Studijní opory slouží pro studenty kombinovaného studia Učitelství pro mateřské školy. 

Základní informace o předmětu:

Anotace předmětu: 

Studenti se seznámí s vhodnými postupy diagnostiky a intervence zaměřené na podporu rozvoje vybraných dílčích funkcí a schopností podmiňujících úspěšné osvojování školních dovedností, realizací logopedické prevence v mateřské škole a plánováním a vyhodnocováním podpory poskytované dětem s potřebou podpůrných opatření. Témata: 1) Diagnostické a intervenční činnosti v práci učitele - kontext, metody, prostředky. 2) Rizikové skupiny žáků, oblasti a potřeby diagnostiky a intervence, spolupráce s rodinou. 3) Diagnostika a možnosti rozvoje zrakového vnímání. 4) Diagnostika a možnosti rozvoje sluchového vnímání. 5) Diagnostika a možnosti rozvoje prostorové orientace a seriality. 6) Diagnostika a možnosti rozvoje jemné motoriky a grafomotoriky. 7) Zhodnocení vývoje řeči a komunikace, možnosti realizace logopedické prevence v MŠ. 8) Diagnostika školní zralosti, rizika vzniku specifických poruch učení. 9) Plánování poskytování podpůrných opatření 1. stupně a vyhodnocování jejich efektivity. 10) Preventivní a intervenční programy v práci učitele.