Weekly outline

 • 5. 10. Úvodní hodina zimního semestru - organizační záležitosti + kulatý stůl

  • Vážení kolegové,

   úvodní hodina předmětu Obsahy a formy české státnosti I proběhne formou panelové diskuse na téma Co je stát a státnost ve starších českých dějinách?, které se zúčastní většina vyučujících předmětu a do níž se, doufám zapojíte i vy. Pro tento účel jsme předem připravili sadu otázek do diskuse, které máte k dispozici na Moodlu tohoto kurzu (pro jistotu je posílám i v přiloženém souboru, pokud ještě nejste na Moodle přihlášeni). Budeme tedy rádi, když se nad těmito otázkami zamyslíte, případně když vás napadnou některé další. Pro inspiraci též přikládáme též článek o pojetí právního státu v antice a středověku (M. Šejvl), o vývojových paralelách středoevropského regionu (S. Holubec) a výběr z knihy Stát z tematické řady Velké dějiny zemí Koruny české (K. Adamová & kol.). Skeny textů najdete i v moodlu.
   Ve čtvrtek na viděnou se za všechny vyučující těší

   Jan Zdichynec


  • Michal Šejvl, Antické a středověké kořeny pojmu právního státu, in: Právník 12/2014, s. 1077-1100

  • Stanislav Holubec, Společné vývojové tendence středoevropského regionu jako předmět historické sociologie, in: Historická sociologie, 1-2/2012, s. 25-47

 • 12. 10. Česká státnost ve starším středověku (J. Izdný)

 • 19. 10. Koruna Království českého v lucemburské době. Geneze a vývoj (Lenka Bobková)

   • Územně politický stav Českého království kolem roku 1310.
   • Změny v teritoriální politice českého panovníka za vlády Jana Lucemburského (francouzské a porýnské vzory, lenní systém) a položení základů České koruny.
   • Koruna království českého jako teritoriálně-politická unie uvnitř Svaté říše římské. Česká koruna v představách Karla IV., geneze a smysl pojmu „koruna“, základní státoprávní ustanovení, územní rozsah.
   • Vnitřní uspřádání České koruny a její správa. Rozdíly mezi imediátními a lenními zeměmi.

    

   Rozbor pramene: Rozbor inkorporace Karla IV. pro české hornofalcké državy, vydané 5. dubna 1355 v Římě (s použitím překladu do češtiny z počátku 16. století)

    

   Literatura (výběr):

   Lenka BOBKOVÁ, 7. 4.1348. Ustavení Koruny království českého. Český stát Karla IV. (Dny, které tvořily české dějiny, sv. 12), Praha 2006

   Lenka BOBKOVÁ, Zlaté buly sicilské v ustanoveních Karla IV., in: Zlatá bula sicilská. Mezi mýtem a realitou, ed. Martin Wihoda a Josef Žemlička (Prameny české historie 1), Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2016, s. 98–126

   Lenka Bobková – Mlada Holá – Tomáš Velička – Marius Winzeler – Jan Zdichynec, Královská Horní Lužice. Panovnická reprezentace – mechanismy vlády – komunikace, (= Korunní země v dějinách českého státu VIII), Praha 2021 – 1. část knihy

   Václav DRŠKA, Karlova závěť a Česká koruna, in: Ve znamení zemí Koruny české, ed. Luděk Březina - Jana Konvičná - Jan Zdichynec, Praha 2016, s. 65–78.

   Ivan Hlaváček, Politische Integration der Böhmische Krone unter den Luxemburgern, in: Fragen der politischen Integration im Mitetlalterlichen Europa, hrsg. v. Werner Maleczek (Vorträge und Forschungen; 63), Ostfilern 2005, s. 325-374

   Kol., Slezsko v dějinách českého státu I, Praha 2012

   Vladimír Růžek, Česká znaková galérie na hradě Laufu u Norimberka z roku 1361. Příspěvek ke skladbě královského dvora Karla IV. Sborník archivních prací 38, 1988, s. 37–311.

