Topic outline

 • General

  • Studenti absolvují praktickou výuku v ambulantní části rehabilitačního oddělení, kde pod přímým dohledem fyzioterapeuta (vyučujícího) nebo lékaře provádějí vyšetřovací a terapeutické postupy z pohledu fyzioterapie u pacientů daného oddělení. Odborná praxe je zaměřená především na zlepšení znalostí a dovedností v odběru anamnestických dat, provedení kompletního kineziologického rozboru, navrhnutí směru terapie, aplikování základních fyzioterapeutických postupů, hodnocení efektu terapie a práci se zdravotnickou dokumentací.

  • Cílem předmětu je vybavit studenta takovými znalostmi, dovednostmi a obecnými způsobilostmi, že po jeho absolvování:

   • prokazuje schopnost odebrat anamnézu a zohlednit odebraná data při vyšetření a terapii pacienta
   • prokazuje schopnost navrhnout a provést komplexní kineziologický rozbor u pacienta
   • prokazuje schopnost navrhnout směr terapie u různých diagnóz
   • prokazuje schopnost provést pod dohledem supervizora základní terapeutické techniky u pacienta, včetně následného vyhodnocení jejich efektivity
   • prokazuje schopnost samostatně vypracovávat protokoly o průběhu vyšetření a terapie pacienta
   • prokazuje schopnost prezentovat pacienta s danou diagnózou a diskutovat provedené vyšetření a terapii
   • prokazuje schopnost orientovat se ve zdravotnické dokumentaci, včetně kódů jednotlivých fyzioterapeutických výkonů dle MKN
  • Vyučující: viz detailní rozpis

   Vyučující pro kontakt se studenty (administrace kurzu v Moodle): PhDr. Helena Vomáčková, Ph.D., hvomackova@ftvs.cuni.cz

   Zápočet uděluje: Mgr. Petra Reckziegelová

   • 100% účast na praktické výuce
   • písemný test (shrnutí vyšetření fyzioterapeutem u pacientů s konkrétními diagnózami)
   • jediná možná omluva z praxe je e-mailem a to PŘED ZAČÁTKEM VÝUKY paní Renatě Jandové (jandova@ftvs.cuni.cz), na pozdější omluvy nebude brán zřetel!!!
   • předmět emailové zprávy musí obsahovat kód předmětu, do samotné zprávy pak uveďte datum, případně délku období, ze kterého se omlouváte
   • náhrada demonstrace v průběhu semestru není možná

   • v případě řádně omluvené absence z důvodu nemoci a/nebo karantény (viz výše), bude na konci semestru stanoveno, zda a v jakém rozsahu bude možná případná náhrada zameškané praxe (katedra stanoví termíny a místo)

   • v případě dlouhodobých zdravotních obtíží (např. plánované hospitalizace) informujte garanta co nejdříve

  • Rozdělení do skupin je z epidemiologických důvodů neměnné! Žádné výjimky ani domluvy s konkrétním pracovištěm (vyučujícím) nejsou možné!

  • v konzultačních hodinách jednotlivých vyučujících uvedených v SIS

 • PFYZ118 Praxe v klinických zařízení IV - základní informace