Seminář má formu praktických cvičení, páce s mluveným i psaným jazykem a zaměřuje se na tyto oblasti:
- rozvíjení slovní zásoby z vybraných tematických okruhů
- zdokonalování ústního projevu a rozvíjení komunikačních dovedností ve španělštině (včetně nácviku porozumění různým variantám španělštiny)
- osvojování tlumočnických jazykových technik (úvodní a závěrečné fráze, prostředky textové návaznosti, reformulace, sumarizace atd.)
- nácvik převodu problematických jazykových jevů (čísla, toponyma, zkratky atd.)

Seminář slouží jako příprava pro tlumočnické hodiny bakalářského programu, či jejich doplněk, a tematicky s nimi koresponduje.