Topic outline

 • General

 • Povinná aktivita: Nobelisté v ekonomických vědách (zadání)

  Nobelisté v ekonomických vědách

  Thomas C. Shelling, John F. Nash, Ronald H. Coase, Joseph E. Stiglitz, Paul A. Samuelson, Elinor Ostrom, William D. Nordhaus, Angus Deaton, Amartya Sen, George J. Stigler, Daniel Kahneman, Richard H. Thaler, Abhijit Banerjee + Esther Duflo, Joshua Angrist

  Povinná aktivita, za kterou je v součtu možno získat 35 bodů

  • Cílem aktivity je nalézt informace o jednom z patnácti nabízených nobelistů v ekonomických vědách. Práce všech těchto ekonomů se vztahuje k tomu, co studujeme v rámci tohoto předmětu. 
  • Aktivitu je možno zpracovat individuálně či ve dvojici. 
  • Studenti si vybírají jednoho z nobelistů a
   • zpracují esej v rozsahu 3-5 (6-10 v případě dvojice) normostran, ve které představí vybraného nobelistu v ekonomické vědě a jeho práci a
   • zpracují prezentaci, kterou přednesou na semináři. 
  • Do eseje i prezentace zařaďte pasáž, ve které v bodech napište to hlavní, co vás zaujalo/inspirovalo a vysvětlete. 
  • V rámci prezentace připravte pro kolegy/gyně otázky či aktivity pro diskusi. 
  • Esej  i prezentace bude nahrána do systému Moodle nejpozději v den prezentace.
 • Nobelisté: seznam přihlášených studentů/tek

 • Dobrovolná aktivita: Reading (zadání a odevzdávána)

  Zadání Reading (Murray Rothbard: Anatomie státu)

  •Dobrovolná individuální aktivita

  Zadání:

  V Moodle máte k dispozici stať, jejímž autorem je americký ekonom Murray Rothbard. Jak vyplývá z názvu, stať je věnována postavení státu ve společnosti/ekonomice. Stať  je svoji povahou velice provokativní.

  Na základě přečteného napište esej v rozsahu 3-5 normostran, ve které představte autora, jeho práci a přínos pro ekonomickou vědu. 

  Body a data:

  Za esej můžete získat 5 bodů.

  Esej nahrajte do Moodle do neděle 30/10. 

   

 • Dobrovolná aktivita: Resumé (zadání a odevzdávána)

  Resumé cizojazyčného článku

  • dobrovolná aktivita 
  • hodnocena maximálně 5 body 
  • max. 1 resumé na studenta/ku 

  Obsah resumé: 

  • Resumé je převyprávěním - výtahem – toho nejdůležitějšího z článku. 
  • Tedy o čem autor píše, jaký problém řeší a k čemu došel. 
  • Použitelné jazyky zdrojového textu - AJ, FJ, NJ (ostatní dle domluvy). 
  • Rozsah původního článku/kapitoly v knize: 20 - 30 stran. 
  • Student/ka vybírá vlastní článek. Pro vyhledání vlastního článku je možno využít fulltextové databáze
  • Článek se musí zabývat výsostně ekonomickým tématem a souviset s veřejnou ekonomií. Pokud tomu tak nebude, body za resumé nelze udělit. Doporučujeme zkonzultovat vybraný článek s vyučujícími.

  Formální náležitosti: 

  • Rozsah: 5 - 7 normostran 
  • Samozřejmě v českém/slovenském jazyce :-) 
  • Forma odevzdání: elektronická 
  • Všechna odevzdaná resumé budou podrobena analýze z hlediska případné shody s jinými dokumenty. Případná shoda je považována za disciplinární přestupek a bude řešena v souladu s disciplinárním řádem fakulty. 

