Weekly outline

 • Jednosemestrální kurz, navazující na předmět Teorie překladu I, je zaměřen na hlubší poznání dějin ruské teorie překladu. Cílem kurzu je seznámit studenty s výraznými tendencemi ruského překladatelského myšlení. Přehledový, srovnávací a kritický výklad zahrnuje několik tematických oblastí:

  1. Vývoj ruského myšlení o překladu (FJODOROV, BAER-OLSHANSKAYA)
  2. Zrození klasické ruské literatury z překladu (HORATIUS, LOMONOSOV, DĚRŽAVIN, PUŠKIN)
  3. Ruský Shakespeare (LOZINSKIJ vs. PASTERNAK)
  4. Nabokovův anglický překlad Evžena Oněgina (NABOKOV, ČUKOVSKIJ)
  5. Imperiální i básnicky velejemné prožívání ruského jazyka (LOMONOSOV, GOGOL, CVETAJEVOVÁ, NABOKOV, MARŠAK) 
  6. Umění překladu v dějinách ruského sebepoznávání (FIGES, DOSTOJEVSKIJ, ŠALAMOV, ŠVARCOVÁ)

  Podmínky pro absolvování kurzu: Min. 75% účast na výuce a pravidelná četba zadaných textů.

 • 12. října: Vývoj ruského myšlení o překladu (FJODOROV)

 • 26. října: Vývoj ruského myšlení o překladu (BAER-OLSHANSKAYA)

  • 1. Jaký fenomén ve vztahu západní translatologie k Východu komentoval James Holmes v roce 1977 v souvislosti s ruskou teorií překladu?

   2. Jaký klíčový fenomén ovlivňující výběr cizích děl určených k překladu (i jejich podobu v ruštině) nejzřetelněji vystupuje z přehledu vývoje překladatelského myšlení v Rusku a SSSR, který sepsali Baer a Olshanskaya?

   3. Jaký jazykový dopad měla na přelomu 17. a 18. století politika nuceného obratu Ruska k Západu, který prosazoval car Petr I.?

   4. Který německý autor stál ve středu pozornosti členů spolku Дружеское литературное общество?

   5. Kteří ruští spisovatelé využívali umělecký překlad pro vyjádření politických a občanských postojů po porážce Napoleona?

   6. Jak se rusky nazývá koncept literární tvorby příznačný pro ruský romantismus a neoddělitelně propojující spisovatelův život s jeho dílem?

   7. Kteří cizí autoři sloužili v období romantismu jako opora proti politickému útlaku, a byli proto v Rusku hojně překládáni?

   8. Jaký překladatelský fenomén 20. století navázal na ruskou tradici překladů z doby romantismu sloužících jako opora proti domácímu politickému útlaku?

   9. Kdy vznikl první ruský překlad celého textu Bible?

   10. Kteří cizí autoři se v Rusku 19. století objevili díky překladům dřív než ve své vlasti a proč tomu tak bylo?

   11. Kteří ruští literáti v 19. století ovlivnili to, jak byla ruská literatura překládána do evropských jazyků?

   12. Čím byl literární překlad z hlediska sovětské ideologie?

 • 9. listopadu: Zrození klasické ruské literatury z překladu

 • 23. listopadu: Ruský Shakespeare (LOZINSKIJ vs. PASTERNAK)

  • Přečtěte si vybranou kapitolu z připravované knihy "Rusko v zrcadle překladu" věnovanou zejména Pasternakovu "angažovanému" překladu Shakespearova Hamleta.

 • 7. prosince: Nabokovův anglický překlad Evžena Oněgina

  • Přečtěte si báseň, v níž Nabokov reflektuje své překládání Puškinova "Evžena Oněgina".

  • Přečtěte si Nabokovovu předmluvu k jeho anglickému překladu "Evžena Oněgina".

  • Přečtěte si vybranou ukázku z Nabokovova monumentálního komentáře k "Evženu Oněginovi", která se vztahuje ke 4. sloce 8. kapitoly Puškinova románu. Uvedenou sloku Nabokov reflektuje v básni věnované překládání "Evžena Oněgina".

   Ve 4. sloce 8. kapitoly svého "Evžena Oněgina" Puškin reflektuje to, jak uposlechl hlas "múzy" a stal se básníkem. První verš "но я отстал от их союза" odkazuje k bujným pitkám s přáteli, z jejichž společnosti se v jistou chvíli vymanil. Doslova prchnul do daleka ("и вдаль бежал"), tj. šel svou vlastní cestou, na které ho jeho "múza" nepřestávala provázet.

