Topic outline

 • Vzdělávací politika - základní informace

  Vítejte v Moodlu kurzu vzdělávací politiky.

  Měli byste mít zapsán kurz JSB039 nebo JSB524 (kurzy se nijak neliší, jen se vyskytují pod různými kódy v různých studijních plánech, do budoucna snad budou sloučeny). Ujistěte, že jste zapsaní i zde v Moodle kurzu (menu vlevo), jako hosté uvidíte část obsahu, ale nebudete moci plnit aktivity.

  Máte-li nějaké nejistoty a nejasnosti týkající se kurzu, snažte se jich zbavit. Doporučujeme přitom tuto posloupnost úkonů:
  1. Podívejte se do sylabu kurzu a prohlédněte materiály zde v Moodle.
  2. Pokud to nepomůže, zeptejte se spolužáků nebo zde ve fóru
  3. Pokud nepomůže ani to (a nebo to spěchá a nebo to nechcete probírat ve fóru), napište email s dotazem výukovému asistentovi nebo se zeptejte vyučující po hodině.
  4. Maily vyučující pište prosím jen ve chvíli, kdy předchozí cesty selžou nebo nejsou z nějakého důvodu vhodné. Moc díky :-)
 • Závěrečná práce

 • 1. Úvod do kurzu (15. 2. 2023, Magdalena Mouralová)

  • Seznámení se studijními povinnostmi a organizací kurzu
  • Co to je vzdělávací politika a co nás zajímá při jejím zkoumání?
 • 2. Co ovlivňuje učení a vzdělávání? (22. 2., Magdalena Mouralová)

  • Jak se učíme?
  • Co ovlivňuje výsledky vzdělávání?
  • případová studie: Jak na vzdělávání dopadala pandemie covid-19?
 • 3. Samostatná práce č. 1 - Informace o českých školách a systému

  • Zdroje informací o školách
  • Řízení a hodnocení školy
  • Škola a její okolí

  výkonové ukazatele školství za rok 2022/2023

  Pro širší kontext je možné využít údaje ze Statistického informačního systému Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Obsahuje detailní pohled na tzv. výkonové ukazatele (tj. počty škol, žáků, absolventů a učitelů, počty zařízení a jejich výkony včetně počtů učitelů) za příslušný školní rok, a to jak v globálních číslech, tak ve členění podle zřizovatele, oborů vzdělání/studia, jednotlivých  oblastí a krajů. V ročence jsou navíc uplatněny různé pohledy na školství.

  • Opened: Tuesday, 28 February 2023, 11:00 AM
   Closed: Monday, 13 March 2023, 11:59 PM

   Smyslem první samostatné práce je seznámit se s některými zdroji dat a informací o vzdělávacím systému v ČR. Práce má formu testu se 4 věcnými otázkami, z nichž každá se zaměřuje na nějaký úhel pohledu na vzdělávání. Délka těchto odpovědí by měla být přibližně 400-1000 znaků, úplně stačí odpovědi v bodech. Všechny informace zdrojujte, odkazujte na zdroje přímo u odpovědí (doporučuji harvardský styl, tj. ve formě příjmení/jméno instituce a letopočet).  Kromě toho jsou v testu dvě doplňkové otázky: v páté vás prosím o stručnou reflexi samostatné práce a v šesté uveďte seznam všech využitých zdrojů.

   Doporučujeme pro jistotu vypracovávat mimo Moodle, a pak vložit najednou.

  • Dokument OECD umožňující dle dílčích indikátorů sledovat vzdělávací systém napříč světem

 • 4. Jak řídit a měnit vzdělávací systém? (8. 3., MM)

  • Řízení regionálního školství
  • Role MŠMT a jiných aktérů
  • Cíle a nástroje vzdělávací politiky
 • 5. Samostatná práce č. 2 - cíle a nástroje, příklad maturitní zkoušky (15. 3., samostatná práce)

  • Opened: Tuesday, 14 March 2023, 11:00 AM
   Closed: Tuesday, 28 March 2023, 11:59 PM

   Smyslem druhé samostatné práce je osahat si koncepty cílů a nástrojů vzdělávací politiky a zamyslet se nad jejich vztahy.  Práce má formu testu se 3 věcnými otázkami. Délka těchto odpovědí by měla být přibližně 300-1000 znaků, úplně stačí odpovědi v bodech. Všechny informace zdrojujte, odkazujte přímo u odpovědí (doporučuji harvardský styl, tj. ve formě příjmení/jméno instituce a letopočet). Kromě toho jsou v testu dvě doplňkové otázky: ve čtvrté vás prosím o stručnou reflexi samostatné práce a v páté uveďte seznam všech využitých zdrojů.

   Doporučujeme pro jistotu vypracovávat mimo Moodle, a pak vložit najednou.

  • Samostatná práce č. 2 se zaměřuje na cíle a nástroje vzdělávací politiky a jejich rozlišení. Odpovědi budou mít opět podobu testu, ale k dispozici je i souhrnné textové zadání. Termín zpracování je 28. března.

 • 6. Jak řídit a měnit konkrétní školu? (22. 3., Jakub Černý)

  • Role zřizovatelů
  • Ředitelé jako aktéři vzdělávací politiky
 • 7. Kdo učí a proč to dělá zrovna tak? (29. 3., Magdalena Mouralová)

  • Role učitelů ve vzdělávání
  • Co vše o učitelích víme a jak vzdělávací politika může ovlivňovat práci učitele?
 • 8. Samostatná práce č. 3 - Vztahy mezi aktéry - Ochránce (5. 4., jen samostatně - stěhování!)

