1. Cvičení využívající různého typu sémantizace pojmů a jejich upevnění, např.:
 • sémantizace překladová (oboustranná): vyhledávání jinojazyčného ekvivalentu, a to jak z češtiny do mateřského jazyka, tak z mateřského jazyka do češtiny,
 • sémantizace definicí: přiřazování definic k termínu, doplňování termínů do definice, skládání části definice,
 • sémantizace za pomocí analogií: vyvozování či doplňování pojmu na základě znalosti a vytvoření analogie s jiným pojmem,
 • kontrastivní postavení nadřazených a podřazených pojmů, které žákům umožňuje vytvářet představu zařazení pojmu, ale umožňuje i jejich vybavování,
 • přiřazování příkladů k jednotlivým pojmům,
 • neverbální postupy sémantizace: zvl. spojování termínů s ilustračními prvky,
 • užívání termínů v syntaktickém kontextu: umožní žákům procvičovat nejen sám pojem, ale i jeho gramatické užití v náležitém kontextu.

2. Cvičení pro slovní zásobu pasivní (receptivní), např.:

 • úlohy s neverbální reakcí,  např. spojování obrázku s odpovídajícími výrazy,
 • úlohy k rozpoznání lexikálních jednotek v textu, např. vyhledávání nadřazených, souvisejících nebo významově shodných slov v textu,
 • úlohy s možností výběru správné odpovědi,  vybírání termínů k textům,
 • úlohy přiřazovací, např. přiřazování správných definic k pojmům, správných odpovědí k otázkám vztahujícím se k textu atd.,
 • úlohy vylučovací, např. rozpoznávání neadekvátních výrazů ve skupině slov podobného významu,
 • úlohy zaměřené na rozpoznání chyb, např. určení chybného výrazu ve větě.

3. Cvičení produktivní i reproduktivně produktivní, např.:

 • substituční, např. nahrazování vyznačených výrazů jinými vhodnými výrazy tak, aby význam sdělení zůstal zachován, přičemž může/nemusí být uveden výčet slov určených k dosazení,
 • doplňovací, např. doplňování slov do vět, vhodných výrazů do textu,
 • transformační (např. vytváření nadpisů, titulků z daných vět a kratších textů)
 • expanzivní, doplňování, dokončování textů.
Last modified: Tuesday, 4 May 2021, 11:21 AM