Weekly outline

 • General

 • Výukové cíle

 • Obsah vzdělávání

 • Výuková komunikace

 • Žák primární školy

  Zápis dítěte do ZŠ
  Úkol: Připravte strukturu realizace zápisu dítěte do ZŠ
  Cíl: Analýza školní zralosti a připravenosti, reflexe jednotlivých složek školní zralosti, plán možné podoby zápisu, zápis jako diagnostický nástroj i významný rodinný milník. Analýza možných náročných situací. Role učitele v oblasti školní zralosti.

  Metody: rozhovor s učiteli během praxí, analýza zkušeností s formou a obsahem zápisů do 1. ročníků (v ideálním případě praxe konaná v době zápisů). Příprava vlastní koncepce zápisu : cíle, metody, formy, role rodičů, typy úkolových situací. Strategie pro komunikaci se zákonnými rodiči i dětmi.
  -     analýza literatury,
  -    identifikace důležitých oblastí školní zralosti
  -    komparace pojetí zápisů (z realizované praxe i webových stránek ZŠ – alespoň 5 institucí)
  -    popis výhod a nevýhod jednotlivých pojetí zápisu
  -    role školského poradenského systému i spolupráce s MŠ, role rodičů
  -    reflexe náročných situací (nespolupracující dítě,  dítě nezralé, ale zákonní zástupci chtějí realizovat zápis, dítě školsky zralé, ale rodiče vyžadující odklad…..)

  Výstup:    zpracování seminární práce  o rozsahu cca 5 normostran (struktura: úvod, klíčová témata školní zralosti, struktura  vybraného programu (během praxe či dle dostupnosti informací na webu vybrané školy, analýza rizik v průběhu realizace,  návrh vlastního pojetí zápisu, reflexe náročných situací, spolupráce s rodinou,  role dalších institucí (MŠ, PPP, SPC…).

  Úkol se váže k 5. okruhu SZZ, který je vymezen klíčovými slovy: charakteristiky žáka primární školy v kognitivní, afektivní, psychomotorické oblasti; porovnání charakteristik žáka primární školy se žákem mateřské a sekundární školy; vstup žáka do základní školy- školní zralost a připravenost, přípravné třídy a odklad školní docházky; proměny charakteristik žáka mezi 1. a 5. ročníkem a jeho příčiny; nejvýznamnější teorie vývojové psychologie a psychologie osobnosti; osobnost žáka; osobnostní typy; gender; typy žáků; metody a postupy poznávání žáka; potřeby žáka.

 • Metody a organizační formy výuky

  xxx

  xxx

  Úkol se váže k okruhu SZZ, který je vymezen klíčovými slovy: klasifikace vyučovacích metod; metody aktivního učení; hra ve výuce;
  výchovné a výukové strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků (RVP ZV);
  individualizace a diferenciace metod a forem výuky; problémová výuka; konstruktivistické pojetí výuky; postupy programu Začít spolu a RWCT

 • Hodnocení procesů a výsledků učení

  Doložte užití formativního hodnocení ve vaší výuce (videoukázkou (max. 4 minuty dlouhou) nebo písemným dokladem).

  K dokladu uveďte komentář:

  -        Jaké charakteristiky má formativní hodnocení obecně?

  Následně konkretizujte s odkazováním na vaši ukázku formativního hodnocení: Jaký význam mělo použití této metody/techniky formativního hodnocení? Jaký je vztah stanoveného výukového cíle a této metody hodnocení? Je potřeba vzhledem ke stanovenému cíli doplnit tuto metodu hodnocení jinou metodou hodnocení? Proč ano/ne. Apod.

  -        Jakou profesní výzvu si v oblasti hodnocení dáváte?

  Odpovězte s  uvedením příkladů z realizace výuky, kterou dokládáte ve videoukázce či jiném vloženém materiálu:  Ukázala se  jmenovaná pozitiva a rizika při realizaci? Jaké další výhody a nevýhody užití této metody se ukázaly? Jak bylo/bude potřeba v budoucnu reagovat? V čem chcete pokračovat? Co byste příště udělal/a jinak a proč atd.