 • 9. Jak zjistíme, že to funguje? (12. 4., Magdalena Mouralová)

  • Cíle vzdělávání a posuzování jejich plnění
  • Kdo, co a proč hodnotí
  • Hodnocení žáků, učitelů, škol, metod a programů, systému
  • Due: Wednesday, 12 April 2023, 9:30 AM

   Přečtěte si následující vymezení několika pojmů souvisejících se školním hodnocením žáků a napište příklady sumativního, formativního a diagnostického hodnocení, s nimiž jste se setkali během své vzdělávací dráhy.

   • Hodnocení je výrok o hodnotě hodnoceného jevu. Při hodnocení vždy porovnáváme, přičemž výkon může být vztahován k cílům (standard, kritéria), výkonům ostatních (soutěž) nebo předešlému stavu (zlepšení).
   • Popisná zpětná vazba neobsahuje hodnotící složku, ale vyjadřuje, co vidíme nebo slyšíme. Aby byla užitečná, musí být konkrétní a vztahovat se ke složkám výkonu, které jsou specifikovány v cílech.
   • Diagnostické hodnocení se využívá na začátku učícího procesu a slouží k rozhodování o podobě výuky (metodách, obsahu, cílech).
   • Formativní hodnocení se užívá v průběhu učení a pomáhá žákům ve volbě dalších kroků k dosažení cílů, tedy k jejich dalšímu učení. Je založeno na důkazech o dosaženém výkonu, typicky popisu výkonu vztaženém ke kritériím.  
   • Sumativní hodnocení shrnuje výsledek učení k určitému okamžiku. Může mít podobu slovního hodnocení, známky či bodů. Využívá se na konci učení a vyjadřuje míru osvojení určitého učiva, znalosti, dovednosti.
   • Výkon žáka může hodnotit pedagog (učitelské hodnocení), sám žák (sebehodnocení) nebo třeba jeho spolužáci (vrstevnické hodnocení).
  • Vystoupení psycholožky Jany Nováčkové na TEDx Prague v roce 2011, patnáctiminutové video.

  • Zvukový záznam a zápis z diskuse EDUpointu o formativním hodnocení jako nástroji pro lepší učení

 • 10. Samostatná práce č. 4, Problémy českého vzdělávání - Audit vzdělávacího systému (19. 4.)

  Highlighted
  • Closed: Monday, 1 May 2023, 11:59 PM

   Organizace EDUin vydává každoročně audit českého vzdělávacího systému. Ten poslední za rok 2022 byl zveřejněn na konci února 2023 a sestává ze čtyř analytických studií. Podobné studie byly vytvořeny i v předchozích dvou letech.

   V této práci bude pracovat primárně s texty studií, bude třeba, abyste si přečetli alespoň tři z nich. Můžete vybírat z všech tří posledních ročníků (před tím měl audit jinou podobu). U posledního ročníku je i možnost poslouchat jako podcast, ale pro plnění úkolů bude stejně asi třeba jít alespoň trochu do textu.


  • Zadání ve stejném znění jako u otázek v testu, jen v textové formě.

 • 11. Co se v současnosti řeší v rámci české vzdělávací politiky? A jak vypadá „dělání“ vzdělávací politiky v Česku? (26. 4., Arnošt Veselý)

  • Jak se tvořila Strategie 2030+?
  • Proč a jak se revidují RVP?
  • Jak vypadá diskuse o středním článku?
  • Due: Monday, 24 April 2023, 9:30 AM
   Na hodině 26. dubna bude profesor Arnošt Veselý mluvit o tom, jak reálně vypadá tvorba vzdělávací politiky (vzdělávacích politik) v ČR, s čímž má bohaté zkušenosti - v posledních letech např. vedl tým připravující Strategii 2030+, podílel se na přípravě revize RVP nebo diskusích o středním článku řízení. Co by k danému tématu zajímalo vás?
   Formulujte dvě otázky nebo náměty k diskusi, ať už týkající se těchto konkrétních opatření, nebo i něčeho jiného.
 • 12. Vzdělávací politika v přesahu (Silvie Pýchová)

  • Jak se udály velké systémové změny v minulosti a proč?

  • Co to obnáší udělat některé velké změny dnes?
  • (Jaká je role nestátních aktérů v tvorbě politik?)
  • Podívejte se na záznam vystoupení ústředního inspektora Tomáše Zatloukala (od času 17:45) o vývoji českého školství na konferenci Střední článek ve vzdělávání jako téma ke společnému řešení, která se uskutečnila 11. dubna 2023 (můžete ji mimochodem využít jako odbornou akci pro samostatnou práci). 

   Na základě videa napište do fóra, jaký je podle vás hlavní trend vývoje školství od roku 2000 - Co se stalo s českým školstvím za posledních 20 let?

   Video:  

   (Vystoupení začíná v čase 17:45 a trvá asi 20 minut)

 • 13. Samostatná práce č. 5 - Jak se kouká vzdělávací politika na svět? (10. 5., bez semináře - rektorský den)

  • Aplikace rámce vzdělávací politiky na vybraný problém