Přednáška se zaměří na události, procesy a situace, které měly zásadní nebo dokonce zlomový charakter pro komunistické ovládnutí Československa, představy společnosti o socialismu a její srážku se stalinistickou realitou. Podíváme sena dopad změn SSSR v ČSR po Stalinově a Gottwaldově smrti 1953, na různé fáze chruščovovského „tání“ a opětovného „přimrzání. Položíme si otázku po charakteru „zázračných 60. let“. Téma završíme problematikou „pražského jara“ jako iluze i jako celoevropsky významného experimentu, přičemž jeho traumatický konec nebyl o nic méně významný jako pokus sám. Tematizován je stát i jeho společnost. Cílem kursu je ukázat též mezinárodní dimenzi, podmíněnost a kontext těchto momentů a zároveň objasnit, proč jsou tyto události a jejich průběh v českém i zahraničním dějepisectví líčeny nejednou diametrálně odlišně.

Témata:
1) Koncepce přednášky, literatura tématu, diskuse historiků o období 1948-1968.
2) Proč - evropsky viděno - došlo k Vítěznému únoru? A byla šance na jeho odvrácení?
3) Drsná fáze diktatury proletariátu 1948-1953: znárodňování, kolektivizace, stalinizace.
4) Čistky jako forma potvrzování moci: Rudý holocaust, Slánského proces jako exempla.
5) Stalinova smrt a boj následníků o moc: Ohlasy v Československu. Chruščovovské „tání“ aneb boj o moc v centru i provinciích: Antonín Novotný.
6) Od Berlína 1953 k Poznani, Varšavě a Budapešti 1956.
7) Moc a kultura v 50. letech.
8) Chruščovovská destalinizace, liberalismus a drsná realita let 1958-1964.
9) Československé „tání“ a zamrzání 1956-1962.
10) „Zlatá“ léta šedesátá v Československu.
11) Proměny světa 60. let.
12) „Pražské jaro“ 1968.
13) Závěrečné shrnutí.

Studijní literatura:
* Povinná:
KŘEN, J. Dvě století střední Evropy. Praha: Argo, 2005. ISBN 80-7203-612-2 .
RYCHLÍK, J. Češi a Slováci ve 20. století: spolupráce a konflikty 1914-1992. Praha: Vyšehrad, 2012. ISBN 978-80-7429-133-3 .
KOVAČ, D. Dějiny Slovenska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2011. ISBN 978-80-7422-053-1.

* Doporučená:
RYANTOVÁ, M. a kolektiv. Českoslovenští prezidenti. Praha, Litomyšl: Paseka, 2016. ISBN 978-80-7432- 500-7.
KAPLAN, K. Sovětští poradci v Československu 1949-1956. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1993. ISBN 80-85270-26-9.