SOCIOLOGIE (nová verze)


S O C I O L O G I E


Vzhledem k technickým problémům stránek Moodle nemusí být naskenovaná literatura dostupná po prokliku. V takovém případě využijte složku 'Literatura (nová verze)', kde jsou všechny naskenované soubory nahrané. Pokud některý ze souborů chybí, kontaktujte správce zkoušky.


1. téma (S):

SOCIOLOGIE JAKO FORMA VĚDĚNÍ

1. Keller, J. 2005: Úvod do sociologie. Praha: Slon, s. 8-24 (kap. Sociologie jako produkt krize) a  s. 26-46 (kap. Základní problémy přežití společnosti).

2. Mills, Ch. W. 2002: Sociologická imaginace. Praha: Slon, s. 7-15 (kap. Příslib).

3. Durkheim, É. 1926: Pravidla sociologické metody. Praha: Orbis, s. 35-46 (kap. Co je to společenský jev?).

4. Weber, M. 1998: Metodologie, sociologie a politika. Praha: Oikoymenh, s. 135-171 (kap. Základní sociologické pojmy)

5. Berger, P. 2003: Pozvání do sociologie. Brno: Barrister & Principál, s. 127-134. (kap. Sociologická perspektiva – společnost jako drama)


2. téma (S):

SOCIALIZAČNÍ PROCES, SOCIÁLNÍ ROLE A IDENTITA

1. Berger, P.L. 2003: Pozvání sociologie. Barrister & Principál, s. 99-115 (kap. Sociologická perspektiva – společnost v člověku).

2. Berger, P. a Luckmann, T. 1999: Sociální konstrukce reality. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, s. 128-160 (kap. Internalizace reality), s. 170-180 (kap. Teorie identity)

3. Goffman, E. 2003: Stigma. Poznámky o způsobech zvládání narušené identity. Praha: Slon, s. 69-87.


3. téma (S):

INSTITUCIONALIZACE, DEVIACE, SOCIÁLNÍ ANOMIE, KONFLIKT

1. Berger, P. a Luckmann, T. 1999: Sociální konstrukce reality. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, s. 51-74 a s. 81-104.

2. Merton, R. 2000: Studie ze sociologické teorie. Praha: Slon, s. 132-147 (kap. Sociální struktura a anomie)

3. Dahrendorf, R. 1991: Moderný sociálny konflikt: eseje o politike slobody. Bratislava: Archa, s. 221-252 (kap. Konflikt podla triedy).


4. téma (S):

ORGANIZACE V NAPĚTÍ FORMÁLNÍCH A NEFORMÁLNÍCH ZDROJŮ JEDNÁNÍ

1.Keller, J. 2007: Sociologie organizace a byrokracie. Praha: Slon, s. 7-15 (kap. 1. Studium formálních organizací, Klasické období sociologie organizací) a s. 19-27, s. 153-166 (Kap. Od organizací k sítím).

2. Merton, R. 2000: Studie ze sociologické teorie. Praha: Slon, s. 178-195 (kap. Byrokratická struktura a osobnost)

3. Foucault, M. 2000: Dohlížet a trestat. Praha Dauphin, s. 275-303 (kap.III Panoptismus).

4. Morawski, W. 2005: Ekonomická sociologie, problémy, teorie, empirie. Praha: SLON, s. 49-59 (kap. II).


5. téma (S):

DILEMA STRUKTURY A JEDNÁNÍ

1. Merton, R. 2000: Studie ze sociologické teorie. Praha: Slon, s. 196-219 (kap. Sebenaplňující se proroctví)

2. Berger, P., Luckmann, T. 1999: Sociální konstrukce reality. Brno, SDK, s. 56-70 (kap. Vznik institucionalizace).

3. Fay, B. 2002: Současná filosofie sociálních věd. Praha: SLON, s. 45-66 (kap. Potřebujeme jiné, abychom byli sami sebou?) a s. 67-91 (Dělají z nás to, co jsme, naše kultura nebo společnost?)

