Kurz se věnuje základním metodám a nástrojům používaným v současné době v české dialektologii. Především by se měl zaměřovat na aplikaci poznatků tohoto oboru v praxi (terénní výzkum, jazykový zeměpis, korpusová lingvistika, nářeční lexikografie) a ve výuce češtiny.

Úvod do teorie frazeologie a idiomatiky s přihlédnutím k anotaci frazémů užívané v ČNK

Kurz je zaměřen na práci s korpusy češtiny v ČNK v duchu frazému „Kdo hledá, ten najde“. Seznámí účastníky se
způsoby vyhledávání frazémů pomocí korpusového rozhraní KonText. Díky anotaci frazémů v některých korpusech češtiny
budou mít účastníci poprvé možnost pracovat s vyhledáváním kolokací a jednotlivých typů frazémů. Stejně tak je
možné zjišťovat, jakými výrazy jsou frazémy uváděny, jak se překládají či v jakém typu textů se vyskytují. Součástí
kurzu je rovněž teoretický úvod do frazeologie a diskuse nad vybranými články.

Introduction to Text Corpora and Their Applications 

Text corpora have recently become an indispensable part of research in humanities/social sciences, primarily in  linguistics. They can serve both as a theoretical basis and as a rich source of data. The primary objective of this  course is to give an overview of their applications in various disciplines, including lexicology, language teaching,  translation studies, but also literary science, discourse studies or forensic linguistics. Students will learn both  theoretically and practically about the characteristics of a text corpus, incl. corpus design and annotation, types of corpora and their purpose. The following topics will also be covered in the course: representativeness of data, quantitative methods in linguistics, incl. basic statistical measures, multilingual corpora, corpus tools and possible limitations in corpus-based research. 

The course belongs to the area Exchange - 09.3 Linguistics, and is suitable for Erasmus students. 

Kurz pro všechny, kteří se chtějí seznámit s korpusy Českého národního korpusu a současně zabrousit i do dat zpřístupňovaných pro němčinu: DeReKo a další budou zmíněny, k práci s nimi ovšem stačí pouze základní znalost německého jazyka. Nabyté dovednosti práce s různými korpusy jsou obecně platné, kurz je proto vhodný jak pro obecné lingvisty, tak pro překladatele, germanisty i bohemisty.

Kurz přináší základní teoretický úvod do frazeologie češtiny. V praktické části je zaměřen na procvičování různých typů českých frazémů. Studenti se také seznámí se způsobem anotace a možností vyhledávání frazémů v českých korpusech. V moodlu najde vždy stručný přehled toho, co se dělo na jednotlivých seminářích a potřebné materiály k opakování.