P S Y C H O L O G I E


Vzhledem k technickým problémům stránek Moodle nemusí být naskenovaná literatura dostupná po prokliku. V takovém případě využijte složku 'Literatura (nová verze)', kde jsou všechny naskenované soubory nahrané. Pokud některý ze souborů chybí, kontaktujte správce zkoušky.

1. téma (P):

ČLOVĚK V KONTEXTECH  CELOŽIVOTNÍHO VÝVOJE 

 

Erikson, E. H. (1995): Osm věků člověka. Praha, Propsy.

Thorová, K. (2015): Vývojová psychologie, Praha, Portál, str. 131-181 (Kap. Teorie psychického vývoje).

    - část 1

    - část 2

Říčan, P. (2006): Cesta životem, Praha, Portál (přeprac. vydání), str. 19-49 (Kap. Co je a jak se dělá biodromální psychologie?)


2. téma (P):

ČLOVĚK V KONTEXTECH SOCIÁLNÍCH INTERAKCÍ

 

Cumminsová, D. (1998): Záhady experimentální psychologie, Praha, Portál, str. 15-37 (kap. Člověk ve skupině).

Hunt, M. (2000): Dějiny psychologie. Praha, Portál, str. 377-409 (Kap. Sociální psychologové).

Kouřilová S. (2011): Jedinec v meziskupinových vztazích: od sociální kategorizace k předsudkům, Československá psychologie, 55, 1, str. 12-24.

Zimbardo, P. (2005): Moc a zlo, Břeclav, Moravia press, str. 37-78 (Kap. Psychologie moci a zla: moc osoby, situace nebo systému?).

 


3. téma (P):

OSOBNOST Z POHLEDU VYBRANÝCH PSYCHOLOGICKÝCH PŘÍSTUPŮ

 

Kassin, P. (2007): Psychologie. Computer press, str. 561-568.

Hunt, M. (2000): Dějiny psychologie. Praha, Portál, str. 297-333 (kap. 13, Osobnostní psychologové).

Říčan, P. (2007): Psychologie osobnosti. Praha, Grada, str. 62-71 (kap. Temperament).

Šolcová, I., Kebza, V. (2006).: Typy chování, typy osobnosti a jejich vztah ke zdraví. In Československá psychologie, 50(5), str. 419-430.


 

4. téma (P):

JAK ČLOVĚK MYSLÍ A ŘEŠÍ PROBLÉMY

 

Eysenk, W., Keane, M.T. (2000): Kognitivní psychologie. Praha, Taylor and Francis,  Kap. Usuzování a dedukce, str. 535-567.

    - část 1

    - část 2


Thorová, K. (2015): Vývojová psychologie, Praha, Portál, str. 245-264  (Kap. Vývoj myšlení, teorie kognitivního vývoje).

Sternberg, R. J. (2002): Kognitivní psychologie. Praha, Portál, str. 385-417 (Kap. Řešení problémů  a tvořivost - bez tvořivosti).

 

5. téma (P):

JAK A PROČ SE UČÍMEHunt, M. (2000): Dějiny psychologie, Praha, Portál, str. 233-263.

  

Vygotský, L.S. (2004): Psychologie myšlení a řeči, Praha, Portál, str. 71-109. (Kap. Pedagogické souvislosti: Vztah vývoje a učení, školní vyučování, zóna nejbližšího vývoje).

 


6. téma (P):

ČLOVĚK A JEHO VNÍMÁNÍ

 

Ariely, D. (2009): Jak to je s relativitou. In Ariely, D, Jak drahé je zdarma, Praha, Práh, str. 15 – 30.

Cumminsová, D. (1998): Záhady experimentální psychologie, Praha, Portál (Kap. 3, 4, str. 53-79).

Hunt, M. (2000): Dějiny psychologie, Praha, Portál, str. 413-436 (Vnímání).

Šikl, R. (2012): Zrakové vnímání. Praha, Grada, str. 16-30.

 


7. téma (P):

LIDSKÁ PAMĚŤ A JEJÍ FUNGOVÁNÍ


Eysenk, W., Keane, M.T. (2000): Kognitivní psychologie. Praha, Taylor and Francis., Kap. Paměť:struktura a procesy, str. 186-228.

    - část 1

    - část 2

Cumminsová, D. (1998): Záhady experimentální psychologie, Praha, Portál (Kap. 3, 4, str. 53-79).

Koukolík, F. (2005): Mozek a jeho duše. Praha, Galén, str. 64-79 (Kap. Paměť).

Sternberg, R. J. (2002): Kognitivní psychologie. Praha, Portál, str. 181-207 (Kap. Paměť).8. téma (P):

ČLOVĚK JAKO UŽIVATEL JAZYKA


Altman, G.T.M. (2005): Výstup na babylonskou věž. Praha, Triáda, str. 44- 66 (Kap. Co se (na) učíme dělat se slovy).

Barrett, L. Dunbar, R. Lyccett, J. (2007): Evoluční psychologie člověka, Praha, Portál, str. 416-448 (Kap. Jazyk).

Kozulin, A. (1997): Psychological tools, Londýn, Harvard University Press, str. 17-24.

Smolík, F. Seidlová Málková , G. (2014): Vývoj jazykových schopností. Praha, Grada, str. 25-44 (kap. První slova s osvojování slovní zásoby).


