Weekly outline

 • General

 • Výukové cíle

  • Prostudujte si e- publikaci Stará, J., Zemanová, B., Horská, P. Obecná didaktika I: Plánování výuky dostupná zde: https://cuni.futurebooks.cz/

   Na základě prostudované publikace doložte na přípravě na výuku (zprostředkování nového učiva VO Člověk a jeho svět), že rozumíte vztahu mezi cílem vzdělávání, učivem a hodnocením. Dále se vyjádřete k této přípravě vzhledem k aktuálním strategickým a kurikulárním dokumentům, způsobům plánování a přípravě na výuku a k typu stanovených výukových cílů.

   V přípravě uveďte/doložte

   - obecné cíle, ke kterým daná příprava vede (z oblasti VO Člověk a jeho svět, případně i rozvoje KK a PT), mají nějaký vztah k Strategii 2030+ či k jiným strategickým dokumentům?

   - konkrétní výukové cíle z oblasti VO ČJS

   - o jaké typy cílů se jedná?

   - lze nalézt propojení vámi stanovených cílů a učiva s RVP ZV a konkrétním ŠVP?

   - jak doložíte, že bylo/bude cílů dosaženo? Jak získají žáci zpětnou vazbu o jimi dosažených cílech?

   - jsou cíle, použité metody a postupy v souladu s cíli a hodnocením/zpětnou vazbou?

   - jakým způsobem jste lekci plánoval/a a jak tento postup hodnotíte?

   Státnicový okruh, ke kterému se úkol váže:

   Klíčová slova a teze: školský zákon; Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+; RVP ZV; ŠVP; vztah cíle a hodnocení; vztah cíle a obsahu vzdělávání (učiva); měřitelnost vzdělávacích cílů; Bloomova taxonomie kognitivních vzdělávacích cílů -revidovaná a nerevidovaná; taxonomie cílů afektivní domény; plánování výuky na základě velkých/klíčových myšlenek (big ideas); personalizované výukové cíle; příprava učitele na výuku; zhodnocení dosažení výukových cílů; diferenciace/individualizace vzdělávacích cílů

 • Obsah vzdělávání

  • Doložte na přípravě na výuku (Člověk a jeho svět), že se orientujete v RVP ZV a ŠVP a aplikujete poznatky z oblasti individalizace obsahu při plánování výuky.

   Vymezení okruhu SZZ, ke kterému se úkol váže:

   Klíčová slova a teze: obsah vzdělávání, učivo, vztah učiva a oboru, didaktická analýza učiva,
   didaktická znalost obsahu; RVP ZV, ŠVP; vztah cíle a obsahu vzdělávání/učiva; vztah učiva a
   klíčových kompetencí; vztah učiva a průřezových témat; vztah učiva a vzdělávacích standardů;
   výběr učiva, závaznost učiva, základní vs. rozšiřující učivo; dotváření obsahu učiva učitelem;
   učebnicové materiály a jiné výukové zdroje a práce s nimi při výběru a zpracování učiva;
   diferenciace/individualizace obsahu výuky; příprava učitele na výuku; srovnání obsahu
   vzdělávání v ČR a vybrané zemi; obsah vzdělávání v závislosti na společenských změnách ve
   vybraném historickém období.

 • Výuková komunikace

  • Doložte videonahrávkou či sestřihem videonahrávek z Vámi realizované výuky či výukové komunikace s jedním žákem (nejvýše 8minutová nahrávka nebo soubor nahrávek), že uplatňujete efektivní a respektující výukovou komunikaci. K ukázce přiložte její reflexi, ve které se vyjádříte k ukázce vzhledem k její efektivitě, použitým otázkám učitele (vás), interakci učitele (vás) a žáků a případně žáků navzájem, způsobu řízení komunikace, participaci žáka/žáků na výukové komunikaci, vztahové rovině ve výukové komunikaci, typu použitých komunikačních prostředků, použití popisného a/či posuzujícího jazyka, případně i k práci s chybou.