  • latinský text

  • německý text

 • 26. 10. Krize České koruny v 15. století a její překonání (Lenka Bobková)

   • Krize České koruny v polovině 15. stol., důvody, stav, vliv změněných společensko-politický poměrů, stavovský zemský partikularismus.
   • Jiří z Poděbrad, návrat k představám Karla IV. Obnova České koruny (smlouvy sw saskými Wettiny 1459, znovuzískání Dolní Lužice, obnova práv nad zbytkem českých lén v Horní Falci) a zmar Jiřího úsilí.
   • Rozdělení České koruny mezi dva české krále, Vladislava II. a Matyáše Korvína.
   • Obnova České koruny součástí programu českých stavů (volební kapitulace, důraz na státoprávní listiny zajišťující její existenci). České stavy se cítí být ochránci České koruny ve smyslu bonum commune.

   Rozbor pramene:

   Předmluva k soupisu privilegií zvaném Registrum desíti truhlic

    

   Literatura (výběr):

   Lenka BOBKOVÁ a kol., Česká koruna na rozcestí. K dějinám Horní a Dolní Lužice a Dolního Slezska na přelomu středověku a raného novověku (1437–1526), Praha 2010

   Lenka BOBKOVÁ – Mlada HOLÁ – Tomáš VELIČKA – Marius WINZELER – Jan ZDICHYNEC, Královská Horní Lužice. Panovnická reprezentace – mechanismy vlády – komunikace, (= Korunní země v dějinách českého státu VIII), Praha 2021

   Lenka BOBKOVÁ – Martin ČAPSKÝ a kol., Spolu i vedle sebe. České stavy a stavy zemí České koruny na prahu raného novověku, Praha, Casablanca 2021

   Martin Čapský, Zrození země. Komunikující společenství pozdně středověkého Slezska, Praha 2013

   Martin ČAPSKÝ, Král obklopený kacíři. Slavnosti na počest Ladislava Pohrobka ve Svídnici a ve Vratislavi, in  Rituály, ceremonie a festivity ve střední Evropě 14. a 15. století (= Colloquia mediaevalia Pragensia 12), ed. Martin Nodl – František Šmahel,  Praha 2009, s. 65–76

   Mlada HOLÁ, Holdovací cesty českých panovníků do Vratislavi v pozdním středověku a raném novověku (14371617), Praha 2012

   Libor JAN – Dalibor JANIŠ, Ad iustitiam et bonum commune: Proměny zemského práva v českých zemích, Brno 2010

   Kol., Slezsko v dějinách českého státu II, Praha 2012

   Rudolf URBÁNEK, Dvě studie o době poděbradské, Brno 1929

   André THIEME – Uwe TRESP (Hrsg.), Eger 1459. Fürstentreffen zwischen Sachsen, Böhmen und ihren Nachbaren: Dynastische Politik, fürstliche Representation und kulturelle Verflechtung, Döβel 2011

  • prezentace k přednášce

 • 2. 11. Státy střední Evropy jako komparativní fenomén (Jakub Izdný)

 • 9. 11. Koruna Království českého v raném novověku I: Fungování celku, charakteristika jednotlivých zemí (Jan Zdichynec)

  Matyášova brána

  • V návaznosti na předchozí přednášky prof. Bobkové si kladu otázku, co se stalo s Korunou českou po smrti Ludvíka Jagellonského – tenze mezi panovnickým centralismem (a náběhy k absolutismu) a stavovským partikularismem (osobnost Ferdinanda I.)

   ● Pojmy: konglomerátní stát a historický region

   ● Koruna česká ve Svaté říši římské? (Habsburkové vládnou v Lužicích a Slezsku jako čeští králové!)