  Úkol se váže k okruhu SZZ 14 daném klíčovými slovy:

  význam hodnocení pro učení; funkce hodnocení; vztah hodnocení a
  dalších didaktických kategorií; typy hodnocení: formativní, sumativní, finální, průběžné,

  písemné, ústní, kriteriální, normativní, vrstevnické, sebehodnocení, zpětná vazba, hodnocení

  dle individuální a sociální vztahové normy; formy hodnocení; obsah hodnocení kritéria

  hodnocení ve vztahu k cílům vzdělávání (závazným cílům, které určují kurikulárními

  dokumenty, konkrétním cílům dané výukové jednotky, individualizovaným cílům), přístup k

  chybě žáka, popisný a hodnotící jazyk učitele; techniky formativního hodnocení; testování;

  žákovské portfolio; participace rodičů v oblasti hodnocení; reflexe; mapy učebního pokroku;

  ČSI; mezinárodní měření výsledků ve vzdělávání

 • Individualizace výuky

  Na základě přiložené kazuistiky zpracujte návrh plánu pedagogické podpory. V kazuistice vyberte 3 oblasti, na které by bylo vhodné zaměřit podporu, formulujte pro ně konkretizované cíle, kterých by mělo být prostřednictvím podpůrných opatření dosaženo. Navrhněte podpůrná opatření k podpoře vzdělávání žáka a jeho začlenění v kolektivu směřující k naplnění stanovených cílů. Navrhněte způsoby ověření dosahování cílů PLPP. Bližší pokyny jsou uvedeny v zadání úkolu níže.

  Úkol se váže k SZZ okruhu, který je vymezen klíčový,i slovy: individuální potřeby, deprivace, individualizace, diferenciace, segregace, integrace, inkluzivní vzdělávání, skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáci mimořádně nadaní v běžné škole, individuální vzdělávání, individualizace v aktuální legislativě a kurikulárních dokumentech, podpůrná opatření, princip individualizace vꢀdějinách pedagogiky a různých typech škol, osobnostní typy, učební styly; pedagogická diagnostika, prevence i intervence u žáků s SVP a žáků mimořádně nadaných; strategie diferenciace výuky v heterogenní třídě, spolupráce s rodiči a odborníky.

 • Školní třída jako sociální skupina, klima třídy

  Vyberte si jeden z úkolů a zpracujte podle zadání v přiložené prezentaci.

  1. Třídnická hodina

  Připravte strukturu třídnické hodiny, jejíž cílem bude přijetí žáka se SVP do třídního kolektivu. Bude-li to možné, tak třídnickou hodinu realizujte a reflektujte (ve spolupráci s třídním učitelem).

  2. Analýza třídní skupiny

  Vypracujte analýzu třídní skupiny, se kterou pracujete v průběhu praxí.

  3. Analýza 2-3 programů na podporu třídních kolektivů

  Porovnejte dva až tři programy na budování třídních kolektivů (pozor, program musí být určen pro učitele – ne pro školní psychology/metodiky prevence/školní speciální pedagogy)

  4. Nový žák ve třídě – kazuistická studie

  Zpracovat postup učitele při začleňování nového žáka do kolektivu.

  5. Spolupráce pracovníka ŠPP a učitele ve prospěch třídy

  Zpracovat přehled spolupráce pracovníka ŠPP a třídního učitele – jaká témata ve vztahu ke třídě mohou být řešena, jakým způsobem?

  Úkol se váže k okruhu daném klíčovými slovy:   sociální skupina, její struktura a dynamika; role a pozice ve skupině; role třídního učitele; složení tříd; metody a postupy diagnostiky třídy; složky klimatu, znaky dobrého klimatu; postupy při podpoře bezpečného klimatu, stmelování kolektivu a rozvoj sociálních dovedností žáků; osobnostní a sociální výchova; konflikty a narušené vztahy ve skupině; šikana; dívky a chlapci ve skupině; začlenění žáků se SVP; vztahy mezi třídami; třída v kontextu školy jako společenství; zodpovědnost žáků za
  třídní/školní společenství, spolupráce s odborníky

 • Motivace žáka ve výuce

  Vyzkoušejte si využití behaviorální teorie operantního podmiňování v praxi. Vyberte si chování, které byste u vybraného žáka, případně sebe chtěli změnit a aplikujte na něj Vámi vybranou techniku. Po týdnu vyhodnoťte, zda došlo k zamýšlené změně chování. Postup, průběh i výsledek podmiňování popište do zprávy.

  Konkrétní postup:

  Vyberte si chování.

  Určete, zda ho chcete posílit nebo zda ho chcete omezit.

  Zvolte konkrétní techniku podmiňování (pozitivní posilování, negativní posilování, pozitivní trest, negativní trest, vyhasínání) a zdůvodněte její výběr.

  Rozhodněte, jak budete chování měřit.

  Vyberte způsob záznamu (konkrétní podobu grafu).

  Zaznamenejte výskyt chování po dobu tří dní (ještě před začátkem podmiňování)

  Aplikujte svůj plán podmiňování po dobu 7 dní a průběžně zaznamenávejte výskyt chování v těchto dnech.

