Topic outline

 • Organizační pokyny LS 2021

  Zapište se do kurzu s heslem (v nastavení, zápis sebe sama do kurzu), vyberte skupinu dle typu studia (prezenční, kombinované - viz výše).

  Synchronní výuka probíhá online na platformě ZOOM dle vašeho rozvrhu (vždy stejný link a stejné údaje):

  Organizace kurzu:

  Online setkání budou doplněna průběžnými úkoly a testy ke každé lekci (průběžné testy můžete 3x opakovat, započítá se nejvyšší známka).  Některé lekce budou k dispozici nahrané s předstihem a online se potkáme k reflexi a společnému plnění úkolů. Prosím, sledujte pečlivě nově přidávané informace v Moodle, nastavte si notifikace změn. 

  Požadavky:

  Závěrečná známka se skládá z těchto částí:

  I. Průběžné úkoly v Moodle (25%)

  II. Průběžné testy v Moodle (25%)

  III. Závěrečný test - online (50%) 

 • Sociálně-psychologické teorie, metodologie, ukázka: výzkum efektu přihlížejících

  Cíle lekce:

  - vyjasnit teoretická a související metodologická východiska sociální psychologie

  - rozvíjet kritický a reflexivní náhled na vývoj poznání v sociální psychologii

  - seznámit se s konkrétním tématem: prosociální chování - efekt přihlížejících

 • Identita, psychický vývoj a sociálně-psychologické souvislosti

  Cíle lekce:

  - porozumění východiskům v chápání pojmu identita

  - porozumění identity ve vývojovém kontextu

  V této části kurzu naleznete:

   prezentaci klíčových informací k tématu psychologické koncepce identity a psychický vývoj v sociálně-psychologické perspektivě

  v textu jsou uvedené zdroje, ze kterých můžete dále čerpat, doporučena doplňující videa

  dále naleznete označené nabízené aktivity, díky kterým můžete aktivně uchopit toto téma - k aktivitám se následně váže průběžný úkol slovník a průběžný test

  Pozor! Ve videonahrávce chybí několik prvních slidů, doplňte podle prezentace.

 • Aplikace sociální psychologie v oblasti školy

  V praktické činnosti učitele se prolínají pedagogické a sociální situace, které nelze jednoduše odlišit. Každé pedagogické působení probíhá v sociální situaci, každé pedagogické rozhodnutí má sociální kontext a sociální dopady. Vždy se jedná o sociální kontakt mezi lidmi, i když v základu vymezený pedagogickým vztahem. Pro učitele je proto nutností orientovat se v sociální psychologii nejen teoreticky, ale také si uvědomovat sociální kontext a sociální dopady, které jsou součástí jeho pedagogického působení.

  Cíle lekce:

  - seznámení se s vybranými teoriemi využívanými v sociálně-psychologickém pohledu na vzdělávání

  - znalost interpersonálních faktorů školní úspěšnosti

  - porozumění vlivu vrstevnických vztahů

  - seznámení se s intrapersonálními faktory školní úspěšnosti

  Klíčových výchozím textem pro nás nyní bude kapitola Orosová (2019). Člověk a vzdělávání, od str. 488 In Výrost, Slaměník, Sollárová, E. (Eds.). Sociální psychologie. Praha, Grada. Díky nastalé situaci přikládám níže sken kapitoly. 

  V lekci naleznete: 

  • prezentaci s audiokomentářem
  • sken 2 klíčových kapitol
  • navazující úkol
  • test procvičující pojmy z prezentace
 • Aktuální sociální problémy

  V tomto tématu navážeme na sociálně psychologické porozumění procesů v oblasti vzdělávání a zaměříme se na téma šikany vyčleňováním. 

  Využijeme nahranou přednášku Dr. Lenky Kollerové z Psychologického ústavu AVČR a Katedry pedagogiky PeDF UK. V minulém roce jsme stihli  ještě před omezením výuky sebrat se studenty dotazníky, tyto dotazníky kolegyně porovnává se vzorkem českých učitelů a dále téma kontextualizuje v rámci mezinárodních výzkumů. 

  Doporučení: 

  Ráda bych abyste si sami vyzkoušeli test implicitních asociací. Testy IAT jsou volně dostupné v anglickém jazyce. Prosím, pokud vám angličtina dělá obtíže, tak neváhejte využít online překladače/Chrome umí přeložit rovnou celou webovou stránku nebo si domluvte vzájemně pomoc, případně angažujte děti v rámci procvičení angličtiny :-)

  Průběžný úkol:

  Shlédnutí vybraného dílu z dokumentu Ptáčata, reflexe na základě dosavadních poznatků z oblasti aplikované sociální psychologie v oblasti vzdělávání. 