   ● Fungování Koruny v raném novověku – sněmy a zemské úřady v komparativní perspektivě

   ● Charakteristika jednotlivých korunních zemí s výjimkou Čech po stránce státoprávní

   ● Četba pramenů

  • Další četba:

   přehledový článek: L. Bobková - J. Zdichynec k vedlejším zemím (Lužicím a Slezsku)

   přehledový článek: L. Bobková,  Česká koruna na rozcestí

   přehledový článek: Z. Hledíková, výňatek z Dějin správy

   Paasi, o historickém regionu

 • 16. 11. Koruna Království českého v raném novověku II: Ztráty, vývoj k centralizaci (Jan Zdichynec)

  Pečeť českého krále na tradičním recesu

 • 23. 11. Počátky stavovské společnosti (Blanka Zilynská)

 • 30. 11. Panovnická versus stavovská moc v raném novověku I. (1526-1620) (Jaroslava Hausenblasová)

   • panovník jako veřejná/politická instituce
   • proměny habsburské monarchie jako funkčního modelu státu
   • prameny pro poznání postavení panovníka
   • jednotlivé mezníky ve vývoji poměru panovnické a stavovské moci
   • čtení pramenů a jejich výklad

   • Jiří Hrbek, Panovnická moc v raném novověku, in: M. Koldinská – Ivo Cerman (eds.), Základní problémy studia raného novověku, Praha 2013, s. 119–144.
   • Zdeněk Vybíral, Politická komunikace aristokratické společnosti českých zemí na počátku novověku, České Budějovice 2005, kap. II.1.2. Jednání o korunovační kapitulace, s. 68–97.
   • Jaroslav Pánek: Český a moravský zemský sněm v politickém systému České koruny doby předbělohorské (1526–1620), in: Sejm czeski od czasów najdawniejszych do 1913 roku / Český sněm od svého počátku do roku 1913, Opole 2000, s. 31–43.
   • Josef Válka: Konflikt české zemské obce s králem 1546–1547. Ferdinand a počátky absolutismu II., in: Časopis Matice moravské 125, 2006, s. 33–51.
   • Josef Válka: Trest a obnova pořádku. Normalizace. Ferdinand a počátky absolutismu III., in: Časopis Matice moravské 125, 2006, s. 343–365.
   • Jaroslav Pánek: Majestát z roku 1609 jako téma novodobé české historiografie, in: Český časopis historický 108, 2010, č. 2, s. 220–243.
   • Karel Malý, Změny státního zřízení v českém stavovském povstání, in: Folia historica bohemica 8, 1985, s. 63–83.

   Seznam literatury k tématu:
   http://ucd.ff.cuni.cz/studium/studijni-materialy/zakladni-problemy-raneho-novoveku/panovnicka-moc-v-ranem-novoveku-jiri-hrbek/

   • První volební reverz Ferdinanda I., 13.12.1526
   • Druhý volební reverz Ferdinanda I., 2.9.1545
   • Sněmovní usnesení, tzv. Přátelské snešení, 18.-21.3.1547
   • Konfederace stavů zemí Koruny české, 1619
 • 7. 12. Panovnická versus stavovská moc v raném novověku II. (1620-1792) (Jiří Hrbek)

 • 14. 12. Daňový systém českého státu a jeho prameny (Jaroslava Hausenblasová)

   • typy pramenů
   • typy daní v českých zemích od středověku do konce 18. století
   • daňová politika panovníka a konflikt zájmů s českými stavy v období předbělohorském
   • daně jako nástroj stavovské politiky za českého povstání (1618-1620)
   • berní absolutisms a jeho vliv na berní soustavu
   • soupisy půdy / katastry jako prostředek legalizace vzrůstajících finančních nároků panovníka a ukazatel poměru sil v mocenském boji mezi panovníkem a stavy

   Monografie:
   Anton Gindely: Geschichte der böhmischen Finanzen 1526–1618, Wien 1868
   Josef Pekař: České katastry 1654–1789, Praha 1915
   Otto Placht: České daně 1517–1652, Praha 1924
   Kamil Krofta: Začátky české berně, Praha 1931
   Tomáš Sterneck: Město, válka a daně. Brno v moravském berním systému za dlouhé války s Vysokou Portou (1593–1606), Praha 2006
   David Falada a kol.: Dějiny daní a poplatků, Praha 2009

