Topic outline

 • Studijní literatura

  Povinná:
  - FERJENČÍK, J. Úvod do metodologie psychologického výzkumu: jak zkoumat lidskou duši. Praha: Portál, 2000. ISBN 978-80-7367-815-9.
  (Vybrané kapitoly viz požadavky v jednotlivých přednáškách!)
  - NAJBRTOVÁ, K., ŠÍPEK, J. Projektivní metody v psychologické diagnostice. Praha: Portál, 2017. ISBN 978-80-262-1260-7 (Vybrané kapitoly viz požadavky v jednotlivých přednáškách!)

  - URBÁNEK, T., DENGLEROVÁ, D., ŠIRŮČEK, J. Psychometrika: měření v psychologii. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-836-4 (Vybrané kapitoly viz požadavky v jednotlivých přednáškách!)
  - NOVOTNÁ, H., ŠPAČEK, O., ŠŤOVÍČKOVÁ JANTULOVÁ, M. Metody výzkumu ve společenských vědách. Praha, FHS UK, 2020. ISBN 978-80-7571-025-3 (Vybrané kapitoly viz
  požadavky v jednotlivých přednáškách!)

  Doporučená:

  ŘIHÁČEK, T., ČERMÁK, I., HYTYCH, R. Kvalitativní analýza textů: čtyři přístupy. Brno: Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6382-2.

  POLÁČKOVÁ ŠOLCOVÁ, I. Emoce. Vývoj a regulace v průběhu života. Praha: Grada, 2018. ISBN 978-80-247-5128-3. Kapitola Měření emocí.

  SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G., SMOLÍK, F. Diagnostika jazykového vývoje. Diagnostická baterie pro posouzení vývoje jazykových znalostí a dovedností dětí předškolního věku. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4239-7

  SMOLÍK, F. SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G. Vývoji jazykových schopností. Kapitola Diagnostika vývoje fonologických schopností a Diagnostika vývoje slovní zásoby a gramatických schopností. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4240-3.


   

 • Uvedení do kurzu, kvalitativní přístup

  K úvodu je třeba vedle přednášky a prezentace projít kapitolu 

  Urbánek et al. Psychometrika. Psychometrika v souvislostech /str. 13 - 48/
  Ferjenčík. Úvod do metodologie /str. 11-31/
 • Pozorování, Rozhovory

  Literatura: 

  Zandlová, M. (2019). Rozhovor. In H. Novotná, M. Šťovíčková Jantulová, O. Špaček Metody výzkumu ve společenských vědách (317-352, kapitola 13). Praha FHS UK.

  Ferjenčík. Úvod do metodologie psychologického výzkumu. Kapitola 12 (Pozorování) a 13 (Rozhovor) (str. 151-183)

 • Analýza stop a výsledků činností, případová studie, Analýzy kvalidat

  Povinná literatura: 

  Ferjenčík. Úvod do metodologie... Kapitola 14 Analýza produktů (str. 184 - 189)

  ŘIHÁČEK, T., ČERMÁK, I., HYTYCH, R. Kvalitativní analýza textů: čtyři přístupy. Brno: Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6382-2.

 • Dotazníky a inventáře

  K tématu "Dotazníky a inventáře" je k dispozici:

  1. Prezentace z přednášky (včetně cvičení)

  2. Příklady a popis často užívaných psychologických dotazníků, které měří osobnost (NEO-PI-R), sociosexualitu (SOI-R) a partnerskou spokojenost (DAS)

  4. Povinná a doporučená literatura

  Povinná

  - Ferjenčík, J. Úvod do metodologie psychologického výzkumu: jak zkoumat lidskou duši. Praha:Portál, 2000 (str. 175 - 183)

  Doporučená

  - Shaughnessy, J. J., Zechmeister, E. B., & Zechmeister, J. S. Research methods in psychology. McGraw-Hill, 1990 (str. 107 - 117)

 • Experiment a kvaziexperiment

  K tématu experiment a kvaziexperiment prosím prostudujte (využijte přiložené materiály)kde jsou  k dispozici. V ideálním případě začněte četbou kapitoly Experiment a následně prostudujte ostatní přiložené materiály.Prezentace vám pomůže zopakovat to nejdůležitější. Příklady realizace skutečných experimentů vám zase mohou pomoci s návrhem atestačního výzkumného projektu. 

  1 . Kapitola Experiment z učebnice Metody výzkumu ve společenských vědách: Seidlová Málková, Bártová, Poláčková Šolcová: Experiment. In. Novotná, H. Špaček O., Jantulová, M. Metody výzkumu ve společenských vědách, Praha: Fakulta Humanitaních studií UK,  str. 195-218. 

  2. prezentaci (v pdf)se zhuštěným vysvětlením a popisem, co je to experiment; měl by vám pomoci si téma experiment zopakovat v návaznosti na přednáškový cyklus Metody výzkumu ve společenských vědách.. 

  3. Studijní materiály doplňkové s příklady využití  exprimentálních plánů ve výzkumu. Pro přípravu atestačního projektu s užitím experimentálních plánů doporučuji prostudovat metodologické části  přiložených studií s českými probandy, kde autoři využili experimentální (Smolík) a kvaziexperimentální  (Krejčová nebo  Seidlová Málková) výzkumné plány.

  4. Studijní materiál k metodologickým otázkám realizace kvaziexperimentálních ( tzv. intervenčních) plánů z knihy Vývojový vztah fonematického povědomí a znalosti písmen (Seidlová Málková 2015, doporučená lit. )- zejména kap. 4 a oddíly 4.2 a 4.3.- přiloženo v provizorním skenu 

 • Psychometrie, základní principy měření v psychologii I.-III.

  K tomuto tématu je k dispozici prezentace, kterou může v dílčích otázkách doplnit četba předepsané literatury:

  - vybrané kapitoly knihy Psychometrika (Urbánek, Denglerová & Širůček, Portál 2011), zejména kapitoly 1.,2. 4. a zejména pak kapitola 10. Četbě uvedené  literatury  by se neměli vyhnout zejména ti studenti, kteří plánují vabírat si téma Měření a psychometrika pro SZK Společenské vědy v interdisciplinární perspektivě. 

  - zájemcům o téma měření v psychologii doporučuji rovněž knihu  Jak neměřit člověka (S.J. Gould, Lidové noviny 1998)- zejména kapitly věnované Alfredu Binetovi,vzniku prvních psychologický testů (testů inteligence). 

  Pro potřeby přípravy pro plnění seminárního projektu doporučuji se při práci s odbornými články ke zvolenému tématu zaměřovat na popis testových nástrojů v metodologických částech rešeršovaných zdrojů. Případně se s vybranými testy blíže seznámit v doporučené literatuře (viz výše příslušná záložka zde ve studijních oporách).

  Inspirativní mohou také být stránky odborného časopisu s otevřeným přístupem Testfórum:

  https://testforum.cz/index

   

 • Požadavky k ukončení kurzu

  V rámci plnění požadavků pro ukončení kurzu připraví student návrh výzkumného projektu (záměru) z oblasti psychologie.

  Promyšlený projekt psychologického výzkumu student představí na zkoušce zvídavé vyučující. Student si na zkoušku může vzít poznámky týkající se vlastního projektu (jak v podobě bodů, tak i jako souvislého textu), které ale nepřesahují rozsah 10 normostran. 

  Podstatné je, aby byl řádně strukturován do těchto oddílů:

  Úvod a teoretické ukotvení
  Výzkumný problém, výzkumné cíle, hypotézy
  Metoda (výzkumný soubor, nástroje, terénní postupy, analyticko-statistické postupy)
  Odhad přínosů, předpokládaných výsledků a výstupů či aplikačního potenciálu šetření
  Limity a rizika studie

  K promyšlení projektu lze použít soubor "Projekt empirického výzkumu". 

  Student v rámci ústní zkoušky (předem vypsané termíny v sis) představí zkoušejícímu vlastní projekt a navržené postupy pro realizaci výzkumného záměru bude s vyučujícím diskutovat a obhajovatV průběhu zkoušení vyučující může také klást otázky související s obsahem přednáškového cyklu.   Hodnocení studenta v kurzu je tedy dáno hodnocením metodologie prezentovaného projektu, znalosti prezentované látky a povinné literatury, respektive vybraných kapitol v rámci jednotlivých témat.