Topic outline

 • General

 • Topic 1

  Úvod: povaha kvalitativního výzkumu + hist. kontext

 • Topic 2

  Proces kvalitativního výzkumu a jeho plánování: Od teorie k empirii? Tvorba výzkumného problému. 

 • Topic 3

  Strategie a techniky konstrukce vzorku, tvorby a analýzy dat.  

 • Topic 4

 • Topic 5

  Reflexe aktérů: polostrukturovaný rozhovor, rámcová analýza, segmentace a kódování

 • Topic 6

 • Topic 7

  Narativní přístupy, biografický výzkum

 • Topic 8

  Etnografický výzkum

 • Topic 11

  Konverzační a diskurzivní analýza

 • Topic 12

  Práce s daty jiné než písemné povahy 

 • Topic 13

  Případová studie

 • Topic 14

  Highlighted

  Atestace

  (předpokladem atestace je 70% účast na hodinách)

  1. Zvolte si jednu oblast zájmu, tj. jedno téma (ideálně takové, které zvažujete pro diplomovou práci, tj. takové, o němž již něco víte, něco jste k němu načetli načetli atp.). Rámcově je teoreticky ukotvěte. 

  2. Formulujte relevantní výzkumný problém na dané téma ke každému metodologickému přístupu, který je předmětem výuky: (1) polostrukturovaný rozhovor, (2) etnografie, (3) narativy, (4) analýzy konverzace a diskurzu, (5) práce s nepsanými prameny, (6) případová studie. 

  3. Ke každému výzkumnému problému načrtněte projekt výzkumu, tj.  navrhněte výzkumné otázky, techniky tvorby dat, výběr vzorku a způsob analýzy dat.

  Tzn. odevzdáte 6 výzkumných projektů k jednomu tématu. Každý projekt výzkumu stačí zpracovat heslovitě, tj. v rozsahu min. 1/2 a max. 2 normostrany. Svá metodologická rozhodnutí zdůvodněte. Za samozřejmost považuji formální stránku práce včetně bibliografie.

 • Topic 19

 • Topic 20

 • Topic 21

 • Topic 22

 • Topic 23

 • Topic 24

 • Topic 25

 • Topic 26

 • Topic 27

 • Topic 28

 • Topic 29

 • Topic 30

 • Topic 31

 • Topic 32

 • Topic 33

 • Topic 34

 • Topic 35