  Vyhodnoťte, zda se podařilo chování změnit dle plánu (jeho výskyt zvýšit/snížit).

  Na závěr odpovězte na otázky:

  Zhodnotili byste výsledek podmiňování jako úspěch nebo neúspěch?

  Myslíte, že by se dalo podmiňování nastavit lépe, aby se dosáhlo lepších (ještě lepších) výsledků? Jaké další techniky by bylo vhodné využít,  jaké naopak ne.

  Pro jaké další chování by Vaše strategie mohla/ nemohla fungovat?

  Co si myslíte o využitelnosti teorie operantního podmiňování ve školním prostředí?

  Úkol se váže k okruhu SZZ, který je vymezen klíčovými slovy:  vztah motivace a potřeb, hierarchie potřeb; potřeby ve vztahu k učení
  (poznávací, sociální, emocionální, výkonové); typologie žáků z hlediska výkonových potřeb,
  práce učitele s výkonovou motivací; vnitřní a vnější zdroje motivace; způsoby (metody) podpory a rozvíjení vnitřní motivace k učení; pozitivní a negativní motivace; motivace - tvořivost; motivace-kázeň; motivace-metody a organizační formy; hodnocení a zpětná vazba;
  motivace učební styl; motivace vyučovací styl učitele; školní úspěšnost neúspěšnost

  • Rozvoj počáteční čtenářské gramotnosti

   Úkol se váže k okruhu SZZ, který je vymezen klíčovými slovy: čtenářská gramotnost; pregramotnost a počáteční čtenářská gramotnost; zahraniční výzkumy čtenářské gramotnosti; metody rozvoje počáteční čtenářské gramotnosti; inovace a variabilita ve školním rozvoji počáteční čtenářské gramotnosti; cíle, obsah a hodnocení rozvoje počáteční čtenářské gramotnosti

   • Rozvoj počáteční písařské gramotnosti

    Úkol se váže k okruhu SZZ, který je vymezen klíčovými slovy: počáteční písařská gramotnost; psaní leváků; vázané a nevázané
    písmo; alternativní metody výuky psaní, inovace a variability; současná koncepce rozvoje
    počáteční písařské dovednosti

    • Rozvoj přírodovědné gramotnosti v primární škole

     Doložte formou přípravy na badatelsky orientovanou výuku v přírodovědě nebo přírodovědné části prvouky vaši dovednost plánovat badatelsky orientovanou výuku a porozumět jejímu využití a začlenění do výuky.

     Jako součást navržené badatelské aktivity vytvořte pracovní list  a navrhněte možnosti jeho využití a hodnocení v rámci rozvoje přírodovědné gramotnosti.

     V přípravě uveďte/doložte

     -   výukové cíle z oblasti VO ČJS v rámci rozvoje přírodovědné gramotnosti

     -   konkrétní výukové cíle pro navržený úkol v rámci badatelského vzdělávání na 1. stupni ZŠ

     -   metody a formy výuky využité v rámci navržené badatelské aktivity

     -   možnosti využití navržené badatelské aktivity a korespondujícího pracovního listu ve výuce prvouky a přírodovědy, v rámci rozvoje přírodovědné gramotnosti

     -    způsoby hodnocení výsledků navržené badatelské aktivity a pracovního listu

      Příloha: Příprava na badatelsky orientované vyučování

      Úkol připravila dr. Jana Skýbová, KBES

     Otázka se váže k okruhu, který je dán klíčovými slovy: základy přírodních věd v prvouce a přírodovědě; Člověk a jeho svět
     přírodovědná část, práce s rostlinným materiálem ve výuce prvouky a přírodovědy; didaktické metody a organizační formy ve výuce prvouky a přírodovědy; projektové vyučování; badatelské vzdělávání; environmentální vzdělávání a výchova na 1. stupni ZŠ; příprava na vyučování prvouky a přírodovědy; tvorba a hodnocení pracovních listů a didaktických testů; učebnice prvouky a přírodovědy

    • Rozvoj společenskovědní gramotnosti v primární škole

     Otázka se týká okruhu SZZ vymezeného těmito klíčovými slovy: současné pojetí společenskovědního vzdělávání v RVP ZV; způsob uspořádání učiva: oborový a tematický, jejich přínos a rizika; cíle historického učiva, cíle zeměpisného učiva, cíle politického učiva (učiva o současné společnosti); výukové metody vhodné pro rozvoj společenskovědní gramotnosti; badatelské metody v společenskovědním
     vzdělávání; nosné (velké) myšlenky (podstatná zobecnění) a obsah učiva; příprava učitele na výuku; analýza učebnic prvouky a vlastivědy