Topic outline

 • General

  Anotace:

  Úvod do kulturní a sociální antropologie jako společenskovědního oboru seznamuje s metodami antropologického zkoumání a vývojem antropologického myšlení na základě etnografických studií etnik, národů a kultur světa. Představuje hlavní antropologické školy, směry a paradigmata i významné antropologické práce. Předmět se zabývá vzájemnými vztahy, které pojí člověka a společnost, resp. kulturu v širokém, antropologickém chápání těchto pojmů. Ukazuje, jakých podob nabývají a jakou dynamiku získávají sociální a kulturní vztahy v oblasti příbuzenství,  genderu a věku, politiky a moci, sociálního vědomí a přímé i mediované komunikace, náboženství a rituálu, etnicity a nacionalismu. Učí studující kriticky zkoumat (některými vědci problematizovanou) otázku identity člověka a ve své seminární části napomáhá posílit prezentační, rétorické a dialogické dovednosti potřebné pro pedagogickou praxi.

  Cíl:

  Cílem předmětu je poskytnout studujícím orientaci v základních pojmech sociální a kulturní antropologie, jejích hlavních podoborech a tématech; umožnit jim, aby nahlédli povahu a hloubku sociokulturní podmíněněnosti v myšlení a jednání jak u sebe, tak u druhých sociálních aktérů; rozvíjet interkulturní vnímavost vůči různým podobám jinakosti, s nimiž se setkáváme v současném globalizujícím se světě, a na názorných příkladech ukázat, jak lze tyto poznatky využívat v pedagogické praxi.

  Atestace: zkouška

  Podmínky atestace:

  Zkouška z předmětu kulturní a sociální antropologie se skládá ze dvou částí:

  1. ze znalostního písemného testu: úspěšné zvládnutí předpokládá jak znalost látky vykládané na přednášce, tak znalost základní literatury (Eriksen), jakož i schopnost kreativně uchopit a zpracovat otázky   probírané na přednášce i v učebnici
  2. z těchto seminárních prací:
   • medailonek významné osobnosti antropologie (kratší ústní interpretace)
   • prezentace hlavního tématu (velká prezentace)
   • písemné otázky k četbě pravidelně odevzdávané na každém semináři

  Povinná literatura:

  Eriksen, T. H. Sociální a kulturní antropologie. Praha, 2008. 

  Ggraeber, D. Dluh. Prvních 5 000 let. Praha: BizBooks. 2012

  Murphy, R., Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha, 2006.

  Soukup, V. Přehled antropologických teorií kultury. Praha, 2004. 

  Soukup, V. Antropologie. Teorie člověka a kultury. Portál, 2011

  Doporučená literatura:

  Benedict, Ruth. Chryzantéma a meč: vzorce japonské kultury. Praha, 2013.

  Benedict, Ruth. Kulturní vzorce. Praha, 1999. 

  Douglas, Mary. Čistota a nebezpečí: analýza konceptu znečištění a tabu. Praha, 2014.

  Evans-Pritchard, E. E. Witchcraft, oracles and magic among the azande. Oxford, 1937.

  Frazer, James George. Zlatá ratolest. Praha, 2012.

  Geertz, Clifford. Interpretace kultur: vybrané eseje. Praha, 2000. 

  Van Gennep, Arnold. Přechodové rituály: systematické studium rituálů. Praha, 1997. 

  Mauss, Marcel. Esej o daru, podobě a důvodech směny v archaických společnostech. Praha, 1999. 

  Lévi-Strauss, Claude. Smutné tropy. Praha, 2011. 

   

 • 1 Vymezení antropologie

  Eriksen, T. H. "Úvod: Srovnání a souvislosti," In: Eriksen, T. H., Sociální a kulturní antropologie: příbuzenství, národnostní příslušnost, rituál. Praha: Portál. 2008, s. 11-20.

  Osnova a témata k přemýšlení

  1. Co je antropologie?
  2. Společnost, kultura a jejich podíl na lidství
  3. Obecné a zvláštní

 • 2 Dějiny sociální a kulturní antropologie

  Eriksen, T. H. "Stručné dějiny antropologie," In: Eriksen, T. H., Sociální a kulturní antropologie: příbuzenství, národnostní příslušnost, rituál. Praha: Portál. 2008, s. 21-38.

  Osnova a témata k přemýšlení

  1. Počátky antropologie
  2. Viktoriánská antropologie
  3. Boas a kulturní relativismus
  4. Britské školy
  5. Mauss
  6. Druhá polovina 20. století
  7. Strukturalismus
  8. Strukturní funkcionalismus a jeho nástupci
  9. Neoevolucionismus, kulturní ekologie a neomarxismus
  10. Symbolická a kognitivní antropologie
 • 3 Metody výzkumu antropologie

  Eriksen, T. H. "Terénní výzkum a jeho interpretace," In: Eriksen, T. H., Sociální a kulturní antropologie: příbuzenství, národnostní příslušnost, rituál. Praha: Portál. 2008, s. 39-56.

