The seminars will focus on developing writing skills, which fall into the realm key academic abilities. The content of the course reflects principal requirements put on any kind of text and an academic one in particular, i.e. accuracy of expression, adherence to formal stipulations, complexity of subject matters, their thorough treatment and structuring, and originality of authors’ own contributions. The main factual aim of the course is to prepare the students for the successful completion of their final project.

Tento kurz zajišťuje přehledně řazené e-learningové opory pro kombinované studium - předmět Americká literatura 18. - 20. století. Kvůli omezené hodinové dotaci je jednosměrnou výuku (tedy výklad) v některých případech nutno realizovat pomocí videopřednášek, které si studenti mohou pustit přímo v rámci platformy Moodle. Kontaktní výuka se následně omezí pouze na analýzu zadaných seminárních textů.

Kurz zkoumá vybraná témata z oblasti britských a amerických reálií. Není však pojat pouze historiograficky, ale též kulturologicky. Hlavními tématy kurzu je multikulturnost, etnická specifika, britská a americká zahraniční politika, gender v anglofonním kulturním a společenském kontextu a politická korektnost. Kurz je pojat multimediálně, tj. jeho výkladovou část tvoří do značné míry audio a video ukázky a kvízy.

Podmínka k zápočtu: studentská prezentace na zadané téma

 The aim of the course is to introduce students to some major works of English literature from its earliest beginnings to the end of the sixteenth century. The course is taught through lectures and seminars and self-study; the lectures are prepared in order to offer a general social and cultural context for the course texts. The seminars should involve students in close reading and literary analysis of individual works.

 The aim of the course is to introduce students to some major works of English Literature from the end of the nineteenth century to the beginning of the twenty first century. Novel in particular dominates the content of the course. The course is taught through lectures and seminars; the lectures are prepared in order to offer a general social and cultural context for the course texts. The seminars should involve students in close reading and literary analysis of individual works.

Kurz seznamuje studenty se základními koncepty a jevy segmentální fonetiky a fonologie anglického jazyka z hlediska synchronního přístupu. Jako výchozí akcent je používána britská angličtina, konkrétně tzv. RP (received pronunciation). Cyklus přednášek se věnuje především podrobnému popisu fonologických a fonetických aspektů jednotlivých segmentů, včetně jejich případných změn vlivem několika jevů souvislé řeči, jmenovitě asimilace, elize a vázání, přičemž. Probírané jevy jsou průběžně srovnávány s češtinou. Hlavní náplní seminářů jsou výslovnostní cvičení a rozvoj transkripčních dovedností.

Atestace: Podmínkou k udělení zápočtu je úspěšné napsání krátkých průběžných testů ve fonemické transkripci a závěrečného testu, zaměřeného vedle transkripce též na probranou teorii (klasifikace fonémů, alofonická predikce, analýza fonemických změn v rámci souvislé řeči, atp.).

Na základě nabytých znalostí o segmentální fonetice se studenti věnují studiu suprasegmentálních jevů souvislé řeči. Zvláštní důraz je kladen na povahu slabik v angličtině jakožto jazyce s izochronním principem rytmu, na umístění slovního přízvuku a na různé aspekty rytmu. Značná pozornost je též věnována studiu anglické intonace – umístění intonačního přízvuku a typům intonačních kadencí a jejich základním funkcím v diskurzu. Studenti dále pokračují v procvičování transkripčních dovedností a na závěr kurzu se seznamují se základními rozdíly mezi několika nejvýznamnějšími anglickými akcenty.

Atestace: V průběhu kurzu studenti píší tři krátké testy zaměřené na fonemickou transkripci složitějších odvozenin, umístění slovního přízvuku a užívání tzv. slabých forem. Závěrečný zápočtový test obsahuje mimo výše uvedené také poslechovou analýzu intonace a její predikci v krátkém rozhovoru. Následující ústní zkouška ověřuje jednak teoretické znalosti látky probírané v obou semestrech, jednak vlastní studentovu výslovnost při čtení textu. 

Účelem tohoto jednosemestrálního kurzu je seznámit posluchače s lexikologií současné angličtiny, a to jak s problematikou lexikální sémantiky, tak s jednotlivými slovotvornými postupy. Kurz rovněž přináší základní poznatky o stylistickém rozvrstvení slovní zásoby a o lexikografii. S ohledem na budoucí pedagogické působení posluchačů se důraz klade na propojení teoretických poznatků a praktických využitím, jakož i na konfrontační přístup. Seminární práce je dvousložková, zahrnující dílčí výzkum z oblasti lexikálních kolokací a samostatnou rešerši odborného lexikologického textu relevantního pro zaměření kurzu.