Aplikace analytického rámce veřejné politiky

Due: Sunday, 22 May 2022, 11:59 PM

"U vybraného aktuálního problému vzdělávací politiky v ČR identifikujte cíle, nástroje, instituce a aktéry a ve vztahu k nim diskutujte podobu společenské debaty o problému a navrhovaná řešení." 

Tak zní jedna ze státnicových otázek programu SOSP i PVP, kterou si v této samostatné práci zkuste vypracovat (úloha je aplikací pohledu vzdělávací politiky a rozhodně dává smysl i pro ty, kteří jsou z jiných programů).

  1. Vyberte si aktuální téma české vzdělávací politiky. Mělo by se jednat o jev, v němž je nějaká problematičnost, kontroverze... Příklady použitelných témat/problémů jsou např.: vzdělávání žáků se SPV/inkluze; podoba maturitní zkoušky; hodnocení žáků; kvalifikace pedagogů; zapojení do předškolního vzdělávání; revize RVP; učňovské vzdělávání; studijní neúspěšnost na VŠ a mnohé další.
  2. Velmi stručně popište jev - kdo, co, kolik, jak se to mění, vyvíjí. Snažte se být neutrální a věcní. Využijte evidenci, data ze statistických ročenek školství, ČŠI...
  3. Popište stručně institucionální zakotvení (zákonná úprava).
  4. Pokuste se identifikovat hodnoty, které se jevu/problému týkají. Pokud je to možné vztáhněte je k normám a deklaracím. Z hodnot zkuste odvodit nějaký cíl nebo cíle - o co by se mělo usilovat v souvislosti s fenoménem.
  5. Popište konkrétní nástroj či nástroje, který/é jev ovlivňují nebo se o to snaží. Může se jednat o politiky, které problém způsobují, nebo naopak ty, které se jej snaží řešit (nebo oboje). Pokuste se identifikovat proklamovaný cíl alespoň u jednoho z nástrojů, využijte důvodových zpráv a prohlášení tvůrců politik. Nástroj zkuste zařadit do typologie (ekonomický, regulatorní, informační).
  6. Identifikujte zainteresované aktéry - ty, na něž situace nebo politika dopadá, ty, kteří jsou za politiku nebo situaci odpovědni, tvoří politiku, rozhodují nebo politiku realizují, ale i ty, kteří se k tomu vyjadřují. Pokuste se nastínit, jaká je jejich role, jaké mají možnosti situaci ovlivnit, jaké jsou jejich postoje (alespoň u jendoho doložte postoj prohlášeními, průzkumy, mediálními výstupy...).
  7. Jak vidíte situaci do budoucna? Co je pravděpodobný vývoj a za jakých podmínek?

Úloha má mnoho různých řešení a lze ji pojmout i velmi důkladně. Jde nám o vaše zamyšlení a pokus o analytické uchopení. Vše stačí stručně - rozsah na 1-2 strany, nízké počty hodin práce.