   Studie - výběr:
   Miloslav Volf: Nástin správy české berně v době předbělohorské, in: Sněmy české... XI, sv. 2, sešit 1, 1605–1607, Praha 1941
   J. Hausenblasová: Berní reforma Josefa II. v Čechách, in: Hospodářské dějiny 11 (1983), s. 139–162
   Jindřich Toman: Počet berních domů a komínů – možnost k zjištění velikosti města před Bílou horou (Litoměřice 1609), in: Folia Historica Bohemica  10, (1986) s. 317–331
   Úvodní texty k edicím Berní ruly a Tereziánského katastru

   • Jaroslav Pánek: Český a moravský zemský sněm v politickém systému České koruny doby předbělohorské (1526-1620), in: Marian J. Ptak (ed.), Sejm czeski od czasów najdawniejszych do 1913 roku / Český sněm od svého počátku do roku 1913, Opole 2000, s. 31-43.
   • Petr Maťa: Český zemský sněm v pobělohorské době (1620-1740). Relikt stavovského státu nebo nástroj absolutistické vlády?, in: Marian J. Ptak (ed.), Sejm czeski od czasów najdawniejszych do 1913 roku / Český sněm od svého počátku do roku 1913, Opole 2000, s. 49-67.
 • 21. 12. Válka, armáda a stát ve středověku (Jakub Izdný)

 • LETNÍ SEMESTR 2023-2024

 • 29. 2. 2024 Válka, armáda a stát v raném novověku (Klára Andresová))

  • - zemská hotovost versus profesionální žoldnéřská armáda

   - třicetiletá válka jako modernizační faktor evropského válečnictví

   - formování prvních stálých armád

   - války tereziánské a josefínské éry jako globální modernizační faktor

   - armáda jako instituce absolutistické éry a atribut novověkého státu

   - armáda a osvícenské reformy

   - armádní infrastruktura (kasárny, pevnosti, posádková města, invalidovny atd.)

   Literatura:

   literatura ke středověku bude doplněna

   - Michael Roberts, The Military Revolution 1560–1660, in: Clifford J. Rogers (ed.), The Military Revolution Debate. Readings on Military Transformation of Early Modern Europe, Colorado 1995, s. 13–35

   - Olivier Chaline, Bílá hora, Praha 2013

   - Christopher Duffy, The Army of Maria Theresa. The Armed Forces of Imperial Austria 1740–1780, New York 1977

   - Pavel Bělina, Raně novověké vojenství, in: Marie Š. Koldinská – Ivo Cerman a kol., Základní problémy studia raného novověku, Praha 2013, s. 469–497

   Petr KLUČINA, Třicetiletá válka 1618–1648: Obraz doby (2000, 2023) 

   Petr KLUČINA, Zbroj a zbraně. Evropa 6.–17. století, Praha 2004

   Peter WILSON, Europe’s Tragedy: A History of the Thirty Years War (2009)

   Peter WILSON, Iron and Blood: A Military History of the German-Speaking Peoples since 1500 (2023)

   Vladimír KUPKA a kol., Pevnosti a opevnění v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (2001)

   Petr WOHLMUTH, Bastionové pevnosti a vojenská revoluce (2015)

   Vítězslav PRCHAL, Společenstvo hrdinů: Válka a reprezentační strategie českomoravské aristokracie 1550-1750 (2015)

   Marie KOLDINSKÁ – Ivan ŠEDIVÝ, Válka a armáda v českých dějinách: Sociohistorické črty (2008)

   Radek FUKALA, Třicetiletá válka 1618–1648 (2018), dva díly

   Clifford J. ROGERS, The Military Revolution Debate: Readings on the military transformation of early modern Europe (1995)

 • 7. 3. Otázka etnika a „národa“ ve středověku (J. Izdný)

