Předmět Aplikovaná sociální psychologie vychází ze sociálně-psychologických teorií a usiluje o propojení poznatků základního výzkumu s řešením otázek a problémů relevantních pro reálný životní kontext. 

Předmět má za úkol přivést studenty k prožitkovému rozšíření sebepoznání prostřednictvím hlubšího nahlédnutí vlastních zkušeností a významných životních vlivů a role při utváření interpersonálních vztahů uvnitř skupin. Studenti si budou moci na modelových příkladech prakticky rozvíjet schopnost sebereflexe a poskytování zpětné vazby. Kurz je vyučován zážitkově.