  Průběžný test:

  Otázky vycházejí z nahrané přednášky. 

 • Systemický přístup ve školní praxi

  Highlighted

  V textu O. Orosové (2019) jste se seznámili s dynamickou systémovou teorií, nyní půjdeme ještě dál v prohloubení porozumění interakcím ve školním systému. Seznámíte se s konceptem systemického přístupu, který se uplatňuje v rovině psychoterapie a terapeutických intervencí, ale třeba i v systemicky orientované poradenské práci se školními systémy. 

  Systemický přístup přináší odlišný pohled na:

  - roli expertů v systému

  - porozumění problému

  - z toho vyplývající postupy při intervenci, resp. prevenci problémového chování ve škole. 

  Klíčové zdroje:

  Schlippe, Schweitzer (2001). Systemická terapie a poradenství. Cesta.

  Gjuričová, Kubička (2009). Rodinná terapie. Grada.

  Úlehla, I. (2007). Umění pomáhat. SLON.

 • Environmentální témata z pohledu psychologie

  Co je environmentální psychologie?

  - představuje integrativní oblast sociálních věd, to znamená, že čerpá z celé řady sociálně-vědních disciplín a přístupů; někdy bývá zařazována jako samostatná disciplína v psychologii, ale můžeme ji podřadit i pod sociální psychologii

  - je typická zaměřením na praktické intervence a jejich ověřování

  - základním předmětem studia je interakce mezi jednotlivci a jejich fyzickým prostředím; v těchto interakcích jedinci mění prostředí, ale i jejich chování a zkušenosti jsou měněny prostředím

  - prostředí chápe velmi široce, nejde jen o přírodu, ale i o sociální aspekty a lidmi vytvořené prostředí

  Níže máte k dispozici několik  zdrojů pro samostudium, včetně doporučených online přednášek (v angličtině). Další doporučený text pro samostudium: Naništová, E. (1998). Člověk a príroda: Environmentálna psychológia in Výrost, Slaměník (Eds.). Aplikovaná sociální psychologie I.. Praha: Portál. Kniha je dostupná přes Portál Kramerius Národní knihovny (https://kramerius-vs.nkp.cz/podminky-zpristupneni).

  Cíle lekce:

  -seznámit se s vybranými klíčovými pojmy 

  - prakticky ozkoušet možnosti aplikace do výuky

  Tento modul bude probíhat "obráceně":

  Samostudium - Test bude ze základních pojmů z článku Krajhanzl (2010). Environmentální a proenvironmentální chování. Škola a zdraví 21. V textu jsou označené klíčové pojmy, které byste měli znát pro test, případné nejasnosti můžeme diskutovat v rámci výuky. 

  Výukový materiál připravíte v menších skupinách v rámci plnění průběžného úkolu. Vybrané vámi vytvořené materiály si v rámci výuky představíme.

 • Závěrečný TEST (50%)

  Na test se budete zapisovat jako na zkoušku prostřednictvím SISu - přesně v termínu, na který jste se zapsali v SISu bude test otevřený zde v Moodle. Pro vstup do testu obdržíte heslo. Nelze test absolvovat bez zápisu do SISu, ani v jiném termínu, který neodpovídá zápisu v SISu. Nevyplnění testu v zapsaném termínu (pokud nedodáte oficiální omluvu) znamená promeškaný termín. 

  • Test bude zahrnovat 30 náhodně vybraných otázek z databáze otázek z průběžných testů (otázky projdou ještě drobnými úpravami, nebudou tedy zcela identické, ale obsahově se nebudou významně měnit). 
  • Test má časový limit 17 minut. 
  • Není možné vracet se. 
  • Test bude automaticky vyhodnocen, ale je možné, že bude nutná ruční kontrola některých otázek (krátké tvořené odpovědi). 
  • Pro absolvování kurzu je minimum 60% testových otázek správně. 

  Výsledná známka z  kurzu zohlední vaše body za průběžné úkoly (25%) za průběžné testy (25%) a za závěrečný test (50%). 

  K testu se hlaste v případě, že máte splněnou průběžnou práci (50% známky).