  • Současné diskuse o národu (zejména jeho středověkém základu) v populární sféře
   Národní debata 19. a počátku 20. století
   Modernistické koncepce „vzniku“ národa
   Kritická recepce a srovnání hraničních přístupů k existenci národa
   Národ v pramenech
   Základní pojmy spojované se slovem „národ“ ve středověkém kontextu
   Problematika osobní identity
   Zrod a pojmenování národa ve středověkých pramenech
   Etymologie národních celků v raném středověku
   Identitní význam křesťanství a svatých
   Kosmova kronika – nacionalistický pramen?
   Dalimilova kronika – nacionalistický pramen?
   (v obou případech čtení ukázek)

 • 14. 3. Otázka etnika a „národa“ v pozdním středověku (J. Svátek)

  • - Dosavadní bádání a teorie: Gellner, Anderson, Hobsbawn; projekt NATIONES, Graus, Uhlíř, Šmahel – četba a zhodnocení některých textů (články Z. Uhlíře, J. Pečírkové)

   - pojmy natio, jazyk, lingua, linguagium

   - v otázka pramenů návaznost na předchozí přednášku Jakuba Izdného

   - Dalimilův "protonacionalismus" (Uhlíř)

   - český "národ" v pramenech 14. a 15. století – rozbor ukázek: zakládací listina roudnické kanonie, traktát Jana z Holešova, Jeronýmova řeč 1409, Pavel Žídek o používání češtiny (Spravovna)…

   - metoda zkoumání etnicity – př. předhusitské Prahy (J. Mezník)

   - vytváření národní komunity zvnějšku – husitské období, zahraniční prameny

    

   literatura:

   GRAUS, František, Die Bildung eines Nationalbewusstseins im mittelalterlichen Böhmen, Historica 13, 1966

   MEZNÍK, Jaroslav, Národnostní složení předhusitské Prahy, Sborník historický 17/1970,  s. 5-30

   PEČÍRKOVÁ, Jaroslava, Staročeská synonyma jazyk a národ, LF 92, 1969, s. 126-130

   SEIBT, Ferdinand, Hussitica: Zur Struktur einer Revolution, Köln – Graz 1965

   ŠMAHEL, František, Idea národa v husitských Čechách, Praha 2000

   UHLÍŘ, Zdeněk, Národnostní proměny 13. století a český nacionalismus, FHB 12, 1988, s. 143-166

 • 21. 3. Otázka etnika a „národa“ v raném novověku (E. Maur)

  • - identita v raném novověku

   - obraz sebe, obraz druhého, autostereotypy a heterostereotypy

   - multietnický charakter rudolfínské Prahy

   - tzv. jazykový zákon z roku 1615

   - česko-německý antagonismus před Bílou horou (zdroje, příčiny, kontext)

   - Komenského pojetí pojmu národ (Jan Amos Komenský versus Jean Bossuet)

    - etnické a jazykové minority v raně novověkých českých zemích

   Literatura:

   - Peter Burke, Jazyky a společenství v raně novověké Evropě, Praha 2011

   - Josef Klik, Národnostní poměry v Čechách od válek husitských do bitvy bělohorské, Praha 1922

   - František Kutnar, Komenského pojetí národa a jeho poměr k současným a pozdějším výměrům, Zápisky Katedry československých dějin a archivního studia II, 1957, s. 63–70

   - Jaroslav Mezník, Dějiny národu českého v Moravě. Nárys vývoje národního vědomí na Moravě do poloviny 19. století, Český časopis historický 88, 1990, s. 34–62

   - Alois Míka, Národnostní poměry v českých zemích před třicetiletou válkou, Československý časopis historický 20, 1972, s. 207–233

   - Josef Petráň, Lid a národ v pobělohorském labyrintu, in: František Graus (ed.), Naše živá i mrtvá minulost. Osm esejí o českých dějinách, Praha 1968, s. 72–106

 • 18. 4. Středověké právní kodifikace v českých zemích (Blanka Zilynská)

  • definice

   formy středověkého práva

   cesta ke kodifikaci – právní knihy

   starší pokusy o kodifikaci

   realizace kodifikací:

   - horní právo (Ius regale montanorum)

   - zemské právo (Zlatá bula pro Říši; Breslauer Landrecht, Vladislavské zřízení zemské, Zřízení Markrabství moravského)

   - církevní právo

   - městské právo

 • 25. 4. Právní kodifikace v raném novověku (Jan Zdichynec)

  • V návaznosti na předchozí přednášky dr. Zilynské bude představena pestrost právních kodifikací raného novověku – a to zejména na rovině zemské, ale částečně i městské a církevní.