   Klíčová slova: vztah mezi komunikací a učením, autoritativní a dialogický diskurz, přístupy aplikující efektivní výukovou komunikaci, význam konceptuálního tlaku při učení, učitelovy otázky ve výuce, řízení komunikace učitelem, participace žáků na výukové komunikaci, vztahová rovina ve výukové komunikaci, verbální komunikace; neverbální komunikace; komunikační síť ve třídě; popisný, posuzující jazyk; chyba při učení; interakce s žáky; vztahové a věcné signály v komunikaci; respektující komunikace; komunikace v konfliktu, význam Vygotského teorie pro učení, význam Brunerovy koncepce lešení pro učení 

 • Žák primární školy

  Zápis dítěte do ZŠ
  Úkol: Připravte strukturu realizace zápisu dítěte do ZŠ
  Cíl: Analýza školní zralosti a připravenosti, reflexe jednotlivých složek školní zralosti, plán možné podoby zápisu, zápis jako diagnostický nástroj i významný rodinný milník. Analýza možných náročných situací. Role učitele v oblasti školní zralosti.

  Metody: rozhovor s učiteli během praxí, analýza zkušeností s formou a obsahem zápisů do 1. ročníků (v ideálním případě praxe konaná v době zápisů). Příprava vlastní koncepce zápisu : cíle, metody, formy, role rodičů, typy úkolových situací. Strategie pro komunikaci se zákonnými rodiči i dětmi.
  -     analýza literatury,
  -    identifikace důležitých oblastí školní zralosti
  -    komparace pojetí zápisů (z realizované praxe i webových stránek ZŠ – alespoň 5 institucí)
  -    popis výhod a nevýhod jednotlivých pojetí zápisu
  -    role školského poradenského systému i spolupráce s MŠ, role rodičů
  -    reflexe náročných situací (nespolupracující dítě,  dítě nezralé, ale zákonní zástupci chtějí realizovat zápis, dítě školsky zralé, ale rodiče vyžadující odklad…..)

  Výstup:    zpracování seminární práce  o rozsahu cca 5 normostran (struktura: úvod, klíčová témata školní zralosti, struktura  vybraného programu (během praxe či dle dostupnosti informací na webu vybrané školy, analýza rizik v průběhu realizace,  návrh vlastního pojetí zápisu, reflexe náročných situací, spolupráce s rodinou,  role dalších institucí (MŠ, PPP, SPC…).

  Úkol se váže k 5. okruhu SZZ, který je vymezen klíčovými slovy: charakteristiky žáka primární školy v kognitivní, afektivní, psychomotorické oblasti; porovnání charakteristik žáka primární školy se žákem mateřské a sekundární školy; vstup žáka do základní školy- školní zralost a připravenost, přípravné třídy a odklad školní docházky; proměny charakteristik žáka mezi 1. a 5. ročníkem a jeho příčiny; nejvýznamnější teorie vývojové psychologie a psychologie osobnosti; osobnost žáka; osobnostní typy; gender; typy žáků; metody a postupy poznávání žáka; potřeby žáka.

 • Metody a organizační formy výuky

  Přiložte 3 vaše přípravy na výuku (maximální rozsah všech tří příprav dohromady 10 stran).  Na nich demonstrujte šíři svého metodického inventáře. Pojmenujte a roztřiďte použité metody (postupy, strategie. metody, techniky) podle teorie výukových metod a strategií (viz také klíčová slova k SZZ okruhu a doporučená literatura). Vymezte jejich charakteristiku podle didaktických a organizačních aspektů. Jaký potenciál mají vybrané metody z perspektivy klíčových kompetencí? Jak a čím přispívají k aktivizaci žáků? Které z nich lze využít pro individualizaci a diferenciaci výuky?

  Úkol se váže k okruhu SZZ, který je vymezen klíčovými slovy: klasifikace vyučovacích metod; metody aktivního učení; hra ve výuce;
  výchovné a výukové strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků (RVP ZV);
  individualizace a diferenciace metod a forem výuky; problémová výuka; konstruktivistické pojetí výuky; postupy programu Začít spolu a RWCT

 • Hodnocení procesů a výsledků učení

  Doložte užití formativního hodnocení ve vaší výuce (videoukázkou (max. 4 minuty dlouhou) nebo písemným dokladem).

  K dokladu uveďte komentář:

  -        Jaké charakteristiky má formativní hodnocení obecně?

  Následně konkretizujte s odkazováním na vaši ukázku formativního hodnocení: Jaký význam mělo použití této metody/techniky formativního hodnocení? Jaký je vztah stanoveného výukového cíle a této metody hodnocení? Je potřeba vzhledem ke stanovenému cíli doplnit tuto metodu hodnocení jinou metodou hodnocení? Proč ano/ne. Apod.