9. téma (P):

EMOCE A PROŽÍVÁNÍ ČLOVĚKA

 

Czekoova, K., Pokorna, Z., & Urbanek, T. (2014): Emoční komplexita. Československá Psychologie, 58(2), str. 141-157.

Hunt, M. (2000): Dějiny psychologie. Praha, Portál, str. 357-484 (Kap. Motivační a emoční  psychologové).

Poláčková Šolcová, I. Trnka, R. (2015): Příspěvek k teorii afektivních procesů. Československá psychologie, 59, 4, 298-314, str. 15.

Slaměník, I. (2011): Emoce a interpersonální vztahy. Praha, Grada Publishing as., Kapitoly 2, 5, 8.

 

10. téma (P):

ČLOVĚK V KONTEXTECH EVOLUČNÍCH PŘÍSTUPŮ

(Evoluční přístupy v psychologii)


Barrett, L. Dunbar, R. Lyccett, J.(2007): Evoluční psychologie člověka, Praha, Portál, str. 27-81 (Kap. Evoluční přístup k lidskému chování a Základy evoluční teorie).

Lindová, J., Stella, M. (2010): Společnost a společenskost z evolučního pohledu. In: Šubrt, J. a kol. Soudobá sociologie IV. Aktuální a každodenní. Praha, Karolinum.

 


11. téma (P):

ČLOVĚK A ZÁVISLOSTI


Kalina, K. a kol.: Drogy a drogové závislosti. Praha, Úřad vlády ČR, 2003, celá kniha dostupná na webové stránce: http://www.drogy-info.cz/publikace/navykove-latky/monografie/drogy-a-drogove-zavislosti-kalina-a-kol

- požadované kapitoly: 

    Kalina, K.: Modely závislosti a přístupy v pomoci uživatelům drog. In Kalina, K. a kol.: Drogy a drogové závislosti 1. Úřad vlády ČR, 2003, str. 78-82.

    Hajný, M.: Vývojové aspekty vzniku a rozvoje závislosti. In Kalina, K. a kol.: Drogy a drogové závislosti 1. Úřad vlády ČR, 2003, str. 135-139.

    Hajný, M.: Rodinné faktory vzniku, rozvoje a udržování závislosti. In Kalina, K. a kol.: Drogy a drogové závislosti 1. Úřad vlády ČR, 2003, str. 140-143.

    Dobiášová, D., & Broža, J.: Motivační trénink. In Kalina, K. a kol.: Drogy a drogové závislosti 1. Úřad vlády ČR, 2003, str. 283- 287.

    Kalina, K.: Faktory významné pro účinnost léčby a změnu klienta. In Kalina, K. a kol.: Drogy a drogové závislosti 2. Úřad vlády ČR, 2003, str. 97-100.

    Frouzová, M.: Gambleři a gambling. In Kalina, K. a kol.: Drogy a drogové závislosti 2. Úřad vlády ČR, 2003, str. 267-271.

Miovský, M. (Eds.) (2010): Primární prevence rizikového chování ve školství. SCAN, str. 39-52. 

Nešpor, K. (2000): Návykové chování a závislost. Praha, Portál, str. 14-25, 33-46, 54-58.12. téma (P):

ČLOVĚK V KONTEXTECH KULTURY

 

Kassin, P. (2007): Psychologie. Computer press, str. 504-517.

Khan, S., Benda, T., Stagnaro, M. (2012): Stereotyping From the Perspective of Perceivers and Targets. Online readings in Psychology and culture. 

    - originál

    - český překlad

Lurija, A. (1976): O historickém vývoji poznávacích procesů. Praha, Academia, str. 9-35 (kap. 1) a str. 133-149 (kap. 5), str. 177-180 (Závěr).

Suh, E. M., & Oishi, S. (2002). Subjective Well-Being Across Cultures. Online Readings in Psychology and Culture, Psychology and Culture, 10(1). http://dx.doi.org/10.9707/2307-0919.1076 ISBN 978-0-9845627-0-1

Tajfel, H. Sociálna psychologia menšín. Bratislava, Polygrafia SAV.


 


13. téma (P):

GRAMOTNOST V PSYCHOLOGICKÉ A KOGNITIVNÍ PERSPEKTIVĚ

 

Eysenk, W., Keane, M.T. (2000): Kognitivní psychologie. Praha, Taylor and Francis, Kap.  Základní procesy při čtení, str.388-393.

Kučera, M., Viktorová, I. (1998): Psychogenetická teorie Emilie Ferreirové. In Čtení/Psaní v první třídě. Praha, Pedagogická fakulta UK v Praze.

Kucharská, A. (2014):  Gramotnost  a Počáteční čtenářská gramotnost a pregramotnost. In Riziko Dyslexie. Praha, Pedagogická Fakulta UKv Praze, str. 15-44.

Seidlová Málková, G. (2014): Gramotnost. In Vývoj jazykových schopností v předškolním věku. Praha, Grada, str. 131-144.

Seidlová Málková, G., Kucharská , A. (2015): Porozumění čtenému a jeho prekurzory. In Porozumění čtenému III. Praha, Pedagogická Fakulta UK v Praze, str. 129-140

 

 


Last modified: Tuesday, 4 February 2020, 11:01 AM