Výběrový kurz seznámí s česko-skandinávskými vztahy ve 20. století, které byly zásadně determinované politickými události v obou zemích a ve světě. Představí klíčové osobnosti, které významně přispěli k rozvoji vzájemných styků, a to jak na úrovni politické, kulturní i společenské.
Studenti se budou moci podílet na dílčích výzkumných úkolech dle svého zájmu (sběr a interpretace pramenů, vyhledávání pamětníků, kratší překlady vzpomínek a dalších ego-dokumentů).
Na přednáškách vystoupí pozvaní hosté. V rámci kurzu budou zorganizovány návštěvy vybraných archivních institucí, ve kterých jsou uchované materiály k česko-skandinávským vztahům.
Výběrový semestrální kurz je určen studentům bakalářského a magisterského studia oddělení skandinavistiky. Přednášky budou vedené v češtině, přednášky zahraničních hostů pak v angličtině. Kurz od studentů očekává aktivní účast.

Kurz je určen posluchačům skandinavistických filologických oborů (švédština, norština, dánština), jako volitelnou přednášku si jej zapisují také posluchači dalších oborů, zejména finštiny a historie. Kurz podává ucelený přehled hlavních tendencí historického vývoje severní Evropy (Švédska, Norska, Dánska, Finska a Islandu) v kontextu dějin baltského a severoatlantického regionu, a to od 17. století až do 90. let 20. století. Důraz je kladen především na politické dějiny a dějiny mezinárodních vztahů, v tematických sondách se posluchači seznámí také s hlavními tendencemi v oblasti ekonomiky, sociálního vývoje a kultury. Cílem je ozřejmit především specifické stránky vývoje skandinávských společností (v komparaci s evropským vývojem) a zdůraznit rovněž ty dějinné fenomény, které zůstávají živé v současném historickém vědomí.