Why is it better to make love rather than war? Because making love – in the sense of engaging in caring relationships – enriches both care givers and care receivers. While an armed humanitarian invasion may at times be needed under Just War rules, what are the pacifist alternatives? Appeals to human rights and international humanitarian law are important, but shouldn't non-violent humanitarian intervention care be developed? Such questions will be central in this course focussing on ethical principles.

JMB 252 (JMB029) Seminář k evropské integraci (LS 2019): „Česká republika a Evropská unie“

(Seminar in European Integration: „Czech Republic and the European Union“)

Vyučující: Vít Havelka (88059180@cuni.cz)

Anotace

Seminář má za cíl doplnit látku hlavní přednášky předmětu Evropská integrace o českou perspektivu. Zaměřen bude na pohled České republiky na vybrané politiky Evropské unie a aplikaci vybraných socio-vědních teorií. První polovina kurzu se bude skládat především z výsledků základního výzkumu, zatímco druhá polovina semestru se bude zaměřovat na policy-oriented výzkum. Studenti se tak naučí pracovat s různými přístupy ke studiu evropské integrace.

Rozsah výuky je 0/2, seminář je zakončen zápočtem

Cíle předmětu

Cílem semináře je zprostředkovat studentům české vnímání evropské integrace od 90. let minulého století, přičemž hlavní důraz bude kladem na současné postoje České republiky k aktuálně projednávaným změnám ve vybraných evropských politikách. Cílem semináře je zároveň zlepšit schopnost studentů spolupracovat, zpracovat zadané téma v podobě prezentace a kriticky pracovat s akademickou literaturou a primárními zdroji.

Metody výuky

Semináře se budou skládat z diskuze nad aktuálním děním hýbajícím Evropou, zadanou literaturou a studentských prezentacích, které rozšiřují povinnou četbu.

Podmínky pro získání zápočtu

1) Pravidelná docházka (nejvýše 1 neomluvená a 1 omluvená absence; vyšší počet absencí může být důvodem pro vyloučení z kurzu nebo zadání dodatečných povinností), průběžná příprava a aktivní zapojení do diskusí včetně oponentury prezentace a jednoho krátkého expozé k aktualitám.
Průběžná příprava je pravidelně ověřována formou odpovědí na dvě otázky týkající se zadané četby. Otázky k textu bude možné vyplnit v Moodle, přičemž musí být nahrány nejpozději do pondělní půlnoci předcházející samotný seminář.

2) Jedna prezentace/analýza zadaného problému v rozsahu 15-20 minut; handout v rozsahu nejméně 1 strana A4 obsahující základní faktografické informace a seznam zdrojů. Obsah prezentací je nutné konzultovat s vyučujícím nejpozději týden před jejím konáním s tím, že vypracovaný handout a prezentace je nutné zaslat nejpozději do pondělní půlnoci).

3) Písemná verze jednoho z referátů v rozsahu 3 normostrany (plus odkazy a bibliografie), termín odevzdání stanoví vyhláška ředitele IMS