  Termín odevzdání: nutno odevzdat do 31/12/2022 vč. spolu s původním článkem do Moodle

   

 • Dobrovolná aktivita : Prezentace v 10., 11. nebo 12. týdnu (zadání)

  Dobrovolná individuální aktivita

  • Cílem aktivity je připravit prezentaci vztahující se k fungování vybrané oblasti veřejného sektoru studované v 10., 11. a 12. týdnu
  • Oblasti: zdravotní politika (10.týden), environmentální politika (11. týden) a politika územního plánování a bytová politika (12.týden)
  • Na každý z těchto tří týdnů se studentům/kám nabízí možnost zpracovat prezentaci. V každém týdnu se nabízí dvě prezentace. Platí, že každý student/ka může za semestr tuto aktivitu plnit jen jednou. 
  • Aktivitu je možno zpracovat individuálně či ve dvojici. 
  • Studenti si vybírají jednu z politik, vyberou si v rámci ní téma/oblast, která je zajímá a zpracují prezentaci, kterou přednesou na odpovídajícím semináři
  • Do  prezentace zařaďte pasáž, ve které v bodech napište to hlavní, co vás zaujalo/inspirovalo a vysvětlete. 
  • V rámci prezentace připravte pro kolegy/gyně otázky či aktivity pro diskusi. 
  • Na prezentaci včetně diskuse je vyhrazeno 30 minut.

  Body a data:

  Za prezentaci máte možnost získat 10 bodů. Podmínkou udělení bodů je prezentace na semináři a nahrání prezentace do Moodle nejpozději v den prezentace. 

  Na prezentaci se můžete přihlásit vždy do středy předcházející dni prezentace, tj. do středy 30/11 (zdravotní politika), do  středy 07/12 (environmentální politika) a do středy 14/12 (politika územního plánování a bytová politika).

  Přihlášení na prezentaci stejně jako odevzdávárna se nachází v týdnu prezentace (10., 11. nebo 12. týden). 

 • Povinná aktivita: Semestrální práce (online workshop)

  Ve dvojici si vyberte jedno z 15 nabízených témat (viz níže) a do 31/10/2022 (23.59) se na něj přihlaste.

  Zpracujte jedno z níže uvedených témat, která kopírují témata ke SZZ z našeho předmětu. 

  Téma zpracujte ve dvojicích. 

  Rozsah: 10-15 NS

  Termíny:

  1. verze: 08/01/2023

  Posudek: 15/01/2023

  2. verze: 25/01/2023

   

  V rámci tématu vysvětlete pojmy a jejich důležitost v rámci veřejné ekonomie, ukažte souvislosti vašeho tématu s jinými oblastmi veřejné ekonomie. Odkazujte se na relevantní literaturu. 

  Takto zpracované téma nahrajte do Moodle. Následně vám bude přiděleno téma zpracované kolegy/gyněmi. Projděte jejich práci a poskytněte jim konstruktivní zpětnou vazbu, a to jak po obsahové, tak po formální stránce (řekněte jim, co se vám na jejich práci líbí a zároveň poukažte na to, co v jejich práci chybí, co by bylo dobré doplnit, vysvětlit apod.)

  Poté budete mít opět prostor se vrátit k vaší práci a zapracovat do ní připomínky kolegů a kolegyň. Následně odevzdáte finální verzi vaší práce, za kterou budete mít možnost získat 40 bodů. 

   

   

  Témata:

   

  1. Teorie her a její souvislost s existencí veřejného sektoru
  2. Externality, řešení, Coase
  3. Veřejné statky, veřejně poskytované statky, problém černého pasažéra
  4. Veřejná volba, Arrow, střední volič
  5. Veřejná ekonomie, význam veřejného sektoru v národním hospodářství, vývoj postavení státu, způsoby, měření velikosti veřejného sektoru v národním hospodářství
  6. Funkce veřejného sektoru
  7. Redistribuční funkce
  8. Rozdělení veřejných financí mezi jednotlivé úrovně veřejného sektoru, fiskální federalismus
  9. Státní rozpočet a státní dluh
  10. Tvorba rozpočtů jako politický proces
  11. Úvod do daňové teorie, daňové principy, ztráta mrtvé váhy, harmonizace daní
  12. Pojem efektivita (typy), účinnost, účelnost, CEA, CBA, CUA, CMA
  13. Alokační efektivita, produkční efektivita, institucionální vymezení veřejných výdajových programů, jejich evaluačních a kontrolní metod, příklady ČR/EU, příčiny selhání
  14. Politická/sociální efektivita veřejného sektoru v kontextu platných dokumentů lidských práv, Mezinárodní pakt hospodářských, sociálních a kulturních práv
  15. Role neziskového sektoru a občanské společnosti v demokratickém systému, význam sociálního podnikání při řešení aktuálních sociálních problémů (příklady oblastí bezdomovectví, nezaměstnanosti
 • 1. týden: Úvod do kurzu (03/10)

