeho jste měli obavy, z čeho radost, co vás bavilo, co nabíjelo a co vyčerpávalo? Jak jste si organizovali práci, jak se lišil přístup v různých kurzech?
   Napište minimálně 1 normostranu reflexe.
  • Zobrazit Vytvořit odpověď Získat nějakou známku

   Vyberte si libovolné téma kurzu a vytvořte e-learningovou pomůcku. Může se jednat o video (např. pomocí https://www.powtoon.com/) nebo nějakou výukovou aplikaci (např. pomocí https://learningapps.org/). Vybírejte ideálně látku, k níž pomůcka v kurzu zatím neexistuje nebo k ní máte výhrady.

   Za tuto aktivitu je možné získat i více "bodů" za doplňkové aktivity. Odvíjí se od užitečnosti a propracovanosti aktivit/y.

  • Zobrazit Vytvořit příspěvky ve fóru: 1 Získat nějakou známku

   Navštivte osobně alespoň tři budovy FSV (v příp. demografů může být nějaká z nich i PřF) a projděte si je. V každé z nich si udělejte alespoň 1 fotku něčeho, co Vás zaujalo, pobavilo, překvapilo...

   Fotky sem nahrajte jako přílohu příspěvku a přidejte k nim i k celé návštěvě stručný komentář.

   Aktivitu doporučujeme plnit v malých skupinkách (dvojicích, trojicích, čtveřicích), bude to zábavnější a ještě se socializujete. Jen pak pořiďte odpovídající počet fotek.

  • Zobrazit Vytvořit příspěvky ve fóru: 1 Získat nějakou známku
  • Zobrazit Získat nějakou známku Získat požadovanou známku

   Tato doplňková aktivita je povinná pro všechny, kteří se dopustili chyb v práci se zdroji. Využijte materiály v rámci modulu A3.

 • Odkazy na další zdroje