Kurs nabízí materiály a úkoly nezbytné k úspěšnému zvládnutí poznatkové báze předmětu Sociálně pedagogické teorie II. 

D – Charakteristika studijního předmětu

Název studijního předmětu

Sociální deviace a prevence

č.

PP 9

Typ předmětu

povinný

Doporučený ročník

1

Rozsah studijního předmětu

26

hod. za týden

1/1

kreditů

5

Jiný způsob vyjádření rozsahu

Dvousemestrální předmět

ne

Způsob zakončení

zkouška

Forma výuky

přednáška/seminář

Další požadavky na studenta

Studenti zpracují projekt primární prevence své organizace a splní úkoly ze studijní opory.

Vyučující

Doc. PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D.

Anotace předmětu, příp. osnova po jednotlivých blocích ev. týdnech výuky

Cíl předmětu:

Cílem studijního předmětu je přiblížit studentům poznatky o problematice sociálně patologických jevů v soudobé společnosti, analyzovat formy rizikového chování a delikvence, diagnostikovat jejich příčiny, osvojit si základní preventivní přístupy a strategie a orientovat se v systému preventivních institucí a příslušné legislativy.

Osnova předmětu:

  • Pedagogické, sociologické a psychologické pojetí sociální deviace

  • Specifika sociálních deviací u jednotlivých věkových skupin

  • Příčiny sociálních deviací

  • Principy a systémy prevence sociálních deviací

  • Primární, sekundární a terciární preventivní přístupy k sociálním deviacím

  • Legislativní rámec preventivní činnosti

  • Institucionální síť poskytovatelů služeb sociální prevence

  • Role školy v oblasti primární prevence

Studijní literatura a studijní pomůcky

Literatura povinná:

BECKER, H. The Outsiders. NY: The Free Press, 1963.

COHEN, A. Deviance and control. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1966.

CURRA, J. The relativity of deviance Thousand Oaks, CA : Pine Forge Press, an Imprint of Sage Publications, 2011 (eBook).

DIJKER, A. J., KOOMEN, W.Stigmatization, tolerance and repair: an integrative psychological analysis of responses to deviance. Cambridge: Cambridge University Press, 2007, 408 s. ISBN 978-0-521-79368-1.

DUBSKÝ, J. Sociologie deviantního chování. Praha: PA ČR, 2005.

HRČKA, M. Sociální deviace. Praha: SLON, 2001.

JEDLIČKA, R.; KLÍMA, J.; KOŤA, J.; NĚMEC, J.; PILAŘ, J. Děti a mládež v obtížných životních situacích. Nové pohledy na problematiku životních krizí, deviací a úlohu pomáhajících profesí. Praha: Triton, 2004.

MIOVSKÝ ET AL. (eds.) Primární prevence rizikového chování ve školství. Praha: SCAN, UK, TOGGA, 2010.

MUNKOVÁ, G.: Sociální deviace. Praha: Karolinum, 2004.

TRAUB, S. H., LITTLE, C. B. (eds.)Theories of Deviance. 4th ed., Itasca, IL: Peacock, 1994.

VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 1999.

Literatura doporučená

BAŠTECKÝ, J. Psychiatrie, právo a společnost. Praha: Galén, 1997.

DUNOVSKÝ, J. Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Praha : Grada, 1995.

CHROMÝ, Jakub. Příčiny kriminality mládeže z pohledu sociálního prostředí. Právo a rodina. 2010, č. 10, s. 17 – 20.

CHROMÝ, Jakub. Kriminalita dětí – zamyšlení nad současnou právní úpravou. Právo a rodina. 2004, č. 6, s. 12 – 15.

JEDLIČKA, R.; KOŤA, J. Aktuální problémy výchovy: analýza a prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. Praha: Karolinum, 1998.

ČÍRTKOVÁ, L. Forenzní psychologie. Třetí upravené vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013.

KAPR, J. a kol. Sociální deviace, sociologie nemoci a medicíny. Praha: Sociologické nakladatelství, 1991.

KOLÁŘ, Michal. Skrytý svět šikanování ve školách: příčiny, diagnostika a praktická pomoc. 1. vyd. Praha: Portál, 1997. 128 s. ISBN 8071781231.

KOLÁŘ, M., STEJSKAL, B. Bolest šikanování. Praha: Portál, 2001. 256 s. ISBN 807178513X.

KOLÁŘ, M. Nová cesta k léčbě šikany. Praha: Portál, 2011.

KOMENDA, Antonín. Sociální deviace: historická východiska a základní teoretické přístupy. Olomouc: Univerzita Palackého, 1999. 313 s. ISBN 8024400197.

KOVÁŘOVÁ, Daniela. Nad Zákonem o soudnictví ve věcech mládeže z pohledu praxe. Právo a rodina. 2004, č. 9, s. 1 – 6.

KOVÁŘOVÁ, Daniela. Trestná činnost dětí a mladistvých. Právo a rodina. 2005, č. 11, s. 8 – 11.

MAREŠOVÁ, Alena. K příčinám a podmínkám kriminality mládeže. Trestní právo. 2007, č. 7 – 8, s. 23 – 26.

MATOUŠEK, O. Práce s rizikovou mládeží: projekt LATA a další alternativy věznění mládeže. Praha. Portál, 1996.

NOVÁK, Tomáš. Psychologie šikanování. Právo a rodina. 2011, č. 10, s. 19 – 21.

WOOTTON, Barbara. Social science and social pathology. London: Allen & Unwin, 1963.

ŘEZNÍČEK, M., POLÁČKOVÁ, V. Sociální pedagogika I, Sociální deviace a její prevence. Distanční text pro studenty oboru Sociální pedagogika. České Budějovice: Pedagogická fakulta JU, 2004

VYKOPALOVÁ, H. Sociálně patologické jevy v současné společnosti. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002

Informace ke kombinované nebo distanční formě (vyplňte pouze pokud se jedná o akreditaci SO v této formě)

Rozsah konzultací (soustředění)

2x4 hod.

celkem hodin kontaktní výuky

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

Studenti zpracují projekt primární prevence školy a anotace tří publikací z okruhu doporučené literatury.

K předmětu je zpracována studijní opora.