   ● Pojmy: zemské zřízení nebo ústava?

   ● motivace zemských zřízení: bonum commune

   ● historiografické koncepty (právní dějiny, sociální disciplinace)

   ● zvykové právo či právo římské?

   ● Vladislavské zřízení zemské versus Confoederatio Bohemica versus Obnovené zřízení zemské

   ● srovnání zemských zřízení v zemích Koruny české

   ● srovnání zemských zřízení ve střední Evropě (důraz na Bavorsko, Sasko, Polsko-litevskou unii a Uhry)

  • M. Stojan, Srovnání zřízení z roku 1500 a 1549

   Obecnější texty v angličtině - Z. Vybíral a T. Knoz.

   J. Pánek, text o zemských zřízeních

   K. Malý - J. Pánek, sborník k VZZ

 • 2. 5. Vztah státu a církve ve středověku (B. Zilynská)

  • Vývoj vztahů církevní a světské moci ve středověku

   Peripetie obecného vývoje

   Deset kapitol z českého vývoje:

   I. Křesťanství jako nástroj etablování vládců raně středověkých států (do ½ 10. st.)

   II. Pražské biskupství a sv. Vojtěch (10./11. st.)

   III. První konflikt knížete a biskupa: na bázi dynastického sporu (2. ½ 11. stol.)

   IV. Pražský biskup říšským knížetem? (od 40. let 12. stol.)

   V. Laterán IV a české prostředí (1. ½ 13. stol.)

   VI. Tobiáš z Bechyně a Jan IV. z Dražic: státotvorní biskupové (13./14. st.)

   VII. Církevní politika Karla IV. (40.-70.l.14.st.)

   VIII. Václav IV. – schizma a viklefisté (14./15.st.)

   IX. Husitství

   X. Stát a církev v zemi dvojí konfese

 • 9. 5. Vývoj vztahů církevní a světské moci v raném novověku (J. Zdichynec)

  3844520573.jpg

  • Pokus pojednat problematiku v návaznosti na výklad dr. Zilynské. Snaha ukázat rozmanité roviny vztahů světské a církevní moci u vědomí toho, že předmoderní společnost je vnímána jako církev, respektive církve.

   ● institucionální a individuální rovina (panovník vs. církev)

   ● metody: konfesionalizace; pohled na reformy a reformace v dlouhém trvání

   Možná témata (nutně jen ve velmi stručném nástřelu)

   ○ tridentský koncil jako obecnější rámec pro vztah státu a církve

   ○ panovník a diecéze

   ○ preláti na sněmu

   ○ panovník a jeho zásahy do náboženského uspořádání českých zemí

   ○ vývoj v době „osvícenského absolutismu“

   ○ panovník a kláštery

   ○ zemští svatí

   ○ univerzita

   ○ cenzura

 • 16. 5. Odraz státoprávních poměrů v kultuře (J. Zdichynec)

  1280px-Bohemia1590_1609.jpg

  • Na hodině probereme:

   literaturu k problematice počínaje raně novověkými státovědci (Althusius ap. - ve stručném přehledu)

   země Koruny české jako kulturní prostor

   Koruna ve veřejném prostoru + rezidence

   kartografická zobrazení korunních zemí

   pojetí korunních zemí v historiografii

   kulturní poměry vedlejších zemí Koruny české

  • Whose love of whose country?

   Doporučuji texty L. Storchové a P. Mati, případně další.

   Případně: European experience - společná učebnice zamýšlená pro bakalářské studium na evropských univerzitách (článek S. Kleij, J. Zdichynec na s. 921 a dále)

   Společný text L. Bobková, P. Hrachovec, J. Zdichynec o městském kronikářství v Horní Lužici jako výrazu regionální identity.