Cílem tzv. videoklubu je rozvíjet didaktickou znalost obsahu studentů učitelství prostřednictvím analýzy videozáznamů výuky anglického jazyka. Důraz je kladen na rozvoj profesního vidění studentů, tj. schopnosti identifikovat ve výuce významné momenty (noticing) a interpretovat je s oporou o zkušenosti a oborově didaktické znalosti (knowledge-based reasoning). Dovolí-li situace, bude se výuky účastnit spolupracující zkušená vyučující z praxe, jejíž nahrávky budou především předmětem našich analýz a její vhled nám tudíž umožní nahlédnout viděné v hlubších souvislostech. Videoklub je organizován formou tzv. blended learning a kombinuje tak domácí přípravu a prezenční setkávání. Domácí práce sestává ze zhlédnutí vybraných videozáznamů výuky dle pokynů a příprava na diskusi prostřednictvím písemné reflexe daných videozáznamů. V rámci setkání pak probíhají diskuse dané výuky a elicitace relevantních oborově didaktických teorií a východisek. Studijní předmět tak efektivně propojuje praktickou a teoretickou přípravu učitelů AJ, jelikož teorie je elicitována z praktických ukázek výuky a následně zobecňována.

Alternativní plnění studijního předmětu: Předmět je nadstavbou souboru didaktických předmětů. Cílem tohoto předmětu je tudíž dále rozvíjet profesní vidění studentů prostřednictvím analýzy videonahrávek výuky anglického jazyka na 2. stupni ZŠ a SŠ a prostřednictvím tvorby, používání a hodnocení svých vlastních reflektivních nástrojů. V rámci předmětu bude dle aktuálních možností probíhat skupinové zpracování projektu „Videostudie“ – tj. plánování a realizace pořízení videonahrávky vyučovací hodiny vybrané učitelky/vybraného učitele. Součástí projektové práce bude prostřednictvím sběru dat v terénu zachycení edukačního kontextu nahrávky od plánování, reflexe výuky učitelky/učitele, až po širší kontext videonahrávky (filosofii a přístup učitelky/učitele k výuce cizího jazyka či vzdělávání obecně, prostředí školy atd.). Na základě videostudie bude zpracována analýza a hodnocení vyučovací hodiny a předmět bude zakončen prezentací realizovaných projektů.