Cílem kurzu je seznámit studenty s expresivními terapiemi ve  speciálněpedagogickém pojetí, tak aby byli studenti schopni chápat principy tvorby terapeutických cílů, struktury terapeutického procesu a sezení/lekce. Důraz bude kladen na propojení teoretických poznatků a vlastních zážitků studentů získaných prostřednictvím praktických ukázek vybraných terapeutických metod a technik. V předmětu se bude podrobněji rozebírat biblioterapie a dramaterapie.