Druhá část dvousemestrálního kursu zaměřeného na identifikaci a diskusi témat a problémů, které jsou relevantním předmětem zájmu sociální antropologie. Cílem tohoto semináře je umožnit studentům nahlédnout ty procesy antropologického výzkumu, které bývají většinou v textových nebo obrazových reprezentacích řešení výzkumného problému skryté či obtížně identifikovatelné. Při čtení odborných textů před námi často defilují problém, terén, data, výzkumník a jeho informátoři ve zvláštní vzájemné zapouzdřenosti. Vnitřně bezrozporný obraz reality-výzkumu-a-reprezentace, s nímž se setkáváme jako čtenáři antropologických textů, však neodpovídá mnohoznačné a vrstevnaté skutečnosti. Tento obraz je výsledkem „systematických purifikací“ (Latour) prováděných jak při samotném výzkumu, tak při jeho následném zpracování. Seminář chce na tyto skutečnosti upozornit. Diskuse vybraných výzkumů s jejich realizátory má pak studentům umožnit vidět antropologický výzkumu jako otevřený proces. Podobně jako v kursu Antropologický seminář I., i zde je kladen důraz na rozvoj teoretické citlivosti a schopností vedení argumentace. Nově přidaným obsahem tohoto kursu je diskuse metodologických souvislostí antropologického výzkumu.