4. Bourdieu, P. 1995: „Sociální prostor a symbolická moc“ Cahiers du CEFRES č. 8, s. 213-233.


6. téma (S):

MOC A AUTORITA

1. Bauman, Z. 1996: Myslet sociologicky: netradiční uvedení do sociologie. Praha: Slon, s. 106-121 (kap. Moc a volba).

2. Elias, N. 2007: O procesu civilizace: sociogenetické a psychogenetické studie. Praha: Argo, s. 119-130 (kap. O mechanismu monopolu) a s. 170-207 (kap. Rozdělení zátěže uvnitř správní jednotky a jeho význam pro ústřední moc – vytvoření „královského mechanismu“).

3. Bourdieu, P. 1998: Teorie jednání. Praha: Karolinum, s. 69-94 (kap. Duch státu zrod a struktura byrokratického pole)


7. téma (S):

SOCIÁLNÍ STRATIFIKACE

1. Šanderová, J. 2008: „Hlavní proudy teorie a výzkumu sociálních nerovností“ in Šubrt, J. a kol. Soudobá sociologie II. Praha: Karolinum, s. 277-308.

2. Katrňák, T. 2005: Třídní analýza a sociální mobilita. Brno: CDK, s. 13-33 (kap. Konceptuální základy třídní analýzy)

3. Marx, K. Manifest komunistické strany. Spisy. Sv. 4. Praha: SNPL, s. 428-439 (kap. Buržoové a proletáři).

4. Marx, K. Německá ideologie. Spisy. Sv. 3. Praha: SNPL, s. 59-62.

5.Bourdieu, P. 1998: Teorie jednání. Praha: Karolinum, s. 9-25 (kap. Prostor společenský a prostor symbolický), s. 27-40 (kap. Kapitál nového typu)


8. téma (S):

GENDER

1. Renzetti, C., Curran, D. 2003: Ženy, muži a společnost. Praha: Karolinum, s. 20-59 (kap. Ženy a muži: Liší se?), s. 93-123 (kap. Jak nás učí naše příslušné role)

2. Beauvoirová, S. 1967: Druhé pohlaví. Praha: Orbis, s. 7-24 (kap. Úvod).

3. Bourdieu, P. 2000: Nadvláda mužů. Praha : Univerzita Karlova, s. 33-40 (kap. Symbolické násilí).


9. téma (S):

RODINA JAKO NEMĚNNÁ INSTITUCE?

1. Keller, J. 2002: Úvod do sociologie. Praha: Slon, s. 66-69 ("Institucionalizace jednání").

2. Možný, I. 2008: Rodina a společnost. Praha: Slon, s. 13-27 (kap. 1. Rodina jako neměnná instituce?).

3. Možný, I. 2009: Proč tak snadno. Praha: Slon, s. 29-57 (kap. 2. Proč tak pozdě?).

4. Giddens, A. 2000: Unikající svět: jak globalizace mění náš život. Praha: Slon, s. 69-85 (Kap. Rodina).

5. Možný, I. 2008: Rodina a společnost. Praha: Slon, s. 234-255 (kap. 9. Konec rodiny?)


10. téma (S):

NÁBOŽENSTVÍ V MODERNÍM SVĚTĚ

1. Weber, M. 1998: Metodologie, sociologie, politika. Praha, OIKUMENH, str. 172–184 (kap. Předznamenáni k sebraným statím k sociologii náboženství).

2. Lužný, D. 1999: Náboženství a moderní společnost. Brno: Masarykova univerzita, str. 34-41 (kap. Náboženství a sociální solidarita - Émile Durkheim), str. 42-60 (kap. "Modernizace a racionalizace - Max Weber) s str. 107-113 (kap. Deprivatizace náboženství - José Casanova).

3. Váně, J. 2010: „Která témata soudobá sociologie náboženství chápe jako (ne)aktuální?“ in Šubrt, J. a kol. Soudobá sociologie IV. Praha: Karolinum, s. 277-307.

4. Černý, K. 2009: Anatomie náboženského terorismu a globální rebelie proti sekulárnímu (ne)řádu. Historická sociologie 1/2009, str. 97-121.


11. téma (S):

MODERNITA A MODERNIZACE

1. Bauman, Z. 2002: Tekutá modernost. Praha: Mladá fronta, s. 9-30 (kap. O lehkosti a tekutosti).

2. Giddens, A. 1998: Důsledky modernity. Praha: Slon, s. 11-52 (kap. I).

3. Beck, U. 2004: Riziková společnost. Praha: Slon, s. 25-59 (kap. I. O logice rozdělení bohatství a rizik).

Last modified: Monday, 17 April 2017, 9:41 PM