  -        Jakou profesní výzvu si v oblasti hodnocení dáváte?

  Odpovězte s  uvedením příkladů z realizace výuky, kterou dokládáte ve videoukázce či jiném vloženém materiálu:  Ukázala se  jmenovaná pozitiva a rizika při realizaci? Jaké další výhody a nevýhody užití této metody se ukázaly? Jak bylo/bude potřeba v budoucnu reagovat? V čem chcete pokračovat? Co byste příště udělal/a jinak a proč atd.

  Úkol se váže k okruhu SZZ 14 daném klíčovými slovy:

  význam hodnocení pro učení; funkce hodnocení; vztah hodnocení a
  dalších didaktických kategorií; typy hodnocení: formativní, sumativní, finální, průběžné,

  písemné, ústní, kriteriální, normativní, vrstevnické, sebehodnocení, zpětná vazba, hodnocení

  dle individuální a sociální vztahové normy; formy hodnocení; obsah hodnocení kritéria

  hodnocení ve vztahu k cílům vzdělávání (závazným cílům, které určují kurikulárními

  dokumenty, konkrétním cílům dané výukové jednotky, individualizovaným cílům), přístup k

  chybě žáka, popisný a hodnotící jazyk učitele; techniky formativního hodnocení; testování;

  žákovské portfolio; participace rodičů v oblasti hodnocení; reflexe; mapy učebního pokroku;

  ČSI; mezinárodní měření výsledků ve vzdělávání

 • Individualizace výuky

  Na základě přiložené kazuistiky zpracujte návrh plánu pedagogické podpory. V kazuistice vyberte 3 oblasti, na které by bylo vhodné zaměřit podporu, formulujte pro ně konkretizované cíle, kterých by mělo být prostřednictvím podpůrných opatření dosaženo. Navrhněte podpůrná opatření k podpoře vzdělávání žáka a jeho začlenění v kolektivu směřující k naplnění stanovených cílů. Navrhněte způsoby ověření dosahování cílů PLPP. Bližší pokyny jsou uvedeny v zadání úkolu níže.

  Úkol se váže k SZZ okruhu, který je vymezen klíčový,i slovy: individuální potřeby, deprivace, individualizace, diferenciace, segregace, integrace, inkluzivní vzdělávání, skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáci mimořádně nadaní v běžné škole, individuální vzdělávání, individualizace v aktuální legislativě a kurikulárních dokumentech, podpůrná opatření, princip individualizace vꢀdějinách pedagogiky a různých typech škol, osobnostní typy, učební styly; pedagogická diagnostika, prevence i intervence u žáků s SVP a žáků mimořádně nadaných; strategie diferenciace výuky v heterogenní třídě, spolupráce s rodiči a odborníky.

 • Školní třída jako sociální skupina, klima třídy

  Vyberte si jeden z úkolů a zpracujte podle zadání v přiložené prezentaci.

  1. Třídnická hodina

  Připravte strukturu třídnické hodiny, jejíž cílem bude přijetí žáka se SVP do třídního kolektivu. Bude-li to možné, tak třídnickou hodinu realizujte a reflektujte (ve spolupráci s třídním učitelem).

  2. Analýza třídní skupiny

  Vypracujte analýzu třídní skupiny, se kterou pracujete v průběhu praxí.

  3. Analýza 2-3 programů na podporu třídních kolektivů

  Porovnejte dva až tři programy na budování třídních kolektivů (pozor, program musí být určen pro učitele – ne pro školní psychology/metodiky prevence/školní speciální pedagogy)

  4. Nový žák ve třídě – kazuistická studie

  Zpracovat postup učitele při začleňování nového žáka do kolektivu.

  5. Spolupráce pracovníka ŠPP a učitele ve prospěch třídy

  Zpracovat přehled spolupráce pracovníka ŠPP a třídního učitele – jaká témata ve vztahu ke třídě mohou být řešena, jakým způsobem?