  Osnova a témata k přemýšlení

  1. Pobyt v terénu
  2. Teorie a data
  3. Antropologie v domácím prostředí
  4. Interpretace a analýza
  5. Etnografická přítomnost a minulost
  6. Jak psát a číst etnografické spisy
  7. Problém překladu
  8. Emický a etický přístup
  9. Antropologie jako politika
 • 4 Etnocentrismus a kulturní relativismus

  Eriksen, T. H. "Způsoby myšlení," In: Eriksen, T. H., Sociální a kulturní antropologie: příbuzenství, národnostní příslušnost, rituál. Praha: Portál. 2008, s. 277-296.

  Osnova a témata k přemýšlení

  1. Etnocentrismus
  2. Kulturní relativismus u Boase a jiných antropologů
  3. Whorfova hypotéza a jazykový relativismus
  4. Psychická jednota lidstva
  5. Jak uvažují "domorodci"
  6. Klasifikace a klasifikační anomálie
 • 5 Biologický a kulturní determinismus. Jedinec a společnost

  Eriksen, T. H. "Jedinec a společnost," In: Eriksen, T. H., Sociální a kulturní antropologie: příbuzenství, národnostní příslušnost, rituál. Praha: Portál. 2008, s. 97-120.

  Osnova a témata k přemýšlení

  1. Biologický a kulturní determinismus
  2. Sociální systémy
  3. Společnost a aktér
  4. Dualita struktury
  5. Metodologický individualismus a kolektivismus
  6. Sociální paměť a rozložení vědění
 • 6 Akulturace, socializace a sociální osoba

  Eriksen, T. H. "Sociální osoba," In: Eriksen, T. H., Sociální a kulturní antropologie: příbuzenství, národnostní příslušnost, rituál. Praha: Portál. 2008, s. 39-56.

  Osnova a témata k přemýšlení

  1. Sociální a kulturní charakter lidstva
  2. Akulturace a kulturní změna
  3. Příroda a společnost. Příroda a kultura
  4. Kultura a ekologie
  5. Interakce a aktéři
  6. Statusy a role
  7. Veřejné a soukromé já
 • 7 Gender a věk

  Eriksen, T. H. "Gender a věk," In: Eriksen, T. H., Sociální a kulturní antropologie: příbuzenství, národnostní příslušnost, rituál. Praha: Portál. 2008, s. 157-176.

  Osnova a témata k přemýšlení

  1. Gender a pohlaví
  2. Gender v dělbě práce
  3. Soukromé a veřejné
  4. "Ženské světy" a "mužské světy"?
  5. Sexuality
  6. Věk, věkové stupně a skupiny
  7. Stárnutí do genderově vymezené osoby
  8. Přechodové rituály
 • 8 Politika a moc

  Eriksen, T. H. "Politika a moc," In: Eriksen, T. H., Sociální a kulturní antropologie: příbuzenství, národnostní příslušnost, rituál. Praha: Portál. 2008, s. 195-216.

  Osnova a témata k přemýšlení

  1. Moc a volba
  2. Ideologie a legitimizace
  3. Integrace a konflikt ve společnostech založených na příbuzenství
  4. Segmentární opozice
  5. Politika jako strategické jednání
  6. Postkoloniální stát
  7. Politické násilí
 • 9 Náboženství a rituál

  Eriksen, T. H. "Náboženství a rituál," In: Eriksen, T. H., Sociální a kulturní antropologie: příbuzenství, národnostní příslušnost, rituál. Praha: Portál. 2008, s. 255-276.

  Osnova a témata k přemýšlení

  1. Ústně a písemně tradovaná náboženství
  2. Posmrtný život
  3. Logika kultu předků
  4. Rituál a náboženství v praxi
  5. Rituály a integrace
  6. Ideologické a sociální nejednoznačnosti
  7. Mnohoznačnost symbolů
  8. Politický rituál ve státních společnostech
  9. Rituály moderní doby
 • 10 Etnicita

  Eriksen, T. H. "Etnicita," In: Eriksen, T. H., Sociální a kulturní antropologie: příbuzenství, národnostní příslušnost, rituál. Praha: Portál. 2008, s. 315-330.

  Osnova a témata k přemýšlení

  1. Současná všudypřítomnost etnicity
  2. Projevy kulturní odlišnosti
  3. Sociální klasifikace a stereotypy
  4. Situační etnicita
  5. Etnická identita a organizace
  6. Etnicita a společenské postavení
  7. Segmentární identity
  8. Ideologické využití minulosti
 • 11 Politika identity: nacionalismus a menšiny

  Eriksen, T. H. "Politika identity: nacionalismus a menšiny," In: Eriksen, T. H., Sociální a kulturní antropologie: příbuzenství, národnostní příslušnost, rituál. Praha: Portál. 2008, s. 331-352.

  Osnova a témata k přemýšlení

  1. Nacionalismus a modernita
  2. Národní stát
  3. Nacionalismus a etnicita
  4. Menšina a většina
  5. Segregace, asimilace a integrace
  6. Migrace
  7. "Čtvrtý svět"
  8. Etnická revitalizace
  9. Pravidla politiky identity
  10. Identita vyjádřená prostřednictvím kontrastů
 • Topic 12

 • Topic 13

 • Topic 14