  Úvodní přednáška: Veřejná ekonomie a veřejný sektor. Role státu v národním hospodářství. 

  Z. Kotherová

  Úvodní seminář:

  Organizace výuky, požadavky k připuštění ke zkoušce, představení povinných a dobrovolných aktivit, literatura.  

 • 2. týden: Příčiny existence veřejného sektoru. Tržní selhání. Teorie her. (10/10)

  Přednáška:

  Z.Kotherová

  Seminář:

  Z. Kotherová

  Studentské prezentace: Nobelisté v ekonomických vědách

  John F. Nash, Thomas C. Shelling

 • 3. týden: Externality. Veřejné statky a veřejně poskytované statky. (17/10)

  Přednáška:

  Z. Kotherová

  Seminář:

  Z. Kotherová

  Studentské prezentace: Nobelisté v ekonomických vědách

  Ronald H. Coase, Joseph E. Stiglitz

 • 4. týden: Funkce veřejného sektoru. Nerovnosti: redistribuční funkce. (24/10)

  Přednáška:

  Zuzana Kotherová

  Seminář:

  Z. Kotherová

  Studentské prezentace: Nobelisté v ekonomických vědách

  A. Sen, G. J. Stigler

 • 5. týden: Zabezpečení veřejných statků místní samosprávou, fiskální federalismus. (31/10)

  Přednáška:

  E. Vejchodská

  Seminář:

  E. Vejchodská

  Studentské prezentace: Nobelisté v ekonomických vědách

  Paul A. Samuelson, Elinor Ostrom

 • 6. týden: Úvod do veřejných financí. Úvod do daňové politiky. (07/11)

  Přednáška:

  E. Vejchodská

  Seminář:

  E. Vejchodská

  Studentské prezentace: Nobelisté v ekonomických vědách

  William D. Nordhaus, Angus Deaton

 • 7. týden: Veřejná volba. (14/11)

  Přednáška:

  E. Vejchodská

  Seminář:

  E. Vejchodská

  Nobelisté v ekonomických vědách. Studentské prezentace

  Richard H. Thaler, Daniel Kahneman

 • 8. týden: Ekonomický experiment: veřejné statky (behaviorální veřejná politika). (21/11)

  Přednáška a seminář (experiment) :

  Prof. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D. (děkan Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity)

  Ing. Zuzana Kotherová, Ph.D.

   

 • 9. týden: Efektivnost veřejného sektoru. Metody hodnocení veřejné politiky. (28/11)

  Přednáška:

  E. Vejchodská

  Seminář:

  E. Vejchodská

  Nobelisté v ekonomických vědách. Studentské prezentace.

  Abhijit Banerjee + Esther Duflo, Joshua Angrist

 • 10. týden: Fungování vybrané oblasti veřejného sektoru (zdravotnictví) (05/12)

  Přednáška:

  Z. Kotherová

  Seminář:

  Z. Kotherová

 • 11. týden: Fungování vybrané oblasti veřejného sektoru (environmentální politika) (12/12)

  Přednáška:

  E. Vejchodská

  Seminář:

  E. Vejchodská

 • 12. týden: Fungování vybrané oblasti veřejného sektoru (politika územního plánování a bytová politika) (19/12)

  Přednáška:

  E. Vejchodská

  Seminář:

  E. Vejchodská

 • Online workshop: odevzdávárny

 • ERASMUS studenti/ky: prezentace a esej ( Nobelisté)