   Uvedenou sloku můžete, umíte-li dobře anglicky, porovnat přímo s Nabokovovým překladem (z roku 1964) a pro lepší porozumění také s českým překladem Josefa Hory (z roku 1937):


   Но я отстал от их союза                      But I dropped out of their alliance - Hlas osudu však padl na mě, 

   И вдаль бежал... она за мной.              and fled afar... she followed me. v dál běžel jsem... Šla, kam jsem šel.
   Как часто ласковая Муза                      How often the caressive Muse                    Jak často vděčil jsem své dámě,
   Мне услаждала путь немой                  for me would sweeten the mute way když zpěvem jejím zlaskavěl
   Волшебством тайного рассказа!          with the bewitchment of a secret tale! mi tajemně spěch v tichu, mrazu.
   Как часто, по скалам Кавказа,              How often on Caucasia´s crags,  Jak často v sedle po Kavkazu
   Она Ленорой, при луне,                        Lenorelike, by the moon, mě provázela po skalách
   Со мной скакала на коне!                    with me she´d gallop on a steed! jak Lenora v měsíčních tmách!
   Как часто по брегам Тавриды              How often on the shores of Tauris Jak často po tauridském břehu
   Она меня во мгле ночной she in the murk of night mě vedla za ruku, když v mhách
   Водила слушать шум морской led me to listen the sound of the sea, se šepot Nereidy táh,
   Немолчный шопот Нереиды, Nereid´s unceasing murmur, sbor mocných vln ve stálém běhu,
   Глубокой, вечный хор валов, the deep eternal chorus of the billows, jenž z hloubky věčným hymnem pěl:
   Хвалебный гимн отцу миров. the praiseful hymn to the sire of the worlds. Buď chválen světů stvořitel!
  • Přečtěte si buď ruský originál, nebo český překlad stati Korněje Čukovského věnované anglickým překladům "Evžena Oněgina". V originále stať poprvé vyšla v roce 1988. Český překlad je součástí připravované publikace "Rusko v zrcadle překladu".

 • 21. prosince: Imperiální i básnicky velejemné prožívání ruského jazyka (LOMONOSOV, GOGOL, CVETAJEVOVÁ, NABOKOV, MARŠAK)

  • Přečtěte si analýzu Natalii Georgijevny Braginové o kulturních konotacích pojmu РУССКИЙ ЯЗЫК (od s. 345 dole). Pojednání vyšlo v knize ПАМЯТЬ В ЯЗЫКЕ И КУЛЬТУРЕ (z roku 2007).

  • Přečtěte si předznamenání Michaila Vasiljeviče Lomonosova (1711-1765) k jeho "Gramatice ruské", vydané v roce 1757 (s vročením 1755), která představuje vůbec první rusky psaný výklad ruského pravopisu. Zamyslete se zejména nad tím, jak Lomonosov charakterizuje ruský jazyk.

  • Přečtěte si úryvek z Gogolovy slavné stati a soustřeďte se přitom na jeho charakteristiku ruského jazyka ve vztahu k ruskému národu. Čím jsou podle Gogola pro národ jeho básníci? A jaká charakteristika ruštiny vychází z Gogolovy bilance ruské poezie?

  • Přečtěte si dopis ruské básnířky Mariny Cvetajevové (1892-1941) německy píšícímu básníkovi Raineru Mariovi Rilkemu (1875-1926). Podle jakého kritéria Cvetajevová hodnotí němčinu ve srovnání s francouzštinou a ruštinou? Na jaké rozdíly mezi těmito třemi jazyky upozorňuje? A jak vnímá samotné psaní poezie a její překládání? 

  • Přečtěte si český překlad Nabokovovy anglojazyčné studie z roku 1941 a rovněž následující Puškinovy verše, na nichž autor ilustruje své překladatelské postoje a současně velejemné prožívání ruského jazyka:


   К***.

   Я помню чудное мгновенье: 

   Передо мной явилась ты,
   Как мимолетное виденье,
   Как гений чистой красоты.

   В томленьях грусти безнадежной,
   В тревогах шумной суеты,
   Звучал мне долго голос нежный,
   И снились милые черты.

   Шли годы. Бурь порыв мятежный
   Рассеял прежние мечты,
   И я забыл твой голос нежный,
   Твои небесные черты.

   В глуши, во мраке заточенья
   Тянулись тихо дни мои
   Без божества, без вдохновенья,
   Без слез, без жизни, без любви.

   Душе настало пробужденье:
   И вот опять явилась ты,
   Как мимолетное виденье,
   Как гений чистой красоты.

   И сердце бьется в упоенье,
   И для него воскресли вновь
   И божество и вдохновенье,
   И жизнь, и слезы, и любовь.

  • Přečtěte si zkrácený rozhovor s ruským básníkem Samuilem Maršakem (1887-1964). Jaké paralely vidíte mezi Maršakovými a Nabokovovými názory na básnický jazyk? A co Maršak ve vztahu k tvořivě pojímanému jazyku akcentuje, zatímco Nabokov to zcela opomíjí?

  • Pokud chcete, můžete si přečíst celou báseň И ВНОВЬ Я ПОСЕТИЛ Alexandra Sergejeviče Puškina (1799-1837), o které podrobněji mluví Samuil Maršak. 

  • Pokud chcete, můžete si přečíst také Puškinovu báseň НЕТ, Я НЕ ДОРОЖУ..., o níž rovněž mluví Samuil Maršak.

 • 4. ledna: UMĚNÍ PŘEKLADU V DĚJINÁCH RUSKÉHO SEBEPOZNÁVÁNÍ (Figes, Dostojevskij, Šalamov, Švarcová)