Předmět seznamuje studenty se základními pojmy, teoretickými přístupy a směry sociologického myšlení souvisejícími s ústředním tématem vztahu mezi jednotlivcem a společností, neboli mezi individuální, svobodnou či autentickou, a strukturální rovinou jednání. Předmět se skládá ze tří základních bloků a závěrečného vyústění. V prvním, úvodním bloku je studentům podrobněji představen smysl a obsah obecné sociologie a problematika pojmu společnost, využita je přitom konfrontace s dalšími pojmy na podobné úrovni obecnosti. Další dva bloky slouží postupnému seznamování se dvěma základními pohledy na vztah jedince a společnosti, které se liší přisouzením primátu jednomu nebo druhému z těchto prvků (v pořadí: společnost – jedinec). Nejprve je věnována pozornost významu jazyka pro zkoumání společnosti a pojmům kultura a struktura v jejich sociologickém uchopení. Poté výklad přechází k pojmovým nástrojům, s jejichž pomocí sociologie standardně zachycuje místo jedince ve společenském celku: jde o pojmy status a role a zejména instituce a institucionalizace. Následující blok sleduje vztah jedinec – společnost z individualistického hlediska, a to po těchto krocích: sociální jednání, jednající jedinec, sociální identita jedince, symbolická interakce, teorie racionálního jednání. Důraz je trvale kladen na rozvíjení sociologické imaginace a vhledu do plurality sociologických škol a směrů. V závěru výklad představuje teorie pokoušející se o překonání duality jedince a struktury a ze sociologického hlediska se zamýšlí nad otázkami svobody a autenticity jednání.