Weekly outline

 • ÚVOD KE KURZU

  cílem tohoto předmětu je získat základní informace o nejvýznamnějších psychologických teoriích osobnosti, které hrají od minulého století až do současnosti v evropské psychologii významnou roli. Tyto teorie zásadně ovlivnily i další vědní obory, zejména oblast pedagogiky, poradenství, sociální práce a psychoterapie. Jejich znalost patří k základnímu společenskovědnímu přehledu. Jde však také o učební látku, která se vyučuje v rámci předmětu „Základy společenských věd“. V tomto předmětu se budeme zabývat těmito teoriemi:

  • Psychoanalytická teorie S. Freuda (též obranné mechanismy A. Freudové a pojetí psychotraumatu u S. Ferencziho) 
  • Hlubinně psychologická teorie C. G, Junga
  • Individuální teorie Alfréda Adlera
  • Vývojová teorie E. Eriksona
  • Psychosociální teorie E. Fromma
  • Humanistický přístup C. Rogerse a A. Maslowa
  • Logoterapie E. Frankla
  • Psychometrický přístup k osobnosti H. Eysencka a R. Cattella
  • Sociálně kognitivní přístup A. Bandury.

  Na těchto MOODLE stránkách nejdete materiály, které doplní potřebné informace vedle základní požadované literatury. Základní literaturou je monografie V. Drapely: Přehled teorií osobnosti (Praha, Portál), v níž najdete k většině výše uvedených koncepcí osobnosti potřebné informace. Tato stránka v MOODLE je bude postupně doplňovat nebo rozšiřovat. 

  Materiál, který zde najdete, se bude týkat: obecného úvodu k teoriím osobnosti, teorie A. Freudové, S. Ferencziho, H. Eysencka, R. Cattella a A. Bandury. Budu jej postupně vytvářet, zveřejňovat zde a zároveň vám jej budu průběžně zasílat mailem, spolu s veškerými dalšími informacemi, které se tohoto předmětu týkají.

  Výše uvedená základní literatura je dostupná v knihkupectvích a v knihovnách. V digitalizované podobě též na počítačích v Národní knihovně a také na internetu. V případě vašeho zájmu najdete další rozšiřující informace v doporučené literatuře v sylabu v SIS.

  K průběhu výuky předmětu Základní teorie osobnosti

  Tento předmět je koncipovaný v podobě přednášek. Vzhledem k tomu, že jde o předmět nepovinný, který rozšiřuje vaše již existující znalosti, nepovažuji za nezbytné realizovat s vámi každý týden online výuku. Jako optimální variantu volím kombinovanou formu výuky. V ní bude vaše samostudium doplňováno v případě jakýchkoli vašich složitějších dotazů a nejasností, které nelze vyřešit ve stručnosti mailem, konzultacemi prostřednictvím ZOOM na adrese:

  ID: 217 601 7897

  Heslo/Passcode: 5z3NV4

  V prvních dvou týdnech výuky, tedy v úterý v 6.9. a 13.9. v 10.15-11.45 hod. vám budu na ZOOM  k dispozici v čase naší výuky. V dalších týdnech vám budu k dispozici po předchozí dohodě (mailem) v případě vaší potřeby. Počítejte prosím aspoň s 5denní časovou rezervou.

  Ukončení předmětu

  Předmět bude ukončený písemným testem. Jeho forma a způsob provedení bude vycházet z epidemiologické situace. Předpokládám, že nejpozději před Vánoci vám budu moci napsat podrobnosti. Test se bude zaměřovat pouze na teorie uvedené výše (není na něj nutné studovat celou knihu).

  Přeji vám hodně úspěchů v tomto semestru a těším se v případě potřeby „na slyšenou“ s vámi,

  Srdečně vás zdraví

  Pavlína Janošová  

  • KRÁTKÝ EXKURZ DO DĚJIN PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI - PŘIPOMENUTÍ Z ÚVODU DO PSYCHOLOGIE

   V textu v PDF (níže) najdete základní informace týkající se dějin psychologie osobnosti. Jde o vývojové schéma, které vám může pomoci zarámovat jednotlivé teorie osobnosti. Uveden je také jejich popis a základní informace. Jde o opakování z Úvodu do psychologie. Pokud si obsah dobře pamatujete, klidně tuto část přeskočte.  

  • OSOBNOST - DEFINICE A ZÁKLADNÍ PŘÍSTUPY K JEJÍMU ZKOUMÁNÍ

   Níže najdete základní informace o pojmu osobnosti, o psychologii osobnosti jakožto vědním oboru a o současných základních přístupech k jejímu zkoumání. Na zápočtový test bude zapotřebí znát: (1) prvky, které definují osobnost; (2) čím je specifická psychologie osobnosti a v čem se liší od obecné psychologie a (3) čtyři hlavní současné přístupy k poznávání osobnosti a jejich specifika

  • EGO PSYCHOLOGIE ANNY FREUDOVÉ

   V následujícím textu se dozvíte o specifikách psychoanalýzy u dětí. Uvedené informace se povětšinou dodnes uplatňují v různých psychoterapeuticky zaměřených přístupech při práci s dětmi. Zaměřte se především na přínos A. Freudové do psychoanalytické práce s dětmi (specifika této práce) a na význam vztahu mezi dítětem a matkou. Dále byste měli znát tři základní typy obran. Měli byste také vyjmenovat a vysvětlit podstavu alespoň některých z nich. Měli byste také porozumět podstatě přenosu a protipřenosu.

  • PSYCHOANALYTICKÝ PŘÍSTUP SÁNDORA FERENCZIHO

   V textu se prosím zaměřte na rozdíly mezi Ferencziho a Freudovým pojetím teorie svedení. Dále se věnujte rozdílům v přístupu Freuda a Feerencziho k psychoanalytické práci a v přístupu analytika k analyzandovi.   

  • KOLEKTIVNÍ NEVĚDOMÍ U C. G. JUNGA

   V prezentaci je vysvětlena koncepce kolektivního nevědomí u C. G. Junga. Naznačen je zde proces individuace a základní archetypy, s nimiž se během něj lidé konfrontují. Informace pouze doplňují poznatky z kapitoly o Jungovi v Drapelově knížce. Tu je zapotřebí si přečíst. V prezentaci se prosím zaměřte na vznik a podstatu kolektivního nevědomí, na porozumění, co jsou to archetypy, a na archetypy „persona a stín“ a „Bytostné Já“. (Měli byste také umět stručně vysvětlit, co je podle Junga podstatou osobnostního obratu, který je spouštěčem individuačního procesu.) 

  • This week