  Úkol se váže k okruhu daném klíčovými slovy:   sociální skupina, její struktura a dynamika; role a pozice ve skupině; role třídního učitele; složení tříd; metody a postupy diagnostiky třídy; složky klimatu, znaky dobrého klimatu; postupy při podpoře bezpečného klimatu, stmelování kolektivu a rozvoj sociálních dovedností žáků; osobnostní a sociální výchova; konflikty a narušené vztahy ve skupině; šikana; dívky a chlapci ve skupině; začlenění žáků se SVP; vztahy mezi třídami; třída v kontextu školy jako společenství; zodpovědnost žáků za
  třídní/školní společenství, spolupráce s odborníky

 • Motivace žáka ve výuce

  Vyzkoušejte si využití behaviorální teorie operantního podmiňování v praxi. Vyberte si chování, které byste u vybraného žáka, případně sebe chtěli změnit a aplikujte na něj Vámi vybranou techniku. Po týdnu vyhodnoťte, zda došlo k zamýšlené změně chování. Postup, průběh i výsledek podmiňování popište do zprávy.

  Konkrétní postup:

  Vyberte si chování.

  Určete, zda ho chcete posílit nebo zda ho chcete omezit.

  Zvolte konkrétní techniku podmiňování (pozitivní posilování, negativní posilování, pozitivní trest, negativní trest, vyhasínání) a zdůvodněte její výběr.

  Rozhodněte, jak budete chování měřit.

  Vyberte způsob záznamu (konkrétní podobu grafu).

  Zaznamenejte výskyt chování po dobu tří dní (ještě před začátkem podmiňování)

  Aplikujte svůj plán podmiňování po dobu 7 dní a průběžně zaznamenávejte výskyt chování v těchto dnech.

  Vyhodnoťte, zda se podařilo chování změnit dle plánu (jeho výskyt zvýšit/snížit).

  Na závěr odpovězte na otázky:

  Zhodnotili byste výsledek podmiňování jako úspěch nebo neúspěch?

  Myslíte, že by se dalo podmiňování nastavit lépe, aby se dosáhlo lepších (ještě lepších) výsledků? Jaké další techniky by bylo vhodné využít,  jaké naopak ne.

  Pro jaké další chování by Vaše strategie mohla/ nemohla fungovat?

  Co si myslíte o využitelnosti teorie operantního podmiňování ve školním prostředí?

  Úkol se váže k okruhu SZZ, který je vymezen klíčovými slovy:  vztah motivace a potřeb, hierarchie potřeb; potřeby ve vztahu k učení
  (poznávací, sociální, emocionální, výkonové); typologie žáků z hlediska výkonových potřeb,
  práce učitele s výkonovou motivací; vnitřní a vnější zdroje motivace; způsoby (metody) podpory a rozvíjení vnitřní motivace k učení; pozitivní a negativní motivace; motivace - tvořivost; motivace-kázeň; motivace-metody a organizační formy; hodnocení a zpětná vazba;
  motivace učební styl; motivace vyučovací styl učitele; školní úspěšnost neúspěšnost

 • Rozvoj počáteční čtenářské gramotnosti

  Úkol se váže k okruhu SZZ, který je vymezen klíčovými slovy: čtenářská gramotnost; pregramotnost a počáteční čtenářská gramotnost; zahraniční výzkumy čtenářské gramotnosti; metody rozvoje počáteční čtenářské gramotnosti; inovace a variabilita ve školním rozvoji počáteční čtenářské gramotnosti; cíle, obsah a hodnocení rozvoje počáteční čtenářské gramotnosti

  1. Zpracujte podrobný scénář výukové jednotky (část hodiny, hodina, výukový blok), která zahrnuje užití metody a) analyticko-syntetické, b) genetické, c) inovativní.

  Volíte buď a), nebo b) , nebo c)

   2. Výukovou jednotku zrealizujte.

  3. V komentáři:

  -          Proveďte reflexi realizace této výukové jednotky.

  -          Popište znaky zvolené metody (využijte pojmů z vámi zvolené klasifikace výukových metod).

  -          Uveďte pozitiva a rizika použití této metody obecně. Následovně konkretizujte s uvedením příkladů z realizace hodiny: Ukázala se jmenovaná pozitiva a rizika při realizaci? Jaké další výhody a nevýhody užití této metody se ukázaly? Jak bylo/bude potřeba v budoucnu reagovat? V čem chcete pokračovat? Co byste příště udělal/a jinak a proč atd.

  -           Jaký byl cíl výukového bloku? Je s ním použití dané metody v souladu?

 • Rozvoj počáteční písařské gramotnosti

  Úkol se váže k okruhu SZZ, který je vymezen klíčovými slovy: počáteční písařská gramotnost; psaní leváků; vázané a nevázané
  písmo; alternativní metody výuky psaní, inovace a variability; současná koncepce rozvoje
  počáteční písařské dovednosti

  Zpracujte podrobný scénář výukové jednotky (část hodiny, hodina, výukový blok), která zahrnuje nácvik nového psacího tvaru zvoleného písmene z hlediska a) přípravy na psaní, b) hygienických návyků c) realizace vlastního psaní d) hodnocení písařského výkonu.

