Anotace

Předmět uvádí posluchače do problematiky současného politického, společenského, demografického a ekonomického vývoje zemí západní Evropy (Francie, Británie, Španělsko, Itálie, sekundárně země Beneluxu, Portugalsko, Irsko a skandinávské země). Zvláštní pozornost je věnována vzestupu populistických tendencí v politice západoevropských států, posilování regionalismu, a dopadům krizí posledních let (pandemie Covid-19, ruské agrese proti Ukrajině, energetická krize, inflace).

Cíle předmětu

Studenti budou schopni identifikovat a interpretovat základní společné rysy současného vývoje a problémů zemí západoevropského regionu, zároveň však porozumí specifikům situace jednotlivých zemí ZE, a to v kontextu jejich soudobých dějin a se znalostí základů jejich ústavních a politických systémů.

Metody výuky

Úvodní interaktivní bloková přednáška s výkladem klíčových pojmů + aktivní samostudium založené na studijní opoře. Individuální konzultace. Ověření znalostí a pochopení látky formou testu a písemné práce.


Anotace: Povinný jednosemestrální kurs určený studentům magisterské specializace Západoevropská studia. Po uvedení posluchačů do problematiky studia a výzkumu zahraniční politiky se zaměřuje na klíčové vektory a problémy soudobých zahraničních politik zemí západní Evropy v jejich historickém a proměňujícím se současném globálním kontextu. Největší pozornost je věnována Francii a Spojenému království, samostatná setkání jsou věnována specifikům zahraničních politik vybraných dalších zemí ZE. 

Cíle předmětu: Studenti budou po absolvování předmětu schopni samostatně pracovat se strategickými dokumenty zahraniční a bezpečnostní politiky. Budou mít představu o institucionálním systému tvorby a výkonu zahraniční politiky. Dokáží posoudit specifika jednotlivých dimenzí zahraniční politiky i nároků na jejich výzkum. Budou schopni identifikovat a kontextualizovat společné a rozdílné prvky tradiční i současné orientace zahraničních politik jednotlivých zemí ZE a porozumět specifikům procesu europeizace v této oblasti.

Metody výuky: Předmět kombinuje přednáškovou a seminární formu, semináře jsou založeny na diskusích k zadaným dokumentům a odborné literatuře a na prezentacích a diskusích k případovým studiím.