Topic outline

 • OP%20VVV%20-%20obr%C3%A1zek%20%283%29.jpg

  Tento online kurz byl podpořen z projektu: Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce. Registrační číslo ESF projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362

  Pokud není uvedeno jinak, podléhá veškerý obsah kurzu licenci

  WC%20-%20CC%20BY.png

  Creative Commons BY 4.0

 • Vybrané liturgické reformy 16.-20. století

  Odborné znalosti: charakterizujete teologické a liturgické důrazy vybraných konceptů liturgické reformy v dějinách západní (latinské) církve s důrazem na 19. a počátek 20. století; vysvětlíte pomocí historických příkladů vztah mezi teologickou zásadou a jejím liturgickým vyjádřením.

  Dovednosti: objasníte na vybraných příkladech důvody pro iniciování liturgické reformy.

 • Teologicko-liturgické zásady reformní bohoslužebné praxe CČSH

  Odborné znalosti: vyjmenujete základní dokumenty CČS(h), které obsahují formulace zásad reformy a navazující reformní praxe; umíte rozlišit teologicko-liturgickou zásadu a její vyjádření v konkrétní bohoslužebné praxi na příkladu vybraných obřadů v dějinách CČSH a její současné praxi;

  Dovednosti: umí navrhnout další podoby/výrazy liturgické konkretizace téže teologické zásady a zdůvodnit je na základě svých znalostí.

 • Prameny liturgické praxe CČSH

  Odborné znalosti: vyjmenujete základní historické a současné prameny liturgické praxe CČSH; popíšete základní strukturu a obsah liturgických knih užívaných v současné době v CČSH; zařadíte jednotlivé liturgické knihy do náležitého kontextu liturgické praxe;

  Dovednosti: z pramenů liturgické praxe CČSH dovedete vybrat ty, které jsou relevantní pro danou liturgickou příležitost/službu, a svoji volbu zdůvodnit.

 • Liturgie CČSH a liturgická modlitba

  Odborné znalosti: znáte tři základní bohoslužebné pořádky CČSH pro slavení eucharistie/večeře Páně; umíte vyjmenovat základní stavební prvky každého z nich, určit jejich společné znaky i jejich specifika; identifikujete v nich prvky ordinária a propria a objasníte způsob, jakým jsou v jejich kontextu užívány relevantní liturgické prameny CČSH; objasníte základní strukturu eulogické a eucharistické modlitby a jejich současné podoby v praxi CČSH.

  Dovednosti: umíte navrhnout konkrétní podobu bohoslužebného slavení eucharistie (volba písní i propria) a formulovat autorskou eucharistickou modlitbu.

 • Křesťanská iniciace v CČSH

  Odborné znalosti: vyjmenujete základní strukturní prvky křestního obřadu v CČSH a jeho varianty; vysvětlíte vztah mezi obřady křtu a biřmování v CČSH; charakterizujete základní rysy současné ekumenické křestní praxe a její teologické pozadí; charakterizujete obřad Připomínka křtu/Obnova křestních slibů a vysvětlíte jeho význam; popíšete základní strukturu obřadu Zahájení katechumenátu a objasníte jeho kontext;

  Dovednosti: kriticky zhodnotíte současnou křestní praxi a navrhnete možnosti její změny s využitím získaných znalostí.

 • Liturgická ekleziologie CČSH

  Odborné znalosti: vysvětlíte koncepty všeobecného a svátostného kněžství v tradici CČSH a způsoby vyjádření jejich vztahu v liturgické praxi CČSH; vyjmenujete základní obřady pověřování službou v CČSH, svátostné i nesvátostné, znáte jejich strukturu, analyzujete jejich základní stavební prvky a objasníte vztahy mezi nimi;

  Dovednosti: umíte navrhnout krátký obřad pověření (liturgickou) službou.

 • Liturgický čas v CČSH

  Odborné znalosti: znáte tradiční podobu liturgického roku v západní liturgické tradici a jeho kritickou recepci v současné ekumenické praxi, objasníte jeho stavbu a teologické důrazy; zdůvodníte centrální postavení neděle v koncepci liturgického času v tradici CČSH a na pozadí západní tradice vysvětlíte specifika stavby liturgického roku v CČSH; na základě jejich srovnání umíte zhodnotit pojetí liturgického roku v CČSH;

  Dovednosti: samostatně se orientujete ve struktuře liturgického roku, umíte identifikovat liturgické svátky a liturgická období v kontextu civilního kalendáře, pro určený den rozhodnout, které texty z liturgických pramenů CČSH jsou relevantní.

 • Liturgický prostor v CČSH

  Odborné znalosti: znáte koncept liturgického prostoru a základní fáze jeho vývoje a proměny v dějinách; umíte objasnit principy ekumenické reformy/obnovy liturgického prostoru ve 20. století a jejich vztah k teologickým důrazům ekumenického hnutí liturgické obnovy; analyzujete části vybraných typů liturgického prostoru a vysvětlíte jejich pozadí; vyložíte zásady pro tvorbu liturgického prostoru v CČSH, jeho různorodé podoby v dějinách církve,  s důrazem na dílo Miroslava Kouřila; popíšete základní strukturu obřadu Slavnost otevření/znovuotevření sboru a charakterizujete jeho symbolické úkony.

  Dovednosti: umíte upravit běžnou místnost tak, aby se stala vhodným prostorem pro slavení křesťanského obřadu v tradici CČSH.

 • Liturgické předměty v CČSH

  Odborné znalosti: identifikujete základní bohoslužebné předměty a látky užívané v CČSH, stručně objasníte jejích funkci a historický vývoj jejich užívání; rozumíte základním gestům a postojům, které se v CČSH užívají při bohoslužebném slavení.

  Dovednosti: umíte připravit bohoslužebný stůl ke slavení liturgie s večeří Páně.

   

 • Pastorální svátosti v CČSH (pokání, útěcha nemocných, manželství)

  Odborné znalosti: uvědomujete si specifické postavení a význam pastorálních svátostí a jejich slavení v praxi církve, charakterizujete jednotlivé liturgické formy pokání v CČSH, na základě jejich analýzy identifikujete jejich společné i specifické znaky, rozlišujete mezi svátostným pokáním a rozmanitými akty kajícnosti; charakterizujete obřad Útěchy nemocných a objasníte jeho situační variabilitu; popíšete jednotlivé prvky svatebního obřadu a identifikujete v něm prvky vyžadované zákonem; uvědomujete si význam svobodného souhlasu a jeho liturgického vyjádření v tradici svatebních obřadů;

  Dovednosti: umíte využít agendární texty k připravení krátkého obřadu duchovní posily v rámci služby nemocným;

 • Nesvátostné obřady v CČSH (pohřeb)

  Odborné znalosti: vysvětlíte rozdíl mezi svátostným a nesvátostným obřadem; charakterizujete tradiční stavební prvky pohřebních obřadů v západní římské liturgické tradici a rozlišíte míru jejich závaznosti; objasníte význam začlenění kulturních zvyklostí do pohřební praxe; uvědomujete si současné společensko-kulturní vlivy na pohřební praxi;

  Dovednosti: dovedete použít pohřební agendu k přípravě krátkého pohřebního rozloučení.