Úvodní náslechová praxe je součástí bakalářského studia učitelství a představuje v systému pedagogických praxí úvodní typ praxe, jehož účelem je prvotní seznámení se se změnou role ve školském prostředí, zvykání si na pohled z jiné perspektivy, ale i s problematikou a cíli pedagogické praxe jako takové.
Úvodní náslechová praxe se zaměřuje především na reflexi prvních zkušeností adeptů učitelství
s realitou škol, s legislativním rámcem školy a s jejím prostředím, přičemž student je zejména v roli pozorovatele pedagogického dění. Na základě tohoto typu praxe by se měl osvojit způsoby kritické reflexe školního prostředí, a to z různých úhlů pohledu vzhledem k předmětu pozorování.
Tento typ praxe plní funkci formativní (motivace k profesi a ke studiu teoretických pedagogicko-psychologických disciplín), funkci informativní (rozvoj konkrétních představ studentů o pedagogických jevech, vnímání pracovní a sociální atmosféry škol, ilustrace a verifikace teoretické výuky) a funkci instrumentální (utváření pozorovacího citu a rozvíjení dovednosti pedagogicky „vidět a slyšet“, dovednosti orientovat se v pedagogických situacích a pozorované jevy dokumentovat.