Uzavřené otázky

vždy jedna správná odpověď

1. Moderní psychologie studuje zejména

 • a) člověka
 • b) duši
 • c) společnost
 • d) vše uvedené

2. Co lze ve výzkumu sledujícím vliv kofeinu na paměť považovat za závislou proměnnou? (Vyberte nejlepší možnost)

 • a) věk participanta
 • b) množství kofeinu
 • c) počet zapamatovaných slov
 • d) míra vzdělání

3. Mezi výhody dotazníku patří:

 • a) Je jisté že respondent patří do vybraného vzorku
 • b) Proporce dokončení dotazníku respondenty bývá vysoká
 • c) Úspora času a finančních prostředků
 • d) Možnost vysvětlit nejasné otázky

4. Výsledkem kvalitativního výzkumu bývá

 • a) průkazný vztah mezi proměnnými
 • b) potvrzená hypotéza
 • c) popis nějaké zkušenosti, jevu
 • d) přehled faktorů

5. Kvaziexperimenty mají v rámci designů psychologického výzkumu vysokou ekologickou validitu, protože:

 • a) ve srovnání s experimenty umožňují úsporu materiálních nákladů
 • b) jejich výsledky bývají využívány v profesní psychologické praxi
 • c) při jejich realizaci je hojně využíváno otevřeného prostoru na ulicích měst
 • d) mohou být realizovány výhradně mimo laboratorní podmínky

6. Pokud někteří participanti nevydrží celý dotazník, mluvíme o

 • a) biasu neodpovídání
 • b) biasu přežívání
 • c) sebevýběru
 • d) biasu vybavování

7. výběr, při kterém do vzorku zařadím své známé a ti dále pozvou k účasti své známé atd., se nazývá

 • a) náhodný
 • b) sněhová koule
 • c) kvótní
 • d) dostupný

8. zdrojem subjektivity ve strukturovaném pozorování je

 • a) použití dvou nebo více kodérů
 • b) redukce počtu kódů
 • c) individuální všímavost vůči projevům chování druhých
 • d) opomenutí interakce mezi projevy

9. p-hodnota je

 • a) pravděpodobnost, že můj výsledek se shoduje s nulovou hypotézou pouze náhodou
 • b) pravděpodobnost, že dvě proměnné korelují
 • c) pravděpodobnost, že mezi dvěma skupinami je ve sledované proměnné rozdíl
 • d) pravděpodobnost, že výběrový soubor dosahuje ve dvou situacích odlišných hladin sledované proměnné

10. Pokud jeden participant podstoupí všechny experimentální podmínky, jedná se o ______?

 • a) Mnohačetný design
 • b) Mezisubjektový design
 • c) Vnitrosubjekotvý design
 • d) Korelační design

Otevřené otázky

1. Co myslíme tím když říkáme, že paměť není měřitelný koncept?

2. Proč nejsou otevřené otázky v dotazníku úplně vhodnou variantou?

3. Jaké máme možnosti analýz kvalitativních dat? Jmenujte alespoň 2 druhy analýz a stručně popište, v jakém případě byste je použili?

4. Co to znamená, že vzorek je reprezentativní?

5. Jak sestavujeme etogram či katalog kódů?

6. Jak určíme medián hodnot?

7. Vysvětlete co znamená pojem standardizace psychometrických testů a stručně popište proces standardizace psychometrických testů v psychologii.

Last modified: Wednesday, 4 May 2022, 11:38 AM