  Zahrnete všechny kroky a), b) , c) i d)

  B. Výukovou jednotku zrealizujte.

  C. V komentáři:

  -          Proveďte reflexi realizace této výukové jednotky.

  -          Popište znaky písma. Odůvodněte jejich použití.

  -          Uveďte pozitiva a rizika nácviku písařské dovednosti obecně. Následovně konkretizujte s uvedením příkladů z realizace hodiny: Ukázala se jmenovaná pozitiva a rizika při realizaci? Jaké další výhody a nevýhody se ukázaly? Jak bylo/bude potřeba v budoucnu reagovat? V čem chcete pokračovat? Co byste příště udělal/a jinak a proč atd.

  -           Jaký byl cíl výukového bloku?

 • Rozvoj přírodovědné gramotnosti v primární škole

  Doložte formou přípravy na badatelsky orientovanou výuku v přírodovědě nebo přírodovědné části prvouky vaši dovednost plánovat badatelsky orientovanou výuku a porozumět jejímu využití a začlenění do výuky.

  Jako součást navržené badatelské aktivity vytvořte pracovní list  a navrhněte možnosti jeho využití a hodnocení v rámci rozvoje přírodovědné gramotnosti.

  V přípravě uveďte/doložte

  -   výukové cíle z oblasti VO ČJS v rámci rozvoje přírodovědné gramotnosti

  -   konkrétní výukové cíle pro navržený úkol v rámci badatelského vzdělávání na 1. stupni ZŠ

  -   metody a formy výuky využité v rámci navržené badatelské aktivity

  -   možnosti využití navržené badatelské aktivity a korespondujícího pracovního listu ve výuce prvouky a přírodovědy, v rámci rozvoje přírodovědné gramotnosti

  -    způsoby hodnocení výsledků navržené badatelské aktivity a pracovního listu

   Příloha: Příprava na badatelsky orientované vyučování

   Úkol připravila dr. Jana Skýbová, KBES

  Otázka se váže k okruhu, který je dán klíčovými slovy: základy přírodních věd v prvouce a přírodovědě; Člověk a jeho svět
  přírodovědná část, práce s rostlinným materiálem ve výuce prvouky a přírodovědy; didaktické metody a organizační formy ve výuce prvouky a přírodovědy; projektové vyučování; badatelské vzdělávání; environmentální vzdělávání a výchova na 1. stupni ZŠ; příprava na vyučování prvouky a přírodovědy; tvorba a hodnocení pracovních listů a didaktických testů; učebnice prvouky a přírodovědy

 • Rozvoj společenskovědní gramotnosti v primární škole

  Otázka se týká okruhu SZZ vymezeného těmito klíčovými slovy: současné pojetí společenskovědního vzdělávání v RVP ZV; způsob uspořádání učiva: oborový a tematický, jejich přínos a rizika; cíle historického učiva, cíle zeměpisného učiva, cíle politického učiva (učiva o současné společnosti); výukové metody vhodné pro rozvoj společenskovědní gramotnosti; badatelské metody v společenskovědním
  vzdělávání; nosné (velké) myšlenky (podstatná zobecnění) a obsah učiva; příprava učitele na výuku; analýza učebnic prvouky a vlastivědy

  Úkol:

  Práce s příběhem nebo artefaktem pro výuku historického učiva

  Práce s příběhem nebo artefaktem pro výuku historického učiva

  • určete historické téma
  • představte velkou myšlenku, kterou má práce s příběhem nebo artefaktem zprostředkovat
  • zdůvodněte výběr tématu vzhledem k aktuální situaci a zkušenostem žáka
  • zformuluje cíl, kterého má žák dosáhnout a propojte jej s výstupem VO Člověk a jeho svět nebo průřezovým tématem RVP ZV.
  • představte postup práce:

  vstupní otázky pro kontakt žáka s tématem

  úkoly, které bude žák plnit, doložte jejich propojení s cílem 

  potenciální rizikové momenty a témata

  postup minimalizace rizik, péče o psychické bezpečí žáků

  • navrhněte postup